Hopp til innhold
Støtt oss

Honorar og godtgjørelse

Honorar til ekstern foredragsholder

Når foreningen engasjerer foredragsholder til et møte eller kurs, må prisen avtales på forhånd. Foreningen avklarer om vedkommende sender faktura (har et org.nr) eller om godtgjørelsen skal utbetales til personen. Skal godtgjørelsen betales til personen, gjelder en grense på 8.000 skattefrie kroner (som er satsen både i 2015 og 2016) oppad pr år. Er foredrag eller kurs en del av vedkommendes næringsvirksomhet, er utbetalingen ikke skattefri. Overstiger utbetalingen 8.000 kroner, skal det trekkes skatt av hele beløpet, og foreningen må innberette godtgjørelsen til skattemyndighetene. Utbetalt diett og bilgodtgjørelse inngår i beløpet. Om vedkommende har et organisasjonsnummer, vil bedriften selv ta seg av skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
Honorar/godtgjørelse til tillitsvalgte, bassengtrenere og andre medlemmer
Også tillitsvalgte, bassengtrenere og andre kan få en godtgjørelse på inntil 8.000 kroner (sats i 2015 og 2016) pr år, uten at dette medfører skatteplikt på mottaker. I denne godtgjørelsen inngår alle utbetalinger fra foreningen, (honorar, møtegodtgjørelse, godtgjøring for telefon og bredbånd mm). Økes beløpssatsen, slik at godtgjørelsen utgjør mer enn 8.000 kroner, blir hele godtgjørelsen innberetningspliktig, og mottaker må betale skatt av hele beløpet.

Trekkfrie godtgjørelser

Det kan i tillegg utbetales inntil kr 10.000 i trekkfri utgiftsgodtgjørelse som ”dekker et medlems innsats eller opptreden for sin forening”, men dette er dekning for faktisk påløpte merkostnader som kan dokumenteres. Dette vil typisk være bilgodtgjørelse (og diett), som normalt er oppgavepliktig. Her må det leveres dokumentasjon som viser påløpt merkostnad for den det gjelder. Dette gjøres ved å levere reiseregning eller kjørebok der dato, formål med reisen og reisemål er oppgitt. Vi minner likevel om at reise på vegne av foreningen som hovedsak skal skje på rimeligste måte, og med kollektiv transport der dette er mulig.

Dekning av faktiske utgifter

Har den tillitsvalgte hatt utgifter eller utlegg på vegne av foreningen, eller som følge av sitt verv, skal han/hun få dekket faktiske utgifter. Refusjon av faktiske utgifter dekkes ved at den tillitsvalgte leverer inn kvittering for betalt utgift, for eksempel kvittering for fly-/tog- eller bussreise. Slike utgifter må avklares med styret / styreleder i forkant. Refusjon av faktiske utgifter mot kvittering, er ikke oppgavepliktig.

Arbeidsgiveravgift for organisasjoner

Når det gjelder arbeidsgiveravgift så gjelder unntak for veldedige og allmennyttige organisasjoner. Det er å anta at lokalforeninger og fylkeslag vil komme inn under denne definisjonen. Utbetalinger til ansatte på 55 000 kroner pr år (50 000 i 2015) eller mindre er fritatt for arbeidsgiveravgift når de totale lønnsutbetalingene ikke overstiger 550 000 kroner pr år (500.000 i 2015).