Hopp til innhold
Støtt oss

Studieleder i diagnosegrupper & BURG

Studiearbeid, kurs og opplæring er en viktig del av virksomheten i diagnosegrupper og BURG

Denne verktøykassen er for deg som er studieleder i diagnosegruppe eller BURG. Se HER for de nye retningslinjene for 2020.

ÅRSHJUL OG FRISTER

Det er viktig at vi overholder fristene for rapportering av all vår kursaktivitet. Her finner du blant annet årshjul og frister, søknad om TRT for 2020 etc.

TRT – TILRETTELEGGINGSTILSKUDD

HVA ER EGENTLIG TILRETTELEGGING?

Tilretteleggingstilskudd (TRT) er en av to komponenter som utgjør statstilskuddet til studieforbund. TRT er beregnet på målgrupper som ofte vil ha ekstra kostnader, eller tilleggsutgifter, i forbindelse med studiearbeid. Eksempel på målgrupper er funksjonshemmede og personer med særlige omsorgsoppgaver, ifølge Lov om voksenopplæring.

Alle medlemsorganisasjonene i Studieforbundet Funkis tilhører en eller begge disse målgruppene. Det betyr at de er berettiget til å få dette tilskuddet, for å få tilrettelagt sine kurs på best mulig måte for sine deltakere.

Voksenopplæringstilskuddet kalles TRT-midler, forkortet fra Tilretteleggingstilskudd. Ifølge lovverket skal TRT-midler brukes til å ‘fjerne hindringer’ og ‘kompensere de ekstra utgiftene studieforbundene har knyttet til tilrettelegging av opplæring for deltakere som har behov for dette.’ Det betyr at tilskuddet skal benyttes til å dekke konkrete tilretteleggingsutgifter til det enkelte kurs. Tilskudd kan ikke benyttes til full finansiering av opplæringstiltak, men knyttes til merkostnader ved å arrangere eller legge til rette for at særlige målgrupper kan delta i opplæring.

  • TRT-søknader på kr 3000 og lavere behandles direkte av Funkis. Lokallag kan søke om opptil 1000,- i TRT-midler direkte til Funkis. Dette er samlet sum, iregnet også frivillig arbeid (lokallag kan ikke søke om mer enn 1000,- i TRT-midler).
  • TRT-søknader over kr 3000 fra diagnosegrupper og BURG behandles gjennom organisasjonens sentralledd og deretter i Funkis.

Her kan du laste ned Funkis sin veileder om bruk av TRT-midler.

TRT-SKJEMA

TRT-skjema brukes ved søknad fra 400,- og oppover i TRT-midler. I skjema skal det krysses av i hvilken kolonne TRT-midlene har gått til. NRF sentralt godkjenner kurs med TRT-midler søknader over 3000,-.

OBS! Se på de nye retningslinjene fra FUNKIS vedrørende OT, TRT, og timetall per kurs.

  • Søknader fra fylket som er fra 400 til 3000,- behandles direkte av FUNKIS.
  • TRT-midler søknader  fra 400,- til 3000,- tas ikke av tildelt verdibrev.

Søknadsskjema for tilretteleggingstilskudd 2020 (TRT-skjema)

  • TRT-skjema (se over) er nå ett skjema fra kr. 400 og oppover (nytt 2020)
  • Minstebeløp å søke på er nå kr. 400,- (nytt 2020)
  • Søke TRT etter at kurset er gjennomført
  • Krysse av i skjemaet for at beløp over kr. 3000,- er godkjent av organisasjonen sentralt (gjelder fylker, diagnosegrupper og BURG).
  • Kun kryss i skjema for gjeldende tiltak, totalsum i TRT skal føres nederst i norske kroner
  • Frivillig innsats, kr. 200,- per time. Maks 4 timer = kr. 800,-

RETNINGSLINJER FOR STUDIELDER I DIAGNOSEGRUPPER

Her finner du retningslinjene for studielederne.