Hopp til innhold
Forside / / Enklere likepersonsrapportering
Støtt oss

Enklere likepersonsrapportering


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 18.11.2019 / Oppdatert: 22.01.2020


Denne høsten har endelig regelverket fra BufDir rundt likepersonsordningen blitt omgjort til forskrift. Det betyr at vi får mer forutsigbare regler rundt rapporteringen. Her har det vært mange endringer med kort varsel de siste årene, så vi i NRF sentralt er veldig glade for at det har kommet et tydelig og forutsigbart lovverk å forholde seg til.

Det aller meste er som før, men noe er nytt. Det er spesifisert tydeligere hvor lenge en aktivitet/kurs må vare for å regnes som en tellende dag. En samtalegrupper og aktiviteter må vare i minimum 45 min og kurs i minimum 2 x 45 min. Når det kommer til likepersonssamtaler en til en må likepersonen oppsøke personen som søker hjelp og ikke omvendt. Du finner forskriften på lovdata:

Her er en oppdatert oversikt over hva som regnes som tellende likepersonsaktviteter:

Tellende likepersonsaktiviteter

Som tellende likepersonsaktiviteter regnes oppsøkende likepersonsarbeid, samtale- og aktivitetsgrupper med tre eller flere deltakere og likepersonskurs, som finner sted i Norge. Det gis poeng per dag aktiviteten gjennomføres, men en og samme likeperson kan ha flere aktiviteter på en dag. Da teller de som separate dager, så lenge det er nye deltagere (for eksempel to samtalegrupper eller treningsgrupper på samme dag teller som to aktivitetsdager). Likepersonsaktivitetene defineres som følgende:

1. Oppsøkende likepersonsarbeid: En samtale mellom likeperson i organisasjonen og person med funksjonsnedsettelse/pårørende i organisasjonens målgruppe, og som foregår ved personlig fremmøte. Andre former for erfaringsutveksling, jf. § 12 og § 19 tredje ledd bokstav anses ikke som oppsøkende likepersonsarbeid.
2. Samtalegruppe og aktivitetsgruppe: en tidsavgrenset (minimum 45 min) samling ledet av en likeperson.
3. Likepersonskurs: en tidsavgrenset aktivitet for opplæring av likepersoner. En kursdag må ha en varighet på minst to ganger 45 minutter.

Dokumentasjon av tellende likepersonsaktiviteter

Det er ingen endringer i hvordan de tellende likepersonsaktivitetene skal rapporteres. Under følger likevel en konkretisering av rapporteringen:

1. Hvilken type likepersonsaktivitet som er gjennomført.
2.Det må stå dato for aktiviteten.
3.Tidspunkt/varighet.
4.Oversikten må ha navn, adresse og telefonnummer til den likepersonen som har ledet den enkelte aktiviteten.

Elektronisk rapportering

Vi er nå i gang med å rulle ut en nettbasert rapporteringsløsning for veiledere, noe som vil gjøre alt mye enklere og raskere. Den er nå i en testfase, og det er en del tekniske problemer som skal bli løst før vi gjør den tilgjengelig for alle. Det er viktig å samarbeide med fylkesveileder før du tar det i bruk, så rapporteringen kommer inn på riktig sted.
Har du spørsmål til den nye forskriften, konkret rapportering, den nye elektroniske løsningen eller annet er det bare å ta kontakt med Joachim Sagen på e – post: jos@revmatiker.no