Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Søk støtte
Støtt oss

Søk støtte

Norsk Revmatikerforbund kjemper for medlemmene på så mange vis. Bla. kan man hos NRF søke økonomisk støtte til noe som bedrer vedkommendes funksjonsevne, eller økonomisk støtte til behandlinger og behandlingsreiser.

Medlemmer i NRF kan søke om støtte fra Solidaritetsfondet. Dette fondet gir økonomisk støtte til behandlingsreiser til Reuma-Sol i Spania og også støtte til egenandelen av utgifter ved fysikalsk behandling på Reuma-Sol.  Søknadsfristen er 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober hvert år.

Alle revmatikere kan søke støtte til tiltak eller innkjøp som bedrer vedkommendes funksjonsevne. Støtten søkes fra Holmsens legat med søknadsfrist 1. april hvert år.

I tillegg er det et eget Barnefond hvor barn og unge under 18 år kan søke støtte. Barnefondet deler hvert år ut midler for å hjelpe barn og ungdom med revmatisk sykdom til behandlings-/ferieturer til steder med gunstig klima. Søknadsfrister er 15. februar og 15. september hvert år.

NRF støtter forskere med midler for forsking på revmatiske sykdommer. Forskere kan søke støtte fra NRF Forskingsfond eller fra Overlege Jan A. Pahles legat. Forskningsmidler utlyses hvert år i april med søknadsfrist 15. september.

Se seksjonene under for mer informasjon:

 • Holmsens legat

  Har du revmatisme og trenger litt ekstra penger til noe som kan gjøre hverdagen din som syk bedre? Da kan du søke om støtte fra Holmsens legat. Bare husk å gjør det før 1. april!

  Kanskje du trenger noen ekstra kroner til opptrening, en bedre madrass eller til helsereise i varmere strøk? Søk om midler fra Holmsens legat. Tildelingssummen er som regel på rundt 2000 kroner.

  Hvem kan søke?

  Du kan søke om midler til formål som ikke helt eller delvis dekkes av det offentlige og som ikke allerede er betalt av deg. Det er en sterk økonomisk behovsprøving for tildeling fra legatet og du må legge ved utskrift av likningen. Du kan søke om støtte til nødvendige ting som folketrygden eller andre offentlige instanser ikke dekker.

  Du må ha en revmatisk sykdom for å kunne søke, og det må bekreftes ved legeerklæring. Legg også ved utskrift av siste års likning for deg og din eventuelle ektefelle eller samboer.

  Søknadsfrist

  Send søknadsskjema, legeerklæring og likningsutskrift i scannet versjon til lbc@revmatiker.no

  Søknadsfristen er 1. april.

  Mer informasjon

  Lurer du på noe om fondet eller tildelingen, kan du kontakte administrasjonssekretær Lisbeth Brosvik Coste, på e-post lbc@revmatiker.no

 • Solidaritetsfondet til Reuma-Sol

  Visste du at du kan få økonomisk støtte fra vårt Solidaritetsfond til opphold på Reuma-Sol dersom du er over 18 år og har vært medlem i mer enn 1 år?

  Du kan enten få behovsprøvd støtte til opphold ved Reuma-Sol etter visse kriterier, eller du kan få dekket egenandelen du har betalt for fysikalsk behandling på Reuma-Sol.

  Generelle søknadskriterier

  • Du må være medlem og over 18 år
  • Medlemskapet må være tegnet minimum 1 år før det kan innvilges støtte
  • Søknaden gjelder opphold på Reuma-Sol
  • Etter solidaritetsprinsippet blir 1.gangs søkere prioritert.

  Støtte til opphold grunnet svak økonomi

  Du kan søke om støtte dersom du oppfyller følgende kriterier:

  • Du har en muskel- eller skjelettlidelse
  • Du har svak økonomi

  Søknadsfrister

  Det er fire søknadsfrister i året:

  • 1. januar
  • 1. april
  • 1. juli
  • 1. oktober

  Slik søker du

  Fyll inn elektronisk søknadsskjema:

  Søknaden skal være behandlet før oppholdet finner sted. Det er ikke nødvendig å bestille reise før du søker, da det gis tilsagn om et gitt beløp til reisen og tilsagnet er gyldig et år. Tillegg for enkeltrom kan dekkes helt eller delvis dersom spesielle forhold tilsier dette. Det kan gis tillegg i støtten for ledsager.

  Har du problemer med å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte Administrasjonskonsulent Lisbeth så finner vi en løsning.

  Egenandel ved fysikalsk behandling

  Du kan søke om å få dekket egenandel ved fysikalsk behandling på Reuma-Sol. Det er ingen spesiell søknadsfrist. Søknadene refunderes fortløpende.

  Du kan søke om støtte dersom du oppfyller følgende kriterier:

  • Du må ha fått fysikalsk behandling på Reuma-Sol med rekvisisjon fra lege.
  • Du må ha lagt ut for egenandel på behandlingen som du ikke får refundert fra HELFO.

  Du søker etter at behandlingen er avsluttet, og legger ved vedtak fra HELFO. Du vil få innvilget støtte for den delen av kostnaden som ikke er dekket av HELFO.

  Fyll inn søknadsskjema og send kopi av vedtaksbrev fra HELFO til Administrasjonskonsulent Lisbeth på mail lbc@revmatiker.no

  Mer informasjon

  Lurer du på noe om fondet, kan du ta kontakt med administrasjonskonsulent Lisbeth Brosvik Coste på epost lbc@revmatiker.no

 • Barnefondet

  Norsk Revmatikerforbund har et eget fond som hvert år deler ut midler for å hjelpe barn og ungdom med revmatisk sykdom til behandlings-/ferieturer til syden.
  Søknadsfrist er 15. februar og 15. september hvert år.

  Barnefondet deler hvert år ut midler for å hjelpe barn og ungdom med revmatisk sykdom til behandlings-/ferieturer til steder med gunstig klima. Søkeren må være under 18 år. Søkeren/foresatte bestemmer selv hvor og når turen skal gå. Det søkes om støtte til barnet/ungdommen, evt. ledsager. Det innvilges ikke støtte til dekking av egenandel for statlige  behandlingsreiser til utlandet (bl.a. Rikshospitalets behandlingsreiser). De bevilgede midler må benyttes innen 1 år etter tildeling.

  Ønsker du å støtte barnefondet?

  Det kan du gjøre på konto 7035 05 26690.

  Ønsker du å søke støtte?

  Det må søkes på vedlagte skjema. Vær oppmerksom på at søknaden har 2 deler – en del for barnet/foresatte og en del for legeerklæring (fylles ut av lege). Begge deler av søknaden må fylles ut – ufullstendige søknader kan ikke behandles.

  Fullstendig utfylte skjema sendes til:
  NRFs barnefond
  Norsk Revmatikerforbund
  Postboks 2653 Solli
  0203 OSLO

  Fondet er registrert hos Datatilsynet. Personopplysninger behandles i samsvar med lov om behandling av personopplysninger.

  Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til BURG Norge eller Norsk Revmatikerforbund.

  Vedtekter for Norsk Revmatikerforbunds Barnefond

  1.) Fondets formål er å yte økonomisk støtte til barn og ungdom under 18 år med revmatisk sykdom, vedrørende:

  a) Behandlings-/feriereiser til steder der det er gunstige klimatiske forhold for revmatikere i det aktuelle tidsrom.
  b) alternative behandlingsinstitusjoner som ikke dekkes av det offentlige helsevesen for barn/ungdom.

  2.) Støtten kan ikke overstige de totale utgiftene for den enkelte reise og reisen må dokumenteres med voucher/boardingkort og bestillingsbekreftelse.

  3.) Fondet, som er en egen juridisk person, har sete i Oslo og forvaltes og disponeres av et styre på 3 medlemmer som skal ha følgende sammensetning:
  – en representant fra NRFs sentralstyre, fortrinnsvis NRFs representant i BURGs sentralstyre
  – en representant fra BURGs sentralstyre, fortrinnsvis BURGs sentralstyreleder
  – en revmatolog
  Styret velger selv sin leder.

  BURG-sekretæren er styrets sekretær. Styret bestemmer selv sin arbeidsprosedyre.

  4.) Søknadsfrist er 15. februar og 15. september. Søknad sendes Barne – og Ungdomsrevmarikergruppe.

  5.) Fondets styre vurderer de innkomne søknader og foretar fordelingen av disponible midler. For hvert år fastsetter styret en bestemt fordelingsramme, grunnkapitalen skal likevel alltid utgjøre 6 000 000 kr. Fondets styret er pliktig å dele ut minimum 50% av de utdelte midlene til enkeltpersoner.

  6.) Regnskapet sendesNorsk Revmatikerforbund ved utløpet av hvert regnskapsår.

  7.) De som deltar på BURG familiesamling kan ikke samtidig motta midler fra Barnefondet.

  8.) Søker må ha betalt medlemskontigent for innværende år, samt ha vært medlem i minst 1 ett åt for at støtten kan innvilges.

  9. Forbundets revisor er fondets revisor.

   

 • NRFs forskningsfond

  Stiftelsen Norsk Revmatikerforbunds Forskningsfond vil etter søknad kunne gi økonomisk støtte til forskning vedrørende revmatiske sykdommer.

  Forskningsfondet kan delfinansiere prosjekter eller kan bidra med oppstart og avslutningsmidler både til drift og forskerlønn. Der forskningsprosjektet omfatter lønnsmidler, vedlegges erklæring fra arbeidsgiver som skal ha arbeidsgiveransvar.
  Søkere kan i utgangspunktet ikke påregne fullfinansiering.

  Det gis fortrinnsvis ikke støtte til medikamentell behandling, informasjonstiltak eller reiser.
  Forskningen bør primært gå ut på innhenting av ny kunnskap.
  Der søker blir tildelt midler fra andre blir det ikke utbetalt midler fra NRFs fond.

  Det er et ønske å stimulere til forskning på effekt av fysikalsk behandling, forskning på et brukerperspektiv, forskning på opplevd mestring og rehabilitering.
  Det kreves at brukermedvirkere er med i prosjektet.

  Styret i forskningsfondet opplyser at det er spesielt øremerkede midler til forskning på Lupus og for forskning på barneleddgikt.

  Søknaden sendes:

  Norsk Revmatikerforbund, Postboks 2653 Solli, 0203 Oslo. Eller på mail til Ida Løchting (helsefaglig rådgiver) ida@revmatiker.no

  FRIST 15. SEPTEMBER

  Last ned søknadsskjema

 • Overlege Jan A. Pahles legat

  Utlysning av midler til forskning på betennelsesaktive revmatiske sykdommer

  Overlege Jan A. Pahles legat har som formål å gi støtte til kandidater som utmerker seg i sitt arbeid til fremme for og videreutvikling av revmakirurgisk og tverrfaglig revmatologisk forskning. – Har som mål å øke forståelsen av helhetlig behandling av pasienter med revmatoid artritt og beslektede revmatiske sykdommer.

  Overlege Jan A. Phale har vært foregangsmann for et helhetlig behandlingstilbud for barn, unge og voksne med revmatoid artritt og andre betennelsesaktive revmatiske sykdommer. Revmakirurgien har inngått som en sentral del av dette behandlingstilbudet.

  Bakgrunnen for den helhetlige behandlingen er at nevnte pasientgrupper vil oppnå mindre smerter og bedre funksjonsgrad. Det tverrfaglige samarbeidet mellom revmatolog, revmakirurg, anestesilege, indremedisiner, øyelege, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, sykepleier, ingeniør, sosionom, psykolog, tannlege, tannpleier, etc, vil bidra til å gjøre hverdagen lettere for pasienten.

  Legatets midler kan delfinansiere prosjekter eller kan bidra med oppstart og avslutningsmidler både til drift og forskerlønn. Der forskningsprosjektet omfatter lønnsmidler, vedlegges erklæring fra arbeidsgiver som skal ha arbeidsgiveransvar.

  Søkere kan i utgangspunktet ikke påregne fullfinansiering.

  Det gis fortrinnsvis ikke støtte til medikamentell behandling, informasjonstiltak eller reiser.
  Forskningen bør primært gå ut på innhenting av ny kunnskap.
  Der søker blir tildelt midler fra andre blir det ikke utbetalt midler fra legatet.

  Det er et ønske å stimulere til forskning på effekt av fysikalsk behandling, forskning på et på brukerperspektiv, brukermedvirkning, forskning på opplevd mestring og rehabilitering.
  Det kreves at brukermedvirkere er med i prosjektet.

  Søknaden sendes:

  Norsk Revmatikerforbund, Postboks 2653 Solli, 0203 Oslo. Eller på mail til Ida Løchting (helsefaglig rådgiver) ida@revmatiker.no

  FRIST 15. SEPTEMBER

  Last ned søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

113 78