Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Oslo / Årsmøtedokumenter 2021
Støtt oss

Årsmøtedokumenter 2021


Skrevet av: groruddalen.osl@revmatiker.org / Publisert: 28.01.2021 / Oppdatert: 17.10.2022


Årsmøtedokumenter 2021

Hei dere. Styret i Groruddalen revmatikerforening har besluttet å gjennomføre årsmøte digitalt pga. dagens covid 19 situasjonen i Norge

Dagsorden har dere allerede fått og her kommer resten av årsmøte papirene. Vi ønsker at dere kommer med spørsmål/innspill i forkant av møtet, dette av praktiske årsaker.

Hvordan gjør vi det – alle som ønsker å delta på årsmøte må melde seg på til årsmøte, da kan man svare på denne eposten eller sende en epost direkte til ledergrf@gmail.com.

Vi sjekker medlemskapet og betalt kontingent for 2020. Når dette er avklart sender fylkessekretær linken til det digitale møte til den oppgitte epost adressen.

Er du usikker på hvordan det fungerer med digitalt møte, ta gjerne kontakt med fylkessekretæren Jeanette som kan veilede deg i forkant.

Hun vil for øvrig også være tilgjengelig under selve årsmøte.

Jeanette treffes på tlf.: 92606786 eller mail jeanette@revmatiker.no

 

Vennlig hilsen
Tone Brusveen Sigvartsen
Leder GRF


ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 01.01.20 – 31.12.20 FOR GRORUDDALEN REVMATIKERFORENING

 

Ifølge medlemslisten pr. 31.12.20, har foreningen 514 betalende medlemmer mot 569 medlemmer 31.12.19.

 

Foreningens tillitsvalgte 2020:

Styret:

Leder Tone Brusveen Sigvartsen

Nestleder/Sekretær Marianne Schønfeldt Berger

Kasserer Unn Helene Stenersen

Styremedlem Inger Mørken Kløw

Styremedlem Berit Svea

Styremedlem Anne Grete Jansson (Rykket opp som styremedlem*)

Styremedlem Samantha Taylor

Varamedlem Victoria Rweikiza

 

*Kirstin I. Kamrud trakk seg av helsemessige årsaker.

 

 

Revisorer: Inger Elise Sparre

 

Valgkomite: Gerd Jenny Aanerud, Astrid Kristine Andreassen

og Randi Olsen

 

 

Budstikka: Budstikka har kommet ut med 1 nummer i 2020 pluss. I tillegg er det sendt ut et infoskriv i forbindelse med Covid19.

Redaktør av Budstikka er Wenche Halvorsen.

 

 

Ved årsmøtet i Oslo Fylkeslag i mars 2020: Delegater var: Tone B. Sigvartsen, Berit Svea. Inger Mørken Kløw og Victoria Rweikiza

 

Fylkesstyret: Tone S. Dagsloth og Gerd Jenny Aanerud sitter i fylkeslaget som henholdsvis kasserer og styremedlem/studieleder.

 

 

Likepersonstjenesten/veiledere:

En likeperson/veileder er en som selv har en revmatisk sykdom og kan dele av sin erfaring i å leve med den.

 

Foreningen har følgende 7 likepersoner/veiledere, 3 samtalebaserte og 4 aktivitetsbaserte. De samtalebaserte likepersonene/veilederne er:

Gerd Jenny Aanerud, Tone S. Dagsloth og Berit Svea .

De aktivitetsbaserte likepersonene er; Marthe K. Johansen, Liss Mona Røste, Victoria Rwieiza og Inger-Elise Brekke.

Anne G. Jansson trakk seg som likeperson høsten 2020

 

 

Trening: Norge ble nedstengt i mars 2020, da hadde vi ordinær drift med syv bassenggrupper og saltrening. De syv gruppene bestod totalt av 132 personer. Vi har fire grupper på Ammerud og tre grupper på Haukåsen.

Bassenget på Ammerudhjemmet ble ikke åpnet i 2020 men det gjorde Haukåsen. Styret vedtok at de syv gruppene skulle alle få mulighet til å trene litt i varmtvannet slik at vi laget et system med at de syv gruppene rullerte i de tre timene som vi disponerer på Haukåsen.

 

I 2020 har vi hatt følgende instruktører: Marthe K. Johansen, Liss Mona Røste, Victoria Rweikiza, Inga Rongsjord, Astrid Haugen,

Anita Lill Bjerkvold, Tone B. Sigvartsen og Linn Olaug Øygard.

 

Bassengkoordinator er Marthe K. Johansen.

Gå-gruppe, som går turer i nærområdet og i Oslo.

Anne Grete Jansson var ansvarlig for dette, men hun har trukket seg ut og da fra høsten overtok Bjørg Wenche Engesbak sammen med Inger Mørken Kløw.

Trening i sal Vi har hatt mulighet til å bruke Dansesalen på Rommen. Høst 2020 ble denne brukt til å arrangere yoga/stol yoga kurs. Dette er en treningsform som passer for alle. Den blir ledet av Lisbeth Nielsen.

 

Marthe K. Johansen har vært koordinator her også.

 

Vi tilbød medlemmer å være med på barmarkstrening som kompensasjon for bassengtrening.

 

Velferdskomiteen: Velferdskomiteen for 2019 har vært:
Berit Svea, Inger Mørken Kløw, Anne G. Jansson og Bjørg W. Engesbak.

 

Teaterkontakt: Marianne Schønfeldt Berger er ansvarlig for denne aktiviteten, som er veldig populær. I 2020 er det tilbudt billetter til forestillinger, men pga. Covid 19 så har det vært lukket ned. Billetter som er betalt er kompensert med et gavekort. Marianne Schønfeldt Berger ga fra seg oppgaven til Gerd Jenny Aanerud fra sommeren 2020. fra nyåret har

Inger Johanne Hansen takket ja til å samarbeide med GJ Aanerud om dette.

 

 

Kafétreff er ledet av Inger Mørken Kløv og Berit Svea fra styret. 4 kafétreff har vært avholdt på de forskjellige sentra i dalen som Grorud, Stovner, Tveita, Steinbra og Linderud. I gjennomsnitt deltar mellom 10 – 15 personer.

 

 

Idègruppe for julemarkedet: Idègruppa ledes av Inger Mørken Kløw. Gruppa har idémøter og, sammen med en rekke andre, lager de ting gjennom hele året. I 2020 ble det ikke arrangert julemarked.

Idegruppa avholdt i oktober et høstmarked i hagen til Inger Mørken Kløw

 

 

Interessepolitikk:

Brukerrepresentanter til FFO i Råd for mennesker med nedsatt funksjonshemming:

Bydel Alna: Samantha Taylor

Bydel Grorud: Liv Synnøve Støbakk

Samt at Torild Olufsen har representert GRF på flere kurs og konferanser i regi av FFO, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.

 

Styrets arbeid:

Det er avholdt 9 styremøter, et ordinært årsmøte, og ett temamøte.

Vi har hatt mange runder med hva vi skal tilby medlemmer under

Covid19, Vi har tilbudt medlemmer det vi mener har vært forsvarlig å arrangere. Her har den enkelte frivillig sin bekymring for Covid 19 og smittevernstiltak vektet som 1.prioritet

 

Styret arrangerte tillitsvalgmiddag i februar for alle de frivillige som stiller opp for oss.

 

I tillegg til Budstikka har vi våre egne informasjonssider under Revmatikerforbundets sider på internett. www.revmatiker.no Vi annonserer temamøtene våre der og i Akers Avis Groruddalen, hvor vi også har fått inn flere artikler om vår virksomhet.

Dessuten minner vi på temamøter, kafètreff og annet via e-post og SMS.

I tillegg legger vi ut informasjon på Facebookgruppa

”Groruddalen revmatikerforening”. Der legger vi også ut nyheter fra foreningens arbeid, og fra forskning og annen interessepolitisk informasjon.

 

Økonomi:

 

Årets regnskap viser et overskudd på kr 48 558,43

Dette skyldes flere ting.

Oslo fylkeslag har bestemt at vi i 2020 skal slippe å betale for fylkessekretær. Styremedlemmer/nøkkelperson har ikke tatt ut honorar/godtgjørelse.

 

Inntekter/kostnader er falt med 60 %

 

Vi har mottatt pengegaver. Tusen takk!

 

I 2020 mottok vi kr 35000.- i støtte fra FUNKIS, Funksjonshemmedes kurstilbud, etter et omfattende rapporteringsarbeid av våre kurs.

 

En stor takk til medlemmene som kjøper lodd og gir gevinster.

 

Vi har fått inn Kr 34 551,- i spilleoverskudd fra Norsk Tipping. Tusen takk til alle som husker oss når de spiller Lotto etc.

 

Året 2020 aktiviteter:

Vi avholdt årsmøte med påfølgende medlemsmøte, vi har hatt noen treff på kafè. Vi har flyttet bassengtrening ut som barmarkstrening når bassengene var lukket. Vi har hatt ett yoga/stolyoga kurs. Vi har hatt noen gåturer.

 

Sommerens tur skulle gått til Koster her var det 47 påmeldte men denne gikk det heller ikke an å arrangere. Vi håper at vi kan få arrangert den i 2021.

 

Årets julemarked

Julemarked bla avlyst, men man avholdt høstmarked i hagen til Inger Mørken Kløw.

 

Stand i poliklinikken til Diakonhjemmet. Vi har ikke hatt noen stand i 2020 pga. Covid 19.

 

Styret vil takke alle våre aktive medlemmer som legger ned en

betydelig innsats for foreningen. Takk til våre bidragsytere

for økonomisk støtte og gaver.

 

Vi takker Grorud Samfunnshus for god service og lagringsplass for

utstyret vårt. Vi takker også Grorud bydel for leie av Steinmuseet som

møtelokale for nesten alle våre møter.

 

Oslo 11. januar 2020

Tone Brusveen Sigvartsen   Anne G. Jansson   Samantha Taylor

Marianne Schønfeldt Berger   Berit Svea   Inger Mørken Kløw

Unn Helene Stenersen         Victoria Rweikiza

 


HANDLINGSPLAN 2021-2022

 

  • 1 Formål i Vedtektene til NRF vedtatt på Landsmøtet i 2019

Norsk Revmatikerforbund (NRF) har som formål å forebygge og bekjempe revmatiske-, muskel-og skjelettsykdommer og deres virkninger ved å:

  • være en møteplass for medlemmene for omsorg, fellesskap og kunnskap.
  • arbeide for bedring av personer med revmatiske-, muskel-og skjelettsykdommer sin helsemessige, sosiale, økonomiske situasjon og kulturelle forhold.
  • spre opplysning om sykdommene, deres forebygging, diagnostisering, behandling og samfunnsmessige konsekvenser.
  • bidra til bedring av trenings-og behandlingsmuligheter.
  • bidra til vitenskapelig forskning om revmatiske-, muskel-og skjelettsykdommer og støtte fagpersonells videre utdannelse i behandlingen av disse.
  • fremme internasjonalt samarbeid

 

Groruddalen revmatikerforening ønsker å være en forening for mennesker med revmatisk muskel og skjelettsykdommer bosatt i bydelene Stovner, Grorud, Bjerke og Alna samt andre som ønsker å være medlemmer hos oss. Vi vil gjøre vårt beste for å oppfylle §1 i NRFs vedtekter og handlingsplanen som ble vedtatt på Landsmøtet i 2019. Hele vedtektene og handlingsplanen finner dere under https://www.revmatiker.no/for-tillitsvalgte/nrf-dokumenter/?#section1

 

Gjennom året er foreningens arbeid fordelt på forskjellige grupper (trening)

BASSENG, TRENING I SAL, YOGA, GÅ-GRUPPE

 

TEATER/KULTURKONTAKT

Et medlem tar ansvar for å bestille billetter, ta imot påmeldinger, info om betaling  levere ut billetter og samarbeide med kasserer angående betalinger.

 

VELFERDSKOMITE

Denne gruppa har ansvar for servering, bestille kaffe m.m. til temamøter og julemarkedet.

 

 

JULEMARKED

Leder for markedet har en ide-gruppe som jobber og planlegger gjennom hele året opp mot julemarkedet.

 

TURER (DAGS OG OVERNATTINGS)

Turansvarlig samarbeider med styret om hva slags turer og når de skal gjennomføres. Ansvarlig bestiller tur, tar imot påmelding, og er reiseleder. Samkjører innbetaling mot kasserer.

 

INTERESSEPOLITIKK

Noen av våre medlemmer sitter i FFO grupper i bydelene, og følger opp hva som skjer i politikken. En av disse sitter og i fylkeslagets utvalg.

 

REUMA-SOL- KONTAKT

 

Foreningen har en Reumasol-kontakt. Denne personen setter interessenter i kontakt med fylkeslagets Reumasol kontakt som arrangerer årlige turer til Revmasol og Gran-Canaria. Reumasol er NRF sitt behandlingssenter i Spania.

 

BUDSTIKKA

 

Budstikka er vårt medlemsblad som vi har som mål å gi ut 3 ganger pr år til våre medlemmer. Redaktør er Wenche Halvorsen.

 

 

 

AKTIVITETER VI ØNSKER FOR 2021

 

BASSENGTRENING

Fortsette de 7 gruppene vi har på Ammerudhjemmet og Haukåsen skole.

 

TURGRUPPE

1gang pr uke på formiddagen.

 

KAFETREFF

3 kafetreff om våren, 3 treff om høsten. På div. kafeer på sentre i Groruddalen.

 

TRENING I SAL

1 gang pr uke

 

YOGA

1 gang pr uke

 

 

TEMAMØTER

3 møter om våren, 3 møter om høsten.

 

TEATER

2 teaterbesøk på våren, 2 på høsten

 

TURER

1 sommertur, en juletur

 

SEMINARER

Div. seminarer i regi av fylkeslaget

 

ÅRSMØTE

I februar hvert år

 

STYRESEMINAR

1 gang pr år for styret i GRF etter årsmøtet.

 

LIVREDNINGSKURS

Blir avholdt 1 gang pr år for bassengtrenere.

 

FRIVILLIGFEST

GRF arrangerer fest for alle tillitsvalgte (frivillige) i foreningen 1 gang i året.

 

JULEMARKED

Ide-gruppa arrangerer julemarked i nov. hvert år på Grorud Samfunnshus. Dette går over 2 dager.

 

STYREMØTER

Styret i GRF avholder 10-12 styremøter i løpet av 1 år.

 

For Styret i GRORUDDALEN REVMATIKERFORENING jan 2021

Berit Svea   og Inger Mørken Kløw

 


Til årsmøtet i Groruddalen revmatikerforening Oslo 12. januar 2021

Valgkomiteens innstilling til styret for perioden 2021/2022

Valgkomiteen har bestått av:
Gerd Jenny Aanerud, leder
Astrid K. Andreassen
Randi Olsen

Randi Olsen gikk ut av valgkomiteen da hun ble innstilt som nytt styremedlem

Valgkomiteen har gjennomført 8 møter, 1 på e-post samt 7 digitale møter på Teams. Vi har
tatt kontakt med styre- og varamedlemmer i sittende styre for å høre om eventuelt gjenvalg.
Den 28.oktober gikk vi ut med stillingsannonse på e-post til alle medlemmer med e-post samt
la det ut på Facebook. Så kontaktet vi eventuelle nye kandidater pr. mobil og e-post. Med
iherdig innsats og mange forespørsler har det lyktes oss å få kandidater til nytt styre.

Det sittende styret: Her manglet et styremedlem.
1. Leder Tone B. Sigvartsen, – ikke på valg
2. Nestleder og sekretær Marianne Sch. Berger – på valg
3. Kasserer Unn Helen Stenersen – ikke på valg
4. Styremedlem Inger Mørken-Kløw – på valg
5. Styremedlem Samantha Taylor – ikke på valg
6. Styremedlem Berit Svea – på valg
7. Varamedlem Victoria Rwikiza – på valg
8. Varamedlem Anne G. Jansson – på valg
Revisoren Inger Sparre – på valg

Her er valgkomiteens innstilling til nytt styre: Alle kandidater er datakyndige.

Nedenfor finner dere litt informasjon om kandidatene:
Stilling Navn Mobil E-post Velges for:

Leder Tone Brusveen Sigvartsen 900 71 397 ledergrf@gmail.com Har et år igjen

Nestleder: Torbjørn Eriksen
Regnskapsmedarbeider
hos Erik Arnesen Bryn AS
Tlf nr 922 66 122 torbjeri@broadpark.no Velges for 2 år

Kasserer: Unn Helen Stenersen 476 51 108 us6161@gmail.com Har et år igjen

Sekretær: Randi Olsen
Rådgiver i direktoratet for
byggkvalitet i 50% stilling
Tlf nr 909 39 330 randiholsen@yahoo.no Velges for 2 år

Styremedlem 2: Samantha Taylor 934 52 424 staylor228@msn.com Har et år igjen

Styremedlem 3: Victoria Rwikiza
Mottaks konsulent i NAV,
nå pensjonist
Tlf nr 920 46 005 Ikiza@hotmail.com Velges for 2 år

Styremedlem 4: Martha Ray Johnsen
Tlf nr 909 78 451 marthajohnsen@yahoo.com Velges for 2 år

Vara 1
Deltar på
styremøter

K.K.L.
Tlf nr 996 09 361 klanger@online.no Velges for 1 år

Vara 2
Deltar på
styremøter

Merete Wathne
Direktør i Manpower
Tlf nr 414 14 337. Velges for 1 år

Vi har forespurt revisor om gjenvalg, men hun syntes det var vanskelig å svare før hun faktisk
har revidert et regnskap. (Hun ble valgt i fjor)

Vi ber om at Valgkomiteens orientering blir gjort kjent før Årsmøtet i Groruddalen
revmatikerforening den 11. februar 2021.

Med hilsen fra valgkomiteen, Gerd Jenny Aanerud og Astrid K. Andreassen

 


STYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITE FOR 2021

 

Styret har forespurt følgende om å stille som valgkomite for 2021.

 

Leder;                       Gerd Jenny Aanerud

Medlem 1     ,           Astrid K. Andreassen

Medlem 2,   Marianne Schønfeldt Berger

 

Valgkomiteens leder og 1 medlem har sittet for perioden 2020, og har gjort et godt og grundig arbeid i å verve nye medlemmer til styret. Det er derfor fra vår side ønsket at de sitter en periode til.

Marianne Schønfeldt Berger går ut av det sittende styret og det er tradisjon for at avtroppende styremedlemmer trer inn i valgkomiteen.

 

Styrets innstilling ble behandlet på Styremøtet 25.01.21

 

Oslo 25.01.21

Styret

Groruddalen revmatikerforening