Hopp til innhold
Forside / For tillitsvalgte / Verktøykasser / Lokal påvirkning – Valg 2019 / Friskliv – for en bedre hverdag og økt livskvalitet
Støtt oss

Friskliv – for en bedre hverdag og økt livskvalitet

Norsk Revmatikerforbund (NRF) arbeider for å bedre hverdagen og øke livskvaliteten til personer med revmatiske sykdommer. For å få til dette er det viktig at vi får på plass helhetlige behandlings- og rehabiliteringsforløp. Dette innebærer god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, og ikke minst gode rehabiliteringstilbud og frisklivstilbud i alle landets kommuner. Rehabilitering er en livslang prosess for personer med revmatiske sykdommer, og rehabiliteringen bør derfor skje der hvor folk bor.

Vår visjon er at revmatikere skal få et optimalt rehabiliterings- og frisklivstilbud i sin kommune. Slik får de en så god hverdag og livskvalitet som mulig. Derfor må rehabilitering og friskliv prioriteres i kommunene, og kommunene må spille på lag med brukerorganisasjoner som NRF.. Dersom vi skal gjøre hverdagen bedre for våre medlemmer er vi helt avhengig av prioriteringene som gjøres i kommunestyrer og i fylkesting. For å bli prioritert i budsjettene i kommune-Norge må lokallagene gjør en innsats og løfte saker som er viktige for personer med muskel- og skjelettplager, inn i programdebatter innad i partiene, inn i valgkampen og ikke minst inn i budsjettdebattene i kommunene og fylkeskommunene.

En god frisklivspolitikk for personer med muskel- og skjelettplager

Friskliv er en innstilling til livet. Det handler om å se muligheter i stedet for begrensinger. Det handler om å gjøre de små, riktige tingene i hverdagen som fører til et så friskt liv som mulig på tross av diagnose, smerter og sykdom.

I NRF definerer vi friskliv som best mulig fysisk, psykisk og sosial mestring av livet – i kort å oppnå best mulig livskvalitet.

Frisklivspolitikken eksisterer i skjæringspunktet mellom det offentlige og det private. Vi har alle ansvar for egen helse og velvære, men kommunene må ha god frisklivspolitikk som gjør oss i stand til å endre livsstil på en trygg og god måte. Det er viktig at det finnes et lavterskeltilbud med kompetent helsepersonell som kan veilede og sørge for at livsstilsendring skjer innenfor trygge rammer.

Gjennom samhandlingsreformen og folkehelsemeldingen har kommunen blitt delegert et ansvar for både folkehelsearbeidet og rehabilitering. Dette mener NRF er bra fordi det er i kommunene folk lever og det er i hverdagen frisklivsarbeidet burde foregå. Men da må også kommunene ta ansvar og gi innbyggerne et fullverdig frisklivs- og rehabiliteringstilbud. Norsk Revmatikerforbund har forslag på god frisklivspolitikk som burde implementeres i hver enkelt kommune i hele landet.

Potensielle saker å arbeide med i lokallag og fylkesstyre:

  • Frisklivssentraler: et godt og tilgjengelig tilbud for personer med muskel- og skjelettplager
  • God tilgang til fysioterapi
  • Universelt utformede varmtvannsbasseng
  • Kommunal helsetjeneste og opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering
  • Tilgang på gode friluftsarealer for aktivitet, både egenaktivitet og organisert aktivitet.
  • Tannhelse