Hopp til innhold
Støtt oss

Om Frisklivssentraler

Frisklivssentralen i kommunen

Formålet med arbeidet i frisklivssentralen er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom.

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste. Målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Frisklivssentralen skal bidra til redusert sykdomsbyrde og sammenhengende helsetjenester, og være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid. Kommunene er gjennom helse- og omsorgstjenesteloven (1) pålagt å tilby helsefremmende og forebyggende helsetjenester til befolkningen. Frisklivssentraler i tråd med denne veilederen er utviklet i kommunene, og er en anbefalt måte å organisere slike helsetjenester på. Frisklivssentralens rolle, organisering og tilbud avhenger av innbyggernes behov for helsetjenester, helsetilstand og risikofaktorer, samt lokale forhold. Tilbudet kan tilpasses ulike alders- og målgrupper. Frisklivssentralen skal gjennom samhandling med andre aktører sørge for forebyggende tjenester av god kvalitet.

Alle kommuner skal ha tilbud om forebyggende helsetjenester til befolkningen. Frisklivssentralen er en anbefalt måte å organisere slike tjenester på og en del av kommunens samlede helsetilbud. Norge er et langstrakt land med over 400 helt forskjellige kommuner. Det betyr at frisklivssentralene varierer både i størrelse og tilbud. Felles for frisklivssentralene, er at virksomheten er tuftet på kunnskapsbasert praksis og brukermedvirkning.

I tilbudet rettes oppmerksomheten mot den enkeltes ressurser og det legges vekt på å være motiverende, støttende og inkluderende. Alle frisklivssentraler har gruppetilbud, gjerne utendørs. Det gir sosialt samvær i tillegg til naturopplevelser.

Her kan du lese mer om hva frisklivssentralene er og hvordan de jobber. 

Trykk på denne linken for å lese mer om frisklivssentralene

Her kan du finne din lokale frisklivssentral

Trykk på denne linken for å se frisklivssentralene