Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Oslo / Protokoll fra Årsmøte 17.02.22
Støtt oss

Protokoll fra Årsmøte 17.02.22


Skrevet av: groruddalen.osl@revmatiker.org / Publisert: 04.03.2022 / Oppdatert: 17.10.2022


PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRORUDDALEN REVMATIKERFORENING 17.02.22

Foreningens 28. ordinære årsmøte som ble avholdt på Grorud Samfunnshus. Alle med betalt medlemskontingent for 2021 hadde stemmerett

1. Godkjenning av innkalling. Innkalling godkjent. 28 medlemmer med stemmerett.

2. Valg av dirigent. Torbjørn Eriksen ble foreslått og valgt.

3. Valg av protokollførere – Randi Olsen ble foreslått og valgt.

4. Valg av tellekorps – Tommy Wiborg og Inger Mørken Kløw ble foreslått og valgt.

5. Valg av to delegater til å underskrive protokollen sammen med protokollfører- Liv-Synnøve Støbakk og Astrid Haugen ble foreslått og valgt.

6. Styrets årsberetning ble lest og godkjent med følgende tilføyelser og rettelser

-Endring av leder for velferdskomiteen – Inger Mørken Kløw

-Endring av navn på rådene
Råd for personer med funksjonsnedsettelser Alna bydel: Samantha Taylor
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne Grorud bydel: Liv-Synnøve Støbakk
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne Gamle Oslo: Torild Olufsen

Turkontakt: Tone Margrete Nøkleby

7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet

Følgende kommentarer til regnskapet

-Likepersons midler for 2020 på 15000kr har ikke kommet inn. Burde vært etterlyst av styret.

-Leverandørgjelden burde kommet frem i regnskapet, ikke som opplysninger i årsberetningen

Regnskapet ble godkjent

8. Innkomne forslag – ingen innkommende forslag

9. Handlingsplan for foreningen/lagets virksomhet
Følgende ble kommentert

-Budstikka etterlyses – Et økonomisk spørsmål da hver utsendelse vil koste ca 12000kr og redaktøren måtte trekke seg av personlige grunner.

– Basseng på Ammerudhjemmet – Medlemmene ønsker seg dette bassenget

– Likepersonskontakt – burde vært nevnt i handlingsplanen

10. Budsjettforslag
Følgende ble kommentert.
– Ulik balanse mellom inntekt og utgift på likepersonsmidler

Godkjent budsjettforslag

11. Valg av styre
– Leder Torbjørn Eriksen enstemmig valgt 1 år – opprykk fra nestleder
– Kasserer Bård Nøkleby Anderssen enstemmig valgt 2 år
– Sekretær Randi Olsen – ikke på valg
– Styremedlem Victoria Rweikiza – ikke på valg
– Styremedlem Martha Ray Johansen – ikke på valg
– Styremedlem Bente Irene Kent enstemmig valgt 1år
– Varamedlem Tommy Wiborg enstemmig valgt 1 år
– Varamedlem Suad Al-Baka enstemmig valgt 1 år

12. Valg av revisorer eller fagrevisor
– Inger Sparre enstemmig valgt for 1 år
13. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 8, IV
-Styre fikk mandat av årsmøte til å velge dette.

14. Forslag til delegater med vara til landsmøtet, i henhold til § 4, IV
-Styre fikk mandat av årsmøte til å velge dette.

15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter forslag fra styret
-Styre fikk mandat av årsmøte til å velge dette.

Liv-Synnøve Støbakk – Signert på orginalen
Protokollvitne

Astrid Haugen – Signert på orginalen
Protokollvitne

Randi Olsen – Signert på orginalen
Protokollfører