Hopp til innhold
Støtt oss

Friskliv – hva er det?

 

Friskliv – for en bedre hverdag og økt livskvalitet

Norsk Revmatikerforbund (NRF) arbeider for å bedre hverdagen og økt livskvalitet til personer med revmatiske sykdommer. For å få til dette er det viktig at vi får på plass helhetlige behandlings- og rehabiliteringsforløp. Dette innebærer god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, men ikke minst gode rehabiliteringstilbud og frisklivstilbud i alle landets kommuner. Rehabilitering er en livslang prosess for personer med revmatiske sykdommer, og rehabiliteringen burde derfor skje der hvor folk bor.

Vår visjon er at revmatikere skal få et optimalt rehabiliterings- og frisklivstilbud i sin kommune, slik at de får en så god hverdag og livskvalitet som mulig. Dette fordrer at rehabilitering og friskliv prioriteres i kommunene, at kommunene spiller på lag med brukerorganisasjoner som NRF og utnytter den kompetansen som sitter i organisasjonen lokalt. Dersom vi skal gjøre hverdagen bedre for revmatikere er vi helt avhengig av prioriteringene som gjøres i kommunestyrer og i fylkesting. For å bli prioritert i budsjettene i kommune-Norge er det nødvendig at lokallagene gjør en innsats og løfter saker som er viktige for personer med muskel- og skjelettlidelser, inn i programdebatter, inn i valgkampen og ikke minst inn i budsjettdebattene i kommunene og fylkeskommunene.

En god frisklivspolitikk for personer med muskel- og skjelettplager

Friskliv er en innstilling til livet. Det handler om å se muligheter i stedet for begrensinger. Det handler om å gjøre de små, riktige tingene i hverdagen som fører til et så friskt liv som mulig på tross av diagnose, smerter og sykdom.

I NRF definerer vi friskliv som best mulig fysisk, psykisk og sosial mestring av livet, i kort å oppnå best mulig livskvalitet.

Frisklivspolitikken eksisterer i skjæringspunktet mellom det offentlige og det private. Hver enkelt av oss har ansvar for egen helse og velvære, men kommunen må ha god frisklivspolitikk som gjør innbyggerne i stand til å endre livsstil på en trygg og god måte. Det er viktig at det finnes et lavterskeltilbud med kompetent helsepersonell som kan veilede og sørge for at livsstilsendring skjer innenfor trygge rammer.

Norsk Revmatikerforbund har forslag på god frisklivspolitikk som burde implementeres i hver enkelt kommune i hele landet. Gjennom samhandlingsreformen og folkehelsemeldingen har kommunen blitt delegert et ansvar for både folkehelsearbeidet og rehabilitering. Dette mener NRF er bra fordi det er i kommunene folk lever og det er i hverdagen frisklivsarbeidet burde foregå. Men da må også kommunene ta ansvar og gi innbyggerne et fullverdig frisklivs- og rehabiliteringstilbud.

Saker å arbeide med i lokallag og fylkesstyre:

  • Frisklivsentraler: et godt og tilgjengelig tilbud for personer med muskel- og skjelettplager
  • God tilgang til fysioterapi
  • Trening som medisin og trening på resept
  • Tilgang på gode friluftsarealer for aktivitet, både egenaktivitet og organisert aktivitet.
  • Varmtvannsbasseng
  • Kommunal helsetjeneste og implementering av primærhelsemeldingen
  • Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering
  • Tannhelse

Bakgrunnen for å velge «friskliv» som tema er at det er mye kommunal politikk i det og det er enkelt for hvert lokallag å tilpasse til sin kommune. Videre så gir det mulighet for lokallagene å kjempe for sin eller sine hjertesaker.  Et tredje moment er at det ikke finnes en definisjon for hva «friskliv» er – det tomrommet skal NRF fylle!