Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Søk støtte
Støtt oss

Søk støtte

Norsk Revmatikerforbund kjemper for medlemmene på så mange vis. Bla. kan man hos NRF søke økonomisk støtte til noe som bedrer vedkommendes funksjonsevne, eller økonomisk støtte til behandlinger og behandlingsreiser.

Tildelinger fra Solidaritetsfond og Holmsens legat er satt på pause.

Barnefondet er et fond hvor barn og unge under 18 år kan søke støtte. Barnefondet deler hvert år ut midler for å hjelpe barn og ungdom med revmatisk sykdom til behandlings-/ferieturer til steder med gunstig klima. Søknadsfrister er 15. februar og 15. september hvert år.

NRF støtter forskere med midler for forsking på revmatiske sykdommer. Forskere kan søke støtte fra NRF Forskingsfond eller fra Overlege Jan A. Pahles legat. Forskningsmidler utlyses hvert år i april med søknadsfrist 15. september.

Se seksjonene under for mer informasjon:

 • Holmsens legat

  Tildelinger fra legatet er satt på pause frem til 2025.

  Lurer du på noe om fondet eller tildelingen, kan du kontakte administrasjonssekretær Lisbeth Brosvik Coste, på e-post lbc@revmatiker.no

 • Solidaritetsfondet til Reuma-Sol

  Tildelinger fra fondet er foreløpig satt på pause.

  Lurer du på noe om fondet, kan du ta kontakt med administrasjonskonsulent Lisbeth Brosvik Coste på epost lbc@revmatiker.no

 • Barnefondet

  Norsk Revmatikerforbund har et eget fond som hvert år deler ut midler for å hjelpe barn og ungdom med revmatisk sykdom til behandlings-/ferieturer til syden.
  Søknadsfrist er 15. februar og 15. september hvert år.

  Barnefondet deler hvert år ut midler for å hjelpe barn og ungdom med revmatisk sykdom til behandlings-/ferieturer til steder med gunstig klima. Søkeren må være under 18 år. Søkeren/foresatte bestemmer selv hvor og når turen skal gå. Det søkes om støtte til barnet/ungdommen, evt. ledsager. Det innvilges ikke støtte til dekking av egenandel for statlige  behandlingsreiser til utlandet (bl.a. Rikshospitalets behandlingsreiser). De bevilgede midler må benyttes innen 1 år etter tildeling.

  Ønsker du å støtte barnefondet?

  Det kan du gjøre på konto 7035 05 26690.

  Ønsker du å søke støtte?

  Det må søkes på vedlagte skjema. Vær oppmerksom på at søknaden har 2 deler – en del for barnet/foresatte og en del for legeerklæring (fylles ut av lege). Begge deler av søknaden må fylles ut – ufullstendige søknader kan ikke behandles.

  Fullstendig utfylte skjema sendes til:
  NRFs barnefond
  Norsk Revmatikerforbund
  Postboks 2653 Solli
  0203 OSLO

  Fondet er registrert hos Datatilsynet. Personopplysninger behandles i samsvar med lov om behandling av personopplysninger.

  Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til BURG Norge eller Norsk Revmatikerforbund.

  Vedtekter for Norsk Revmatikerforbunds Barnefond

  1.) Fondets formål er å yte økonomisk støtte til barn og ungdom under 18 år med revmatisk sykdom, vedrørende:

  a) Behandlings-/feriereiser til steder der det er gunstige klimatiske forhold for revmatikere i det aktuelle tidsrom.
  b) alternative behandlingsinstitusjoner som ikke dekkes av det offentlige helsevesen for barn/ungdom.

  2.) Støtten kan ikke overstige de totale utgiftene for den enkelte reise og reisen må dokumenteres med voucher/boardingkort og bestillingsbekreftelse.

  3.) Fondet, som er en egen juridisk person, har sete i Oslo og forvaltes og disponeres av et styre på 3 medlemmer som skal ha følgende sammensetning:
  – en representant fra NRFs sentralstyre, fortrinnsvis NRFs representant i BURGs sentralstyre
  – en representant fra BURGs sentralstyre, fortrinnsvis BURGs sentralstyreleder
  – en revmatolog
  Styret velger selv sin leder.

  BURG-sekretæren er styrets sekretær. Styret bestemmer selv sin arbeidsprosedyre.

  4.) Søknadsfrist er 15. februar og 15. september. Søknad sendes Barne – og Ungdomsrevmarikergruppe.

  5.) Fondets styre vurderer de innkomne søknader og foretar fordelingen av disponible midler. For hvert år fastsetter styret en bestemt fordelingsramme, grunnkapitalen skal likevel alltid utgjøre 6 000 000 kr. Fondets styret er pliktig å dele ut minimum 50% av de utdelte midlene til enkeltpersoner.

  6.) Regnskapet sendesNorsk Revmatikerforbund ved utløpet av hvert regnskapsår.

  7.) De som deltar på BURG familiesamling kan ikke samtidig motta midler fra Barnefondet.

  8.) Søker må ha betalt medlemskontigent for innværende år, samt ha vært medlem i minst 1 ett åt for at støtten kan innvilges.

  9. Forbundets revisor er fondets revisor.

   

 • NRFs forskningsfond/Pahles legat

  NRFs Forskningsfond og Overlege Jan A.Pahles legat

  Norsk Revmatikerforbunds Forskningsfond og Overlege Jan A. Pahles legat vil i år 2021 etter søknad kunne gi økonomisk støtte til forskning vedrørende revmatiske sykdommer. 

  Forskningsfondet og legatet kan delfinansiere prosjekter og bidra med oppstart og avslutningsmidler både til drift og forskerlønn. Søkere kan i utgangspunktet ikke påregne fullfinansiering.

  Det er et ønske om å stimulere til forskning på effekt av fysikalsk behandling, forskning på et brukerperspektiv, forskning på opplevd mestring og rehabilitering. Prosjekter der brukermedvirkning er med vil prioriteres. Forskningsarbeidet skal ledes av vitenskapelig kvalifisert personale.

  Styret i forskningsfondet opplyser at det er spesielt øremerkede midler til forskning innen følgende områder:

  • Barneleddgikt
  • Lupus
  • Sklerodermi

  Det gis fortrinnsvis ikke støtte til forskning på informasjonstiltak eller reiser. Søknader bør primært gå ut på innhenting av ny kunnskap. Der søker blir tildelt midler fra andre blir det ikke utbetalt midler fra NRFs fond eller Pahles legat.

  Det skal i tillegg til søknadsskjema vedlegges kortfattet prosjektbeskrivelse på norsk, maksimalt 7 sider, samt CV, maksimalt 2 sider for søker. Der forskningsprosjektet omfatter lønnsmidler, vedlegges også erklæring fra arbeidsgiver som skal ha arbeidsgiveransvar.

  Søknadsskjema ligger her.

  Søknaden sendes: Norsk Revmatikerforbund, Postboks 2653 Solli, 0203 Oslo eller på epost til: post.fond-legat@revmatiker.no

  For spørsmål, send epost til: post.fond-legat@revmatiker.no

  FRIST 15. SEPTEMBER 2021. 

Fant du det du lette etter?

You already voted!