Hopp til innhold
Forside / For tillitsvalgte / Opprette/nedlegge forening
Støtt oss

Opprette/nedlegge forening

Det finnes ulike krav og kriterier når det skal opprettes en lokalforening i Norsk Revmatikerforbund. Dersom det er lav oppslutning om foreningens tilbud, ingen vil påta seg tillitsverv, eller det er andre uløselige problemer, kan det være aktuelt å legge ned foreningen.

Her finner du en oversikt over hvordan foreninger opprettes eller legges ned.

 • Opprette lokalforening

  Generelt

  • Det er fylkeslagets ansvar å opprette og godkjenne lokalforeninger.
  • Initiativ til å opprette ny lokalforening kan komme fra enkeltmedlemmer eller fra fylkeslaget.
  • Det må være medlemsgrunnlag i kommunen / området som foreningen skal dekke, for å danne ny forening.
  • Det må fastsettes klare geografiske grenser for den nye foreningen. Det er medlemmets postnummer som bestemmer medlemstilhørighet.
  • Hvis en forening opprettes ved deling eller fradeling fra en allerede eksisterende forening, må opprettelsen skje i forståelse med den gamle foreningen. Gammel og ny forening må bli enige om hvor de geografiske skillelinjene skal gå.
  • Diagnosegrupper kan velge å danne forening (i stedet for å være diagnosegruppe under fylket). En diagnoseforening dekker gjerne et større geografisk område enn det en lokalforening normalt gjør. Det er derfor viktig her at FYLKESLAGET informerer de berørte lokalforeninger i forkant.

  Prosedyre ved opprettelse av lokalforening

  • Fylkeslaget innkaller til åpent møte / stiftelsesmøte i NN kommune/ sted med intensjon å danne ny forening.
  • Dersom interessen er til stede på stiftelsesmøtet for å opprette forening, og medlemsgrunnlaget er i orden, velges et interimsstyre som består av minst 3 personer. Interimsstyret fungerer fram til første ordinære årsmøte.
  • Det skrives protokoll fra stiftelsesmøtet. Protokollen skal angi hvor mange medlemmer som var til stede på møtet (inklusive de nye som meldte seg inn i foreningen på møtet). Protokollen skal inneholde informasjon om det enkelte medlem, dvs navn, fødselsdato, adresse og annen kontaktinformasjon, samt informasjon om diagnose (det siste er frivillig).
  • Protokollen skrives under og sendes til fylkeslaget.
  • Fylkeslaget gjør formelt vedtak om å godkjenne foreningen.
  • Fylkeslaget bistår den nye foreningen i å registrere foreningen i Enhetsregisteret.
  • Etter at Brønnøysundregistrene har godkjent opprettelsen av foreningen og tildelt denne et organisasjonsnummer, oppretter foreningen bankkonto.
  • Fylkeslaget betaler et oppstarttilskudd og dekker også kostnadene med stiftelsesmøtet.
  • Fylkeslaget bistår det nye laget med praktisk informasjon og sørger for at de tillitsvalgte får nødvendig opplæring i organisasjonsarbeid og medlemstilbud.
  • Fylkeslaget melder det nye laget inn til NRF sentralt med opplysninger og kontaktadresse til laget, med kontonummer etc og legger ved medlemsliste med nødvendige data og protokoll fra stiftelsesmøtet.
  • NRF sentralt registrerer laget i medlemsregisteret og andre interne registre og sørger for at nødvendige tilganger blir gitt.
 • Nedlegge forening

  Hvis foreningen skal legges ned, er det visse prosedyrer som skal følges. Her er en oversikt.

  Lokallagets ansvar:

  Første steg er at lokallagsleder/ styret ber om et møte med fylkeslaget for å diskutere muligheter og alternativer:

  • Er alle muligheter tømt for videre drift av laget?
  • Er det muligheter for å slå sammen laget med en naboforening (NRF)? Dette alternativet må vurderes på dette tidspunktet.
  • Er det noen lokallagsaktiviteter som må/ bør videreføres (for eksempel bassengtrening)? Hvordan skal dette ivaretas dersom laget blir nedlagt?
  • Har foreningen noen igangværende avtaler som må videreføres / avvikles?
  • Orienterer om foreningens økonomiske status og om eventuelle eiendeler.

  Alternativ 1: Prosedyre når foreningen foreslås nedlagt – behandles av årsmøtet

  • Forslag om nedleggelse av laget må behandles av årsmøtet.
  • Forslag om nedleggelse må sendes til lokalforeningens styre innen 2 måneder før årsmøtet (forslag kan også lages av styret selv).
  • Medlemmene må gjøres kjent med dette forslaget minimum 1 uke før møtet
  • Når saken behandles på årsmøtet, kan nedleggelse bare skje dersom forslaget får ¾ av de avgitte stemmer.
  • Det må skrives protokoll på årsmøtet, og det må gå fram at saken  ”Nedleggelse av lokalforeningen” står på dagsorden, og vedtaket må protokolleres.
  • Dersom forslaget får tre fjerdedeler av de avgitte stemmer, skal lokalforeningen sende utskrift av vedtaket (i underskrevet protokoll) til fylkeslaget.

  Alternativ 2: Prosedyre når foreningen foreslås nedlagt – behandles av ekstraordinært årsmøte

  Hvis laget i løpet av året ønsker å legge seg ned, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

  • De som kan kreve ekstraordinært årsmøte er: et flertall av styret eller 1/3 av medlemmene eller 1/6 av medlemmer i foreninger med mer enn 200 medlemmer.
  • Møtet skal innkalles med minimum 2 ukers varsel.
  • Det må skrives protokoll på årsmøtet, og det må gå fram at saken ”Nedleggelse av lokalforeningen” står på dagsorden, og vedtaket må protokolleres.

  Alternativ 3: Prosedyre når foreningen ikke har aktivitet og burde nedlegges, men der ingen tar initiativ til dette

  Noen ganger er det ingen aktivitet i lokalforeningen, og ingen tar initiativ til å legge ned laget. Når et lag ikke svarer på henvendelser, ikke åpner post /mailer, ikke deltar på årsmøter og andre arrangement i regi av fylkeslaget, så er fylkesstyret forpliktet til å prøve å få kontakt med representanter for det sittende styre. Lykkes ikke dette, bør fylkesstyret innkalle til et ekstraordinært årsmøte i foreningen der ”nedleggelse av foreningen” står på dagsorden.

  Alternativ 4: Prosedyre når foreningen ikke har aktivitet og burde nedlegges, men ingen av de tre foregående alternativ er gjennomført

  Dersom en forening ikke har hatt aktivitet i løpet av de siste to år, det vil si at foreningen ikke har gjennomført årlige årsmøter, så anses foreningen som nedlagt. Alle fullmakter som tidligere tillitsvalgte i foreningen hadde, opphører.

  Prosedyre og ansvarsforhold etter at en forening er vedtatt nedlagt (eventuelt er nedlagt etter 2 år uten aktivitet):

  Ansvar lokallagsleder:

  • Tidligere lokallagsleder gir fylkeslaget beskjed om årsmøtevedtak innen 1 uke etter årsmøtet. Protokoll fra årsmøtet sendes fylkeslaget.
  • Lokallagsleder og kasserer overfører de gjenværende midler til fylkeslaget og gir fra seg arkivmateriale og eventuelle eiendeler (pc, nettbrett etc).

  Ansvar fylkeslaget:

  Ansvar medlemsregister:

  • Når fylkeslaget mottar beskjed om årsmøtevedtak blir NRF sentralt v/medlemsregisteret og organisasjonsavdelingen varslet.
  • Fylkeslagets kasserer overfører de mottatte midler til låst konto og sletter gamle fullmakter i banken.
  • Fylkeslaget setter ”fordeling av lokalforeningens medlemmer” opp på styremøteagenda og fatter vedtak på medlemmenes nye foreningstilhørighet.
  • Fylkeslagets forslag til fordeling av lokalforeningens medlemmer sendes medlemsregisteret i NRF sentralt.
  • Medlemsregisteret sender ut brev til medlemmene om at foreningen er nedlagt og at medlemmene vil bli overført til nn-lag dersom ikke medlemmet selv ønsker tilhørighet til et annet lag. Frist for tilbakemeldning: 1 måned.
  • Medlemsregisteret flytter samtlige medlemmer over til annet/andre lag og sender liste til fylkeslaget
  • Medlemsregisteret sletter det nedlagte laget fra lagsoversikten og andre interne registre og informerer økonomiansvarlig i NRF

  Ansvar fylkeslaget:

  • Fylkeslaget fatter evt vedtak på fortsettelse av trening under fylkeslagets regi hvis nødvendig.
  • Fylkeslaget sletter all informasjon om den gamle lokalforeningen fra websidene.
  • Fylkeslaget sender melding til Enhetsregisteret og eventuelle andre eksterne registre om at laget er nedlagt.
  • Fylkeslaget tar hånd om eiendeler (pc, inventar og utstyr, protokoller og regnskapsmateriale med mer).
  • Fylkeslaget skal oppbevare midler og eiendeler i 2 år. I mellomperioden er det mulighet for å ”restarte” foreningen. Fylkeslaget har også mulighet til å forsøke å starte ny forening igjen. I så fall går midler og eiendeler tilbake til laget.
  • Dersom ikke det er kommet ny aktivitet i laget når to år er gått, betraktes laget som endelig nedlagt og midlene tilfaller fylkeslaget.
 • Navnebytte

  Hvis foreningen skal endre navn er det visse ting å huske på.

  Ved opprettelse av en forening er godkjennings myndighet tillagt fylkeslaget. Ved navnendring er det ingen paragraf i NRFs vedtekter som omhandler dette. Praksis opp gjennom årene tilsier at foreningene/lagene er gitt en stor grad av juridisk selvstendighet.

  Årsmøtet er foreningens/lagets øverste myndighet. Til årsmøtet kan det  fremmes et navnendringsforslag for avstemming. Beslutning om navneendring vedtas med alminnelig flertall og trenger ingen godkjenning av fylkeslaget.

  Det er viktig at NRF sentralt informeres om vedtaket som er gjort. Og Brønnøysundregisteret må oppdateres.

Fant du det du lette etter?

17 15