Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Søk støtte
Støtt oss

Søk støtte

Både medlemmer og forskere kan søke støtte fra ulike fond og legater gjennom NRF.

Medlemmer kan søke støtte til egenandeler ved for eksempel gruppeaktiviteter eller behandlingsreiser. Det er også et eget fond for støtte til barn og unge under 18 år.

RM og B Holmens stiftelse er en stiftelse som gir økonomisk støtte til medlemmer i NRF. Medlemmer kan blant annet søke støtte til opphold i utlandet hvor intensjonen er helsefremmende, til egenandeler på gruppeturer i regi av NRF eller støtte til egenandeler etter behandling av fysioterapi eller lignede. Tildelinger fra RM og B Holmens stiftelse erstatter støtten som tidligere ble gitt gjennom Solidaritetsfondet. Søknadsfrister er 1. april og 1. oktober hvert år.

Barnefondet er et fond hvor barn og unge under 18 år kan søke støtte. Barnefondet deler hvert år ut midler for å hjelpe barn og ungdom med revmatisk sykdom til behandlings-/ferieturer til steder med gunstig klima. Søknadsfrister er 15. februar og 15. september hvert år.

Tildelinger fra Holmsens legat er satt på pause fram til 2025.

Forskningsmidler

NRF støtter forskere med midler for forskning på revmatiske sykdommer. Forskere kan søke støtte fra NRF Forskningsfond eller fra Overlege Jan A. Pahles legat. Forskningsmidler utlyses hvert år i april med søknadsfrist 15. september.

Se seksjonene under for mer informasjon:

 • RM og B Holmens stiftelse

  RM og B Holmens stiftelse gir økonomisk støtte til medlemmer i NRF for følgende aktiviteter:

  a) Støtte til reise til utlandet hvor intensjonen er helsefremmende.

  b) Støtte til egenandeler der organisasjonsledd i NRF er arrangør av annen type kurs/opphold gjennom en gruppetur.

  c) Støtte til egenandeler etter behandling hos fysioterapi, ergoterapi, kiropraktikk, etc. Støtten gis for behandlinger av offentlig godkjente behandlere med driftstilskudd.

  Støtten gis til medlemmer med svak økonomi etter personlig søknad. Prioriteringer gjøres basert på opplysninger om inntekt siste år, hentet fra siste kjente skattemelding.

  Søker må være over 18 år og medlemskapet må være betalt minimum ett år før det kan innvilges støtte. Førstegangssøkere blir prioritert.

  Stiftelsen har tildelinger to ganger i året med søknadsfrist 1. april og 1. oktober.

  Ønsker du å søke støtte?

  Du søker støtte ved å bruke vedlagte skjema.

  Søknadsskjema skal sendes inn til adressen post.fond-legat@revmatiker.no. 

  Ved spørsmål, ta kontakt med administrasjons- og regnskapskonsulent Sigrun Karin Rodal på e-post: sigrun@revmatiker.no

 • Barnefondet

  Norsk Revmatikerforbund har et eget fond som hvert år deler ut midler for å hjelpe barn og ungdom med revmatisk sykdom til behandlings-/ferieturer til syden.
  Søknadsfrist er 15. februar og 15. september hvert år.

  Barnefondet deler hvert år ut midler for å hjelpe barn og ungdom med revmatisk sykdom til behandlings-/ferieturer til steder med gunstig klima. Søkeren må være under 18 år. Søkeren/foresatte bestemmer selv hvor og når turen skal gå. Det søkes om støtte til barnet/ungdommen, evt. ledsager. Det innvilges ikke støtte til dekking av egenandel for statlige  behandlingsreiser til utlandet (bl.a. Rikshospitalets behandlingsreiser). De bevilgede midler må benyttes innen 1 år etter tildeling.

  Ønsker du å støtte barnefondet?

  Det kan du gjøre på konto 7035 05 26690.

  Ønsker du å søke støtte?

  Det må søkes på vedlagte skjema. Vær oppmerksom på at søknaden har 2 deler – en del for barnet/foresatte og en del for legeerklæring (fylles ut av lege). Begge deler av søknaden må fylles ut – ufullstendige søknader kan ikke behandles.

  Fullstendig utfylte skjema sendes til:
  NRFs barnefond
  Norsk Revmatikerforbund
  Postboks 2653 Solli
  0203 OSLO

  Fondet er registrert hos Datatilsynet. Personopplysninger behandles i samsvar med lov om behandling av personopplysninger.

  Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til BURG Norge eller Norsk Revmatikerforbund.

  Vedtekter for Norsk Revmatikerforbunds barnefond

  1) Fondets formål er å yte økonomisk støtte til barn og ungdom under 18 år med revmatisk sykdom, vedrørende:

  a) Behandlings-/feriereiser til steder der det er gunstige klimatiske forhold for revmatikere i det aktuelle tidsrom.
  b) alternative behandlingsinstitusjoner som ikke dekkes av det offentlige helsevesen for barn/ungdom.

  2) Støtten kan ikke overstige de totale utgiftene for den enkelte reise, og reisen må dokumenteres med voucher/boardingkort og bestillingsbekreftelse.

  3) Fondet, som er en egen juridisk person, har sete i Oslo og forvaltes og disponeres av et styre på 3 medlemmer som skal ha følgende sammensetning:
  – en representant fra NRFs sentralstyre, fortrinnsvis NRFs representant i BURGs sentralstyre
  – en representant fra BURGs sentralstyre, fortrinnsvis BURGs sentralstyreleder
  – en revmatolog
  Styret velger selv sin leder.

  BURG-sekretæren er styrets sekretær. Styret bestemmer selv sin arbeidsprosedyre.

  4) Søknadsfrist er 15. februar og 15. september. Søknad sendes BURG, NRFs barne- og ungdomsgruppe.

  5) Fondets styre vurderer de innkomne søknader og foretar fordelingen av disponible midler. For hvert år fastsetter styret en bestemt fordelingsramme, grunnkapitalen skal likevel alltid utgjøre 6 000 000 kr. Fondets styret er pliktig å dele ut minimum 50 prosent av de utdelte midlene til enkeltpersoner.

  6) Regnskapet sendes Norsk Revmatikerforbund ved utløpet av hvert regnskapsår.

  7) De som deltar på BURG familiesamling kan ikke samtidig motta midler fra Barnefondet.

  8) Søker må ha betalt medlemskontingent for innværende år, samt ha vært medlem i minst 1 ett åt for at støtten kan innvilges.

  9) Forbundets revisor er fondets revisor.

 • NRFs forskningsfond/Pahles legat

  NRFs Forskningsfond og Overlege Jan A.Pahles legat

  Norsk Revmatikerforbunds Forskningsfond og Overlege Jan A. Pahles legat vil etter søknad kunne gi økonomisk støtte til forskning vedrørende revmatiske sykdommer. 

  Forskningsfondet og legatet kan delfinansiere prosjekter og bidra med oppstart og avslutningsmidler både til drift og forskerlønn. Søkere kan i utgangspunktet ikke påregne fullfinansiering.

  Det er et ønske om å stimulere til forskning på effekt av fysikalsk behandling, forskning på et brukerperspektiv, forskning på opplevd mestring og rehabilitering. Prosjekter der brukermedvirkning er med vil prioriteres. Forskningsarbeidet skal ledes av vitenskapelig kvalifisert personale.

  Styret i forskningsfondet opplyser at det er spesielt øremerkede midler til forskning innen følgende områder:

  • Barneleddgikt
  • Lupus

  Det gis fortrinnsvis ikke støtte til forskning på informasjonstiltak eller reiser. Søknader bør primært gå ut på innhenting av ny kunnskap. Der søker blir tildelt midler fra andre blir det ikke utbetalt midler fra NRFs fond eller Pahles legat.

  Det skal i tillegg til søknadsskjema vedlegges kortfattet prosjektbeskrivelse på norsk, maksimalt 7 sider, samt CV, maksimalt 2 sider for søker. Der forskningsprosjektet omfatter lønnsmidler, vedlegges også erklæring fra arbeidsgiver som skal ha arbeidsgiveransvar.

  Søknadsskjema ligger her.

  Søknaden sendes: Norsk Revmatikerforbund, Postboks 2653 Solli, 0203 Oslo eller på epost til: post.fond-legat@revmatiker.no

  For spørsmål, send epost til: post.fond-legat@revmatiker.no

  FRIST 15. SEPTEMBER. 

 • Holmsens legat

  Tildelinger fra legatet er satt på pause frem til 2025.

  Ved spørsmål, ta kontakt med økonomi- og administrasjonssjef Ellen Sofie Lande på e-post: ellen.sofie@revmatiker.no

Fant du det du lette etter?

You already voted!