Hopp til innhold
Forside / nyheter / Spørsmål og svar om Reuma-Sol
Støtt oss

Spørsmål og svar om Reuma-Sol


Skrevet av: Gry Jorunn Holmen / Publisert: 25.07.2020 / Oppdatert: 27.07.2020


Mange har sikkert spørsmål om Reuma-Sol, situasjonen der og hva som egentlig har skjedd. Vi har laget et "spørsmål og svar"-notat, som forhåpentligvis gir deg svar på mye av det du lurer på.

Organiseringen av NRFs virksomhet i Spania
Reuma-Sol er organisert i to selskap. Ett selskap er et driftsselskap, som driver behandlingssenteret og hotellet. Det andre selskapet er et eiendomsselskap som eier bygningene der behandlings- og hotellvirksomheten drives. Selskapet som driver behandlingsstedet/hotellet har hatt sine inntekter fra betalende gjester, mens eiendomsselskapet har hatt leieinntekter fra driftsselskapet.

Etter spansk aksjelov har både driftsselskapet og eiendomsselskapet egne styrer, mens NRF er eier av begge selskapene. NRF utøver eierskap gjennom å delta i Generalforsamlingen i begge selskapene.

Hvorfor kan ikke Reuma-Sol drives videre?
Behandlingssenteret/hotellet har vært drevet med underskudd omtrent alle årene siden oppstart og vært helt avhengig av jevnlige overføringer fra eier (NRF). På grunn av koronaen forsvant gjestene, og dermed også inntektene, mens utgiftene fortsatte å løpe. Behandlingssenteret/hotellet har ikke oppsparte midler som kan dekke utgiftene og NRF har ikke lenger penger til å betale alle løpende kostnader for eiendommen. De løpende kostnadene er renter og avdrag på lån (et års avdragsfrihet fra mai), vakthold, vedlikehold, strøm, skatt, forsikringer osv. Totalt koster det ca 300.000 kroner pr måned å drifte eiendommen. Frem til 3. juni hadde NRF betalt over 1,1 millioner kroner av løpende kostnader i den siste to måneders perioden.

Dermed måtte det leveres begjæring om oppbud til spanske myndigheter for driftsselskapet. I praksis betyr det at driftsselskapet (behandlingssenteret/hotellet) er slått konkurs.

Hvorfor kan ikke NRF få inn investorer som kan bidra med penger?
På kort sikt har det rett og slett ikke vært mulig å finne en investor som er villig til å satse. For å stoppe utgiftene som løper har foreløpig løsning vært å slå driftsselskapet konkurs.

Konkurs i driftsselskapet har konsekvenser for eiendomsselskapet. Eiendomsselskapet har mistet inntektene fra driftsselskapet, og har dermed ikke penger til å betjene gjeld og andre kreditorer. Selskapet er dermed insolvent.

Det er sterkt ønske om å klare å beholde eiendommen. Eiendomsselskapet er nå i konkursbeskyttelse og gjeldsforhandlinger, og styret snur alle stener for å forsøke å finne en løsning for fremtiden i de månedene dette pågår.

Hvorfor kan ikke NRF leie ut til noen andre som kan drive behandlingssenter/eventuelt starte annen virksomhet der?
Det ble satt ned et nytt styre i Eiendomsselskapet nettopp for å vurdere ulike alternativ. Utleie av eiendommen er selvfølgelig noe som vurderes. Det er inngått to små leiekontrakter, men disse er for små til at de bidrar i denne situasjonen. På kort sikt har det rett og slett ikke vært mulig å finne en leietaker som er villig til å satse på så høyt nivå som er nødvendig.

For å stoppe utgiftene som løper har foreløpig løsning vært å slå driftsselskapet konkurs. Konsekvensen av det er at eiendomsselskapet er insolvent, i konkursbeskyttelse og i gjeldsforhandlinger med kreditorene.

Hvorfor kan ikke NRF selge til noen andre som kan drive behandlingssenter/eventuelt starte annen virksomhet der?
Det ble satt ned et nytt styre i Eiendomsselskapet nettopp for å vurdere ulike alternativ. Det nye styret har imidlertid hatt alt for kort tid på seg.

Helt eller delvis salg av eiendommen er selvfølgelig noe som også har vært diskutert. På kort sikt har det rett og slett ikke vært mulig å finne en kjøper som er villig til å satse. Og uansett ville vi ønske en kjøper/investor som kunne drive sammen med NRF eller alternativt for NRF sine medlemmer. Et salg vil også måtte behandles i et Landsmøtet, før det kan realiseres.

For å stoppe utgiftene som løper har foreløpig løsning vært å slå driftsselskapet konkurs. Dermed er eiendomsselskapet i konkursbeskyttelse og i gjeldsforhandlinger med kreditorene, i et forsøk på å redde dette selskapet.

Hvorfor har ikke NRF ordnet opp i denne situasjonen tidligere, slik at behandlingssenteret/hotellet kunne bestått?
Det er først i gjennomgangen av virksomheten som ble påbegynt i 2019 at det ble klart hvor alvorlig situasjonen var. Da ble det grepet fatt, men situasjonen var vanskelig. Etter at behandlingssenteret/hotellet måtte stenge på grunn av koronaen, og vi fikk en periode med null inntekt, men hele tiden løpende utgifter, ble det klart at driftsselskapet (og dermed behandlingssenteret/hotellet) ikke kunne reddes. Selskapet selv har ikke oppsparte midler til å betjene løpende utgifter og NRF kan heller ikke bidra mer økonomisk.

Men her er det jo helt tydelig at NRF har drevet med noe de ikke har hatt kontroll på?
Ideen om et trygt og tilrettelagt behandlingssenter for folk med ulike revmatiske diagnoser i Spania, var et godt tiltak fordi trening i varme er et bra for revmatikere. Mange medlemmer og andre har hatt svært gode og verdifulle treningsopphold på Reuma-Sol og kommet hjem i mye bedre form enn da de dro.

Men vi har ikke greid, verken på eier- eller driftssiden, å få dette opp på et nødvendig nivå økonomisk slik at driften kunne ha bygget opp en økonomisk buffer til vanskelige tider og klart seg uten stadige tilleggsoverføringer. Da kunne også driftsselskapet hatt overskudd til å reinvestere i utvikling og vedlikehold av stedet.

Er NRF sikker på at de pengene som har vært brukt til Reuma-Sol ikke er penger som var ment brukt til noe helt annet?
Ja. Forbundsstyret har bare brukt av egenkapitalen samtidig som man har forsøkt å snu utviklingen. Men nå er kassa tom!

NRF lever på medlemskontingent og offentlige tilskudd, hvordan kan dere forsvare å bruke medlemmenes og det offentliges penger på uprofesjonell drift av et behandlingssenter i Spania?
Ideen om trygt og tilrettelagt behandlingssenter for folk med ulike revmatiske diagnoser i Spania, var et godt tiltak fordi trening i varme er et bra for revmatikere. Det er en gruppe av våre medlemmer som har hatt stor glede av behandlingen de har fått på Reuma-Sol. Det er heller ikke sånn at vi har brukt offentlige tilskudd til drift av Reuma-Sol.

Hvor mange av NRFs medlemmer har brukt tilbudet på Reuma-Sol?
Det har vi dessverre ikke full oversikt over. Men det er faktum at det har vært vanskelig å fylle senteret. Hadde gjestene vært flere, ville driften gått i pluss. Vi har ikke klart å skape og markedsføre et produkt som er attraktivt for en større del av målgruppen.

Hvor mange penger har blitt overført fra NRF til Reuma-Sol?
I 2018 og 2019: 6 millioner kroner, samt vel 1 million i mai 2020. I årene før er det også jevnlig overført midler av varierende størrelse. Det er også overført midler fra lokallagene i NRF.

Hvordan kan dere forsvare å bruke så mye penger på en så liten andel av medlemmene?
Det har hele tiden vært et mål at flere av våre medlemmer skulle få glede av stedet, at vi skulle greie å skapet et produkt som flere ville ha og at pengene skulle gi merverdi for flere av medlemmene. Men der har vi altså ikke lykkes.

Hva er Reuma-Sol verdt?
Den siste verditaksten ble gjennomført i 2014 og verdien ble den gangen anslått til å være 50 millioner kroner.

Det ble gjort et slags markedsestimat 2020 med et anslag mellom 30 og 50 millioner kroner. Men dette er svært stort spenn og usikkert, ikke minst på grunn av meldinger om redusert investeringslyst som følge av corona-situasjonen.

Det er valgt å ikke bruke penger i denne situasjonen på en ny full verdivurdering. Dette vil bli vurdert på nytt dersom det blir aktuelt med salg.

Hva kan medlemmene gjøre for å redde Reuma-Sol?
Det er dessverre lite det enkelte medlem eller lokallag kan gjøre. Pengesummene vi her snakker om er for store. Forbundsstyret har ikke ønsket å gå aktivt ut og støtte lokale innsamlingsaksjoner i denne situasjonen da det fort kan oppleves som at dette vil redde Reuma-Sol, mens realiteten er en annen da det skal forholdsvis store summer til over lengre tid.

Når forventer dere at det er funnet en løsning?
Det er dessverre umulig å si. Nå har vi fire måneder med konkursbeskyttelse og gjeldsforhandlinger med alle kreditorer, og det jobbes med å finne en løsning i løpet av denne tiden.

På kort sikt har det ikke vært køer av investorer, kjøpere, leietagere e.l og det er knyttet mye usikkerhet til situasjonen. Hva om det ikke dukker opp en investor som kan bidra med de pengene som trengs for å ta opp igjen driften? Hva om det dukker opp en investor som vil drive på en måte som NRF ikke kan være med på? Hva om det ikke dukker opp en kjøper – hvis det er den løsningen som blir valgt?

Når blir det mulig å reise til Reuma-Sol igjen?
Det er umulig å si på nåværende tidspunkt når det kan bli mulig å reise dit igjen. Det er stor usikkerhet knyttet til situasjonen, hvilken løsning vi kan få til og hvor lang tid det vil ta å få en løsning på plass. I tillegg er det fortsatt stor usikkerhet knytt til Covid 19 og følgene for utsatte grupper.