Hopp til innhold
Forside / nyheter / Folkehelsemeldingen er lansert
Støtt oss

Folkehelsemeldingen er lansert


Skrevet av: Camilla Stabell / Publisert: 11.04.2023 / Oppdatert: 12.04.2023


31. mars la regjeringen fram den nye stortingsmeldingen om folkehelse. Muskel- og skjelettsykdommer er trukket fram som en av de viktigste årsakene til redusert helse og livskvalitet, allikevel er det få konkrete tiltak i meldingen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol la frem regjeringens folkehelsemelding rett før påske. Meldingens hovedmål er å utjevne sosiale helseforskjeller. Ministeren viste til statistikk hvor man tydelig ser at de som har lang utdanning og god økonomi, lever lenger og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårlig økonomi.

Blant tiltakene Kjerkol trakk fram i sin presentasjon var etablering av et nytt folkehelseutvalg og et folkehelsepolitisk råd, et vaksinasjonsprogram for voksne og en ny tobakksstrategi med mål om en tobakksfri generasjon for dem som er født i 2010 og senere.

NRFs fagsjef for interessepolitikk, Ann Kristin Bakke, var til stede på presentasjonen.

– Vi hadde store forhåpninger til tiltak som kunne styrke satsningen på personer med muskel- og skjelettlidelser i denne meldingen. Det er mange gode intensjoner her, men dessverre lite konkrete tiltak, sier Bakke.

Muskel- og skjelettsykdommer øker

Muskel- og skjeletthelse har fått et eget avsnitt i folkehelsemeldingen (kap. 4.7), og Bakke er glad for å se at deler av teksten er gjenkjennelig fra NRFs høringsinnspill til meldingen.

«Muskel- og skjelettsjukdommar er blant dei viktigaste årsakene til redusert helse og livskvalitet og er ei dominerande årsak til sjukefråvær og nedsett arbeidsevne/uførleik, og for kvinner også ei av dei vanlegaste årsakene til uføretrygd», står det i meldingen.

Artrose er spesielt omtalt som den leddsykdommen som øker mest, mye grunnet en økende andel eldre i befolkningen.

For muskel- og skjelletlidelser sett under ett, er sykdomsbyrden framskrevet til å øke med nesten 29 prosent fra 2019 til 2050.

Bakke er bekymret for den faktiske verdien av meldingen.

– Det er få konkrete tiltak til denne gruppen, og det henvises til den kommende nasjonal helse- og samhandlingsplan, som vil omhandle tjenesteutvikling innen rehabilitering, arbeid, helse og mestring.

Kosthold, mosjon og røykeslutt

Meldingens generelle vektlegging av sunt kosthold, mosjon og mindre tobakk, som helsefremmende tiltak for alle, vil naturlig nok også være tiltak som kan gagne personer med muskel- og skjelettsykdommer.

Tiltak for et inkluderende arbeidsliv er også viktig. I meldingen står det:

«Å delta i yrkesaktivt arbeid er som regel helsefremjande. Det har stor betydning for levekåra til den enkelte og gir betre høve til autonomi og fridom.»

Ett av aspektene som er omtalt er at for mange med ulike helseproblemer som står utenfor arbeidslivet, vil mulighetene for å komme i arbeid være større om både behandling (helse- og omsorgstjenester) og arbeidsrettede tjenester blir gitt samtidig.

Nå skal meldingen behandles av Stortinget og organisasjoner inviteres til høring 19. april, der blant annet NRF vil levere et skriftlig svar.

Mer informasjon

Om du vil lese Folkehelsemeldingen finner du den på regjeringens nettsider.

Eller les pressemeldingen fra regjering ved lanseringsdagen.

Dagens Medisin har skrevet flere korte nyhetssaker om Folkehelsemeldingen.