Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Oslo / Dokumenter til årsmøte
Støtt oss

Dokumenter til årsmøte


Skrevet av: groruddalen.osl@revmatiker.org / Publisert: 10.02.2022 / Oppdatert: 17.10.2022


ÅRSMØTE I GRORUDDALEN REVMATIKERFORENING TORSDAG 17. FEBRUAR 2022 kl. 18.00

Styret ønsker velkommen til foreningens 28. ordinære årsmøte som holdes på Grorud Samfunnshus, Gårdsveien, 6 Nordtvedt. Alle med betalt medlemskontingent for 2021 har stemmerett.

Forslag til dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av dirigent.
 3. Valg av protokollførere.
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av to delegater til å underskrive protokollen sammen med protokollførerne
 6. Styrets årsberetning
 7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet
 8. Innkomne forslag – ingen innkommende forslag
 9. Handlingsplan for foreningen/lagets virksomhet
 10. Budsjettforslag
 11. Valg av styre bestående av tre, fem eller syv medlemmer etter årsmøtets bestemmelse og to varamedlemmer (i henhold til § 12 I)
 12. Valg av revisorer eller fagrevisor
 13. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 8, IV
 14. Forslag til delegater med vara til landsmøtet, i henhold til § 4, IV
 15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter forslag fra styret

Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer samt de andre papirene, vil bli utlevert på årsmøtet, sendt på epost og lagt inn på revmatiker.no vårt lokallag. Når det gjelder handlingsplanen for NRFs virksomhet, tar vi bare med lokalforeningens oppgaver. Ønsker du hele handlingsplanen eller vedtektene kan du finne dette på NRFs hjemmesider www.revmatiker.no

 

Etter årsmøte vil det bli vanlig temamøte. Vi vil få besøk av Anne Fikkan fra Groruddalen historielag.

 

Det serveres kaffe og kaker.

Hjertelig velkommen

Styret

 

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 01.01.21 – 31.12.21 FOR GRORUDDALEN REVMATIKERFORENING

Ifølge medlemslisten pr. 31.12.21, har foreningen 489 betalende medlemmer mot 514 medlemmer 31.12.20.

Foreningens tillitsvalgte 2021:

Styret:

Leder Tone Brusveen Sigvartsen

Nestleder Torbjørn Eriksen

Sekretær Randi Olsen

Kasserer Unn Helene Stenersen

Styremedlem Samantha Taylor

Styremedlem Victoria Rweikiza

Styremedlem Martha R. Johnsen

Varamedlem Kari K. Langerud

Varamedlem Merete Wathne

Revisorer: Inger Elise Sparre

Valgkomite: Gerd Jenny Aanerud

Marianne Schønfeldt Berger

Astrid K. Andreassen

Idegruppen/julemarked: Inger M. Kløw

Teaterkontakt: Gerd Jenny Aanerud

Bassengkoordinator: Marthe K. Johansen

Gå gruppa: Bjørg W. Engesbak

Kafètreff: Berit Svea

Velferdskomiteen:  Berit Svea.

Inger Mørken Kløw.

Bjørg W. Engesbak.

Bente Irene Kent

 

Likepersonstjenesten/veiledere:

En likeperson/veileder er en som selv har en revmatisk sykdom og kan dele av sin erfaring i å leve med den. Foreningen har både samtale og veilederbaserte likepersoner og veiledere.

 

Bassengtrening:

Norge var mer eller mindre nedstengt i store deler av 2021, noe som gjorde at vi ikke fikk gjennomført mange av våre planlagte aktiviteter, men vi hadde ca. 2 måneder i mai/juni der vi kunne ta i bruk bassengene igjen. Vi har hatt barmark og utetrening i nedstengingsperiodene som et alternativ til de aktivitetene vi ikke fikk gjennomført. Fra høsten fikk vi startet bassengtrening på Haukåsen, så åpnet Ammerud, men med strenge restriksjoner. Dette førte til færre på hvert parti på Ammerud. Vi har hatt fire grupper på Ammerud og tre grupper på Haukåsen.

I 2021 har vi hatt følgende trenere: Marthe, Victoria, Inga, Astrid, Julie, Ane. Milica, Anita og Tone.

Gå-gruppa:

Går turer i nærområdet og i Oslo. De fikk ikke startet opp med disse turene før 02.06.21 pga koronasituasjonen.

Stolyoga på Haugerud kirke:

I Høst har vi hatt et lite parti med stolyoga i Haugerud kirke.

Lisbeth Nielsen ledet denne gruppen.

Torbjørn Eriksen har vært koordinator her.

Utetrening på Veitvet skole

Vi tilbød medlemmer å være med utetrening på Veitvet skole som kompensasjon for bassengtrening, men her var det veldig lite oppmøte. Vi hadde 5 treninger.

 

Teaterkontakt: Gerd Jenny Aanerud er ansvarlig for denne aktiviteten, som er veldig populær. Vi har ikke kommet oss på teater i 2021, da dette skyldes nedstengning av landet.

Idegruppe for julemarkedet: Idegruppa ledes av Inger Mørken Kløw. Gruppa har idemøter. Sammen med en rekke andre, lager de ting gjennom hele året. I 2021 ble det ikke arrangert julemarked.

Interessepolitikk:

Brukerrepresentanter til FFO i Råd for mennesker med nedsatt funksjonshemming:

Bydel Alna: Samantha Taylor

Bydel Grorud: Liv Synnøve Støbakk

Samt at Torild Olufsen har representert GRF på flere kurs og konferanser i regi av FFO, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.

Styrets arbeid:

Det er avholdt 11 styremøter. I 2021 ble vi nødt til å arrangere årsmøte på teams, de gikk greit, men det er ikke alle medlemmene som er på teams så da fikk de ikke vært med på møte. Det er meget beklagelig, men slik ble det. Vi har hatt ett temamøte i 2021.

Vi har hatt mange runder med hva vi skal tilby medlemmer under Covid19, Vi har tilbudt medlemmer det vi mener har vært forsvarlig å arrangere. Her har den enkelte frivillige sin bekymring for Covid19 og smittevernstiltak vektet som 1.prioritet

Vi har jobbet hardt for å få åpnet badet på Ammerudhjemmet. Her har det vært opprop, avisartikler, epost korrespondanse med de involverte parter.

Nå ser det ut som at Ammerudhjemmet åpner bassenget igjen fra høst 2022.

 

Våre informasjonskanaler er

Revmatikerforbundets sider på internett. https://www.revmatiker.no/ditt-lokallag/oslo/groruddalen-revmatikerforening/

Vi annonserer temamøtene våre der og i Akers Avis Groruddalen,

Dessuten minner vi på temamøter, kafètreff og annet via e-post og SMS.

 

 

I tillegg legger vi ut informasjon på Facebookgruppa

”Groruddalen revmatikerforening”. Der legger vi også ut nyheter fra foreningens arbeid, og fra forskning og annen interessepolitisk informasjon.

Årsmøtet i Oslo Fylkeslag gikk over to dager

Delegater var: Tone B. Sigvartsen, Randi Olsen, Martha R. Johansen og Torbjørn Eriksen første dagen, den andre dagen stilte Victoria Rweikiza i stedet for Torbjørn Eriksen

Økonomi:

Årets regnskap viser et overskudd på 106 162.89 kr.

Overskuddet består:

Forskutterte inntekter bassengtrening kr 15000

Ubetalte honorarer for bassengtrenere 2021 kr 12500

Egenandel teater 8500 kr

Doble likepersonmidler 11500 kr

Ubetalt faktura med innsigelser fra OFL 12000kr

Ammerudbassenget Kirkens Bymisjon 4400 kr

NRF forskningen 10000kr

Styret vil takke alle våre aktive medlemmer som legger ned en betydelig innsats for foreningen. Takk til våre bidragsytere for økonomisk støtte og gaver.

Oslo 11. januar 2021

Tone Brusveen Sigvartsen   Torbjørn Eriksen   Samantha Taylor

Randi Olsen   Martha R. Johnsen  Kari K. Langerud  Merete Wathne

Unn Helene Stenersen         Victoria Rweikiza

Regnskap GRF 2021 2021 2020 Budsjett 2021
Inntekter
Medlemskontigent 33 161,40 35 927,40 35 000,00
Egenandel Bassengtrening 89 150,00 82 100,00 112 000,00
Egenandel trening sal 0,00 1 200,00 4 000,00
Tilskudd fra studieforb. Funkis 5 400,00 35 410,00 30 000,00
Grasrotandel Norsk Tipping 35 345,49 34 551,89 35 000,00
Loddsalg medlemsmøter 520,00 4 517,74 0,00
Jul/Høstmarked 7 735,00 9 875,00 90 000,00
Refusjon av merverdiavgift 16 078,00 17 587,00 7 000,00
Likepersonmidler 35 725,00 0,00 10 000,00
Tilskudd bydeler 10 000,00 2 530,00 25 000,00
Egenandel juletur/sommertur 0,00 670,00 20 000,00
Egenandel Teaterbiletter 8 700,00 20 115,00 50 000,00
Egenandel Yoga 5 500,00 6 500,00 12 000,00
Sum driftsinntekter 247 314,89 250 984,03 430 000,00
Kostnader
Bassengkostnader             81 869,00 82 930,70 115 000,00
Leie Steinhuset Grorud                4 400,00 0,00 4 000,00
Trening sal 0,00 2 914,00 0,00
Yoga                8 600,00 9 800,00 37 000,00
Medlemsmøter                2 615,00 10 046,00 25 000,00
Kontorutstyr/Rekvisita                5 009,00 7 495,10 4 000,00
Porto/Telefon                    234,00 0,00 10 000,00
Bankgebyr                1 104,00 910,90 500,00
Kurs/opplæring                3 000,00 0,00 1 000,00
Budstikka(trykk,adressering og utsendelse) 0,00 13 674,00 20 000,00
Info på SMS                2 806,00 906,00 5 000,00
Reisekostnader 0,00 3 299,00 3 000,00
Veil.tjenesten og andre likperrs.kostnader 0,00 0,00 5 000,00
Møteutgifter styremøter                3 300,00 3 922,13 6 000,00
Møter/konferanser/styreseminar 0,00 10 712,00 20 000,00
Juletur/Sommertur 0,00 670,00 30 000,00
Tillitsvalgtsamling 0,00 11 355,00 12 500,00
Støtte bidrag til andre 0,00 10 000,00 10 000,00
Julemarkedkostnader                4 112,00 1 760,61 30 000,00
Blomster og gaver                9 069,00 4 881,00 10 000,00
Lønn til fylkessekretær 0,00 0,00 15 000,00
Teaterbilletter/kulturaktivit.porto/telefon             11 500,00 22 687,00 60 000,00
Egenandel årsmøte Oslo fylkeslag 0,00 0,00 0,00
Styrehonnorar                3 810,00 5 175,00 14 500,00
Sum driftskostnader          141 428,00 203 138,44 437 500,00
Driftsresultat  kr   105 886,89 47 845,59
Finansinntekter 2021 2020
Renter driftskonto 0,00 36,83
Renter høyrentekonto 276,00 676,01
Sum finansinntekter 276,00 712,84
Resultat 31.12.21  kr   106 162,89 48 558,43
BALANSE 2021 2020
Kasse                6 912,00 6 677,00
Bank bedriftskonto          262 328,94 156 676,24
Bank plasseringskonto (bedrift)          174 398,26 174 122,53
SUM EIENDELER          443 639,20 337 475,77
LEVERANDØRGJELD 0,00 0,00
EGENKAPITAL 1.1. 337 475,77 288 917,84
OVERSKUDD          106 162,89 48 558,43
EGENKAPITAL OG GJELD 443638,66 337 475,77

 

 

HANDLINGSPLAN 2021-2022

 • 1 Formål i Vedtektene til NRF vedtatt på Landsmøtet i 2021

Norsk Revmatikerforbund (NRF) har som formål å forebygge og bekjempe revmatiske-, muskel-og skjelettsykdommer og deres virkninger ved å:

 • være en møteplass for medlemmene for omsorg, fellesskap og kunnskap.
 • arbeide for bedring av personer med revmatiske-, muskel-og skjelettsykdommer sin helsemessige, sosiale, økonomiske situasjon og kulturelle forhold.
 • spre opplysning om sykdommene, deres forebygging, diagnostisering, behandling og samfunnsmessige konsekvenser.
 • bidra til bedring av trenings-og behandlingsmuligheter.
 • bidra til vitenskapelig forskning om revmatiske-, muskel-og skjelettsykdommer og støtte fagpersonells videre utdannelse i behandlingen av disse.
 • fremme internasjonalt samarbeid

Groruddalen revmatikerforening ønsker å være en forening for mennesker med revmatisk muskel og skjelettsykdommer bosatt i bydelene Stovner, Grorud, Bjerke og Alna samt andre som ønsker å være medlemmer hos oss. Vi vil gjøre vårt beste for å oppfylle §1 i NRFs vedtekter og handlingsplanen som ble vedtatt på Landsmøtet i 2021. Vedtektene og handlingsplanen finner dere under https://www.revmatiker.no/om-nrf/for-tillitsvalgte/organisasjonshandbok/nrfs-styringsdokumenter/

Gjennom året er foreningens arbeid fordelt på forskjellige grupper (trening)

BASSENG, YOGA, GÅ-GRUPPE

TEATER/KULTURKONTAKT

Et medlem tar ansvar for å bestille billetter, ta imot påmeldinger, info om betaling levere ut billetter og samarbeide med kasserer angående betalinger.

VELFERDSKOMITE

Denne gruppa har ansvar for servering, bestille kaffe m.m. til temamøter og julemarkedet.

JULEMARKED

Leder for markedet har en ide-gruppe som jobber og planlegger gjennom hele året opp mot julemarkedet.

TURER (DAGS OG OVERNATTINGS)

Turansvarlig samarbeider med styret om hva slags turer og når de skal gjennomføres. Ansvarlig bestiller tur, tar imot påmelding. Er reiseleder. Samkjører innbetaling mot kasserer.

 

INTERESSEPOLITIKK

Noen av våre medlemmer sitter i FFO grupper i bydelene, og følger opp hva som skjer i politikken. En av disse sitter også i fylkeslagets utvalg.

 

LOL Hotel and Resort /REUMA-SOL- KONTAKT

Foreningen har ingen LOL Hotel and Resort/ Reumasol-kontakt. Denne personen setter interessenter i kontakt med fylkeslagets LOL Hotel and Resort kontakt som arrangerer årlige turer til LOL Hotel and Resort og Gran-Canaria.  LOL Hotel and Resort er NRF sin samarbeidspartner på behandlingssenteret i Spania.

 

 

AKTIVITETER VI ØNSKER FOR 2022

 BASSENGTRENING

3 partier på Haukåsen skole.

4 partier på Ammerudhjemmet fra høst 2022

TURGRUPPE

1.gang pr uke på formiddagen.

KAFETREFF

3 kafetreff om våren, 3 treff om høsten.

TRENING I SAL

1 gang pr uke

YOGA

1 gang pr uke

 TEMAMØTER

3 møter om våren, 2 møter om høsten.

 

 TEATER

2 teaterbesøk på våren, 2 på høsten

TURER

1 sommertur, en juletur

 

SEMINARER

Styreseminar

OFL lederseminar

Samarbeid med de to andre lokallagene i Oslo

 ÅRSMØTE

I februar.

 LIVREDNINGSKURS

Blir avholdt 1 gang pr år for bassengtrenere.

FRIVILLIGFEST

GRF arrangerer fest for alle tillitsvalgte (frivillige) i foreningen 1. gang i året.

JULEMARKED

Ide-gruppa arrangerer julemarked i november hvert år. Man har pleid å ha det på Grorud Samfunnshus, men nå begynner det å bli veldig høy leie der så man ser etter andre alternativer. Dette går over 2 dager

 

STYREMØTER Styret i GRF avholder 8-12 styremøter i løpet av 1 år

Til årsmøtet i Groruddalen revmatikerforening                                                Oslo 4. januar 2022

Budsjett

Budsjett2021 Budsjett2022
Inntekter
Medlemskontigent 35 000,00 35 000,00
Egenandel Bassengtrening 112 000,00                       120 000
Egenandel trening sal 4 000,00 0,00
Tilskudd fra studieforb. Funkis 30 000,00                          18 000,00
Grasrotandel Norsk Tipping 35 000,00                          36 000,00
Loddsalg medlemsmøter 0,00 0,00
Jul/Høstmarked 90 000,00                          90 000,00
Refusjon av merverdiavgift 7 000,00                          17 000,00
Likepersonmidler 10 000,00                          10 000,00
Tilskudd bydeler 25 000,00 0,00
Egenandel juletur/sommertur 20 000,00                          50 000,00
Egenandel Teaterbiletter 50 000,00                          50 000,00
Egenandel Yoga 12 000,00                             5 000,00
Sum driftsinntekter 430 000,00                       431 000,00
Kostnader
Bassengkostnader 115 000,00                       110 000,00
Leie Steinhuset Grorud 4 000,00                             4 000,00
Trening sal 0,00 0,00
Yoga 37 000,00                             8 600,00
Medlemsmøter 25 000,00                          25 000,00
Kontorutstyr/Rekvisita 4 000,00                          15 000,00
Porto/Telefon 10 000,00                             5 000,00
Bankgebyr 500,00                             2 000,00
Kurs/opplæring 1 000,00                          10 000,00
Budstikka(trykk,adressering og utsendelse) 20 000,00                          10 000,00
Info på SMS 5 000,00                             5 000,00
Reisekostnader 3 000,00                             3 000,00
Veil.tjenesten og andre likperrs.kostnader 5 000,00                             5 000,00
Møteutgifter styremøter 6 000,00                             6 000,00
Møter/konferanser/styreseminar 20 000,00                          20 000,00
Juletur/Sommertur 30 000,00                          80 000,00
Tillitsvalgtsamling 12 500,00                          15 000,00
Støtte bidrag til andre 10 000,00                          10 000,00
Julemarkedkostnader 30 000,00                          35 000,00
Blomster og gaver 10 000,00                          10 000,00
Andel lønn til fylkessekretær 15 000,00                          10 000,00
Teaterbilletter/kulturaktivit.porto/telefon 60 000,00                          60 000,00
Egenandel årsmøte Oslo fylkeslag 0,00                             4 000,00
Styrehonnorar 14 500,00                          14 500,00
Sum driftskostnader 437 500,00                       467 100,00

Valgkomiteens innstilling til styret for perioden 2022/2023

 

Valgkomiteen har bestått av:

Gerd Jenny Aanerud (Leder)

Marianne Schønfeldt Berge

Astrid K. Andreassen

 

Valgkomiteen har gjennomført 7 møter på Teams samt snakket på telefon innimellom.

Vi har tatt kontakt med medlemmer i sittende styre, sendt ut en e-post med forespørsel på generelt grunnlag og e-post med et rop om hjelp for å finne kasserer.

I medlemsportalen har vi funnet og ringt aktuelle kandidater. Da vi ba om hjelp til å finne kasserer fikk vi flere svar. Etter noen runder med spørsmål og avklaringer landet vi på et forslag til styret som presenteres nedenfor.

 

Det sittende styret pr. 1.januar 2022

 1. Leder Tone B. Sigvartsen – på valg
 2. Nestleder Torbjørn Eriksen – ikke på valg
 3. Kasserer Unn Helen Stenersen – på valg
 4. Sekretær Randi Olsen – ikke på valg
 5. Styremedlem Samantha Taylor – på valg
 6. Styremedlem Victoria Rweikiza – ikke på valg
 7. Styremedlem Martha Ray Johnsen – ikke på valg
 8. Varamedlem Kari Korsgaard Langerud – på valg
 9. Varamedlem Merete Wathne – på valg

Revisor Inger Sparre – på valg

Her er valgkomiteens innstilling til nytt styre:

 

Stilling Navn Velges for
Leder Torbjørn Eriksen Opprykk 1 år igjen
Kasserer Bård Nøkleby Anderssen 2 år
Sekretær Randi Olsen 1 år igjen
Styremedlem Victoria Rweikiza 1 år igjen
Styremedlem Martha Ray Johnsen 1 år igjen
Styremedlem Fridtjof Harder 2 år
Styremedlem Bente Irene Kent 2 år
Varamedlem Tommy Wiborg 1 år
Varamedlem Suhad Al-Baka 1 år

 

Vi har forespurt revisor, Inger Elise Sparre, om gjenvalg og hun har sagt ja til et år til.