Hopp til innhold
Forside / Aktivitetskalender / Årsmøte 13.feb 2024
Støtt oss

Årsmøte 13.feb 2024


Skrevet av: Skien / Publisert: 13.02.2024 / Oppdatert: 05.02.2024

Postet i: Skien Revmatikerforening / Aktivitet: Åpent og for alle, For medlemmer lokallag, For tillitsvalgte, Sosialt


Skien Revmatikerforening Org. nr.: 983 851 703 Styrets årsmelding for 2023 Foreningens styre og andre tillitsvalgte valgt på årsmøte: 2023 Styret har dette året bestått av 5 faste medlemmer og 2 varamedlemmer som et som et forsøk, vedtatt på årsmøte 2022 Leder: Bjørg Albertsen, Nestleder: Sveinung Reigstad, Kasserer: Gunn Larønningen, Sekretær: Bente Ulsund, Styremedlem: Vigdis Nykås, Varamedlem: Arne Bjørndalen Varamedlem: Signe- Lise Hermansen. Revisorer: Anne Karin Berge og Unni Gundersen Dahl Vara: Ragnar Jensen Valgkomite: Kari Gaaserud og Jan Martin Kjær Vara: Ingen Representanter til Telemark fylkeslags årsmøte: Vigdis Nykås og Bjørg Albertsen Møtet ble avholdt Hotell Fritidsparken Styremøter: Vært avholdt 10 styremøter, Styret har behandlet saker. I tillegg har det vært tett telefon, SMS og E-mail- kontakt mellom styremedlemmene Møtene har blitt holdt på Læringssenteret Betanien hospital. Åpne møter/medlems-arrangementer: I tillegg til årsmøte i februar, har det vært holdt 3 åpne møter på tidligere Søsterhjemmet, Betanien og et på hotell Fritidsparken. I tillegg er det avholdt sommeravslutning på Brekkeparken i juni og juleavslutning på Kikut hytta i desember. Foruten foreningsnytt har følgende temaer vært på dagsorden : Mars: Direktør og ortoped Forberg ved Betanien hospital snakket om ortopedi og utvikling. Sept: Gunn Marit Aareskjold med forestillingen » Gi meg en klovn mens jeg lever» Nov: Revmatolog Camilla Zettel om artrose 7-9 mai :Medlemstur til Skagen hvor 27 deltok. 20. juni avslutning med bespisning i kafe, Brekkeparken og omvisning i det nye museet, hvor 40 medl. deltok 12. des. Juleavslutning med gløgg julemiddag og musikk på Kikuthytta, hvor 43 deltok Medlemsutvikling: Det har vært en liten økning i medlemstall Pr. 3l.l2.23 var det registrert 375 betalende medlemmer. Det har også vært en økning av medlemmer på arrangementene våre . Den største økninga av medlemmer har vært i trening i varmtvannsbasseng. Etter NRF’s landsmøte i oktober ble osteoperoseforeningen innlemmet i Nrf og det har fra 1.1.24 gitt oss flere nye medl. Trening og fysiske aktiviteter: Tilrettelagt trening i sal 1.t.pr. uke: 14 deltok Trening i terapibassenget : 150 deltok, fordelt på 6 grupper a 1 t.pr.uke Begge aktivitetene er registrert som kurs og utløser Funkismidler. Informasjon: All informasjon vedr. møter, aktiviteter og endringer ble sendt på SMS til alle våre medlemmer. Det benyttes også e-mail til de av våre medlemmer med registrert mailadresse. All Info legges også ut på vår Face-book gruppe. Oversikt styret, treningsdager/grupper etc legges ut på NRF sider, Skien lokallag. Likepersontilbud: Foreningen har 4 registrerte likepersoner: Bjørg Albertsen, Sveinung Reigstad, Gunn Larønningen og Bente Ulsund. Alle har i 2023 deltatt på likepersonsamling og oppfriskningskurs i regi av Fylkeslaget. Det blir opplyst på møter og trenings arenaer når det er likeperson tilstede. Høsten 23 startet vi opp med likepersontjeneste på Betanien Hospital hver annen onsdag fra kl. 10-13. Dette har vært et samarbeid med Porsgrunn Revmatikerforening. Gunn, Sveinung og Bente har også sittet flere dager på Brukerkontoret på Sykehuset Telemark. Interessepolitisk arbeid/representasjon: Bjørg, Sveinung, og Bente har deltatt på oppfølgings møter for frivillige organisasjoner arrangert av Skien kommune Bjørg og Sveinung har fortsatt vært en pådriver for å skaffe et «frivillighetens hus» i Skien. Bente møtte også etter invitasjon på møte hos ordførerkandidat Odin Bohman Gunn og Bente sitter også i Fylkeslagets styre for 2.periode. I tillegg er Bente fylkeslagets repr. til Burg styre (barne-og ungdomsorganisasjonen) Sveinung er leder av Brukerutvalget ved Betanien hospital og er observatør til styret der. Økonomi: Regnskapet viser et driftsresultat på kr 79.644,- Vi betaler ikke leie for medlemsmøtene på Betanien. Trening i sal og basseng går i underskudd. Her er vi helt avhengig av tilskudd for å få et regnskap i balanse og for at egenandelene ikke skal bli for høye. Foreningens største inntektskilder har vært fra Spilleriet (bingo-inntekter):kr.132470,- og Skien kommune kr.22000,- og Grasrotandelen i Norsk Tipping :ca. 64000,- (107 spillere) Likeledes mindre gaver fra ulike fond og stiftelser, momsrefusjon og tilbakeføring av kontingent fra NRF med 15% av medlemskontingenten. . Oppsummering. Styret har etter beste evne fremlagt årsberetning og regnskap basert på de aktiviteter foreningen har hatt i året 2023. Vi har redusert antall medlemsmøter og benyttet foreningens kapitalkonto til å subsidiere de ulike aktiviteter for medlemmene. Dette har bla.a medført en økende interesse. Styret takker alle som har bidratt til foreningens virksomhet. Vi håper på fortsatt støtte og økende deltagelse på arrangementer i 24. Skien 30.01.24 Styret for Skien Revmatikerforening: Bjørg Albertsen Gunn Larønningen Bente Ulsund Leder Kasserer Sekretær Sveinung Reigstad Vigdis Nykås Nestleder Styremedlem underskrifter styre.pdf Årsoppgjøret består av Årsberetning, Resultatregnskap og Balanse, samt Budsjett for 2024. Vår oppgave er å granske foreningens Årsoppgjør, regnskap og behandling av dets anliggende ellers. Regnskapet er avgitt og gir uttrykk for foreningens økonomiske stilling pr. 31.12.2023, og for resultatet i regnskapet i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Vi har kontrollert utvalgte deler av grunnmaterialet som underbygger regnskapspostene. Kasserer har utført sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering, og all dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med god regnskapsskikk. Kassabeholdning og alle bankkontoer er avstemt. Skien 30.01.2023 Gunn R. Larønningen Bjørg Albertsen Kasserer Leder Ann Karin Berge Unni Gundersen Dahl Revisor Revisor Ragnar Jensen Vara

Årsmøte
Skien Revmatikerforening
tirsdag 13.februar 2024. kl.18.00,
Betanien Hospital, tidl. søsterhjemmet
Etter §12 i NRFs vedtekter innkalles det herved til årsmøte i
Skien revmatikerforening.
Åpning og minnestund.
AGENDA:
1.Godkjenning av innkalling.
2. Valg av dirigent etter forslag fra styret
3. Valg av protokollfører etter forslag fra styret
4. Valg av to delegater til å underskrive protokoll sammen med protokollfører.
5. Valg av tellekorps.
6. Styrets årsberetning
7. Regnskap med revisjonsberetning
8. Innkomne forslag
9. Handlingsplan for lagets virksomhet
10.Budsjett forslag
11.Valg av styre bestående av, tre, fem eller syv medlemmer etter årsmøtets
bestemmelser og to varamedlemmer i henhold til § 13
12.Valg av to revisorer eller fagrevisor
13.Valg av delegater med vara til fylkesårsmøte.
14.Valg av valgkomite, bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer
for neste årsmøte
15.I landsmøteår velges forslag til delegater til landsmøte, som oversendes fylkeslaget.
Alle styremedlemmer velges for to år. Varamedlemmer for ett år.
Revisorer og valgkomite velges for ett år
Etter årsmøtet blir det sosialt samvær med info om medlems tur i juni
bevertning og underholdning med trubadur Steinar Sande