Hopp til innhold
Forside / nyheter / Innlegg, tilsvar og avklaringer: Landsmøte, vedtekter og Reuma-Sol satsing
Støtt oss

Innlegg, tilsvar og avklaringer: Landsmøte, vedtekter og Reuma-Sol satsing


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 16.11.2020 / Oppdatert: 17.10.2023


R-Magasinet har fått tilsendt et leserinnlegg om landsmøtet, vedtekter og Reuma-Sol satsingen. Vi har publisert det her med tilsvar fra forbundsleder Tor Eivind Johansen. Videre diskusjon henviser vi til Facebook, der denne saken også er delt.

Leserinnlegg: Hva skjedde, trodde ikke det var mulig?

Da kom det som jeg egentlig hadde ventet på, men som jeg ikke ønsket. Anmodningen om støtte for å berge Reuma Sol (RS) motiverer meg til dette leserinnlegget.

Først vil jeg dele noen tanker rundt det ekstra ordinære landsmøte (LM). Jeg var ikke delegat, men fulgte tilnærmet hele LM på Youtube. Youtube bør videreføres også i framtiden, uansett måte LM blir gjennomført på.

Det var med vantro jeg opplevde at LM tilsidesatte gjeldende vedtekter. Jeg kaller det «aksjonsgruppen for RS», disse forholdt seg ikke til gjeldende vedtekter. Endring av vedtekter var ikke meldt inn som sak, og ergo hadde ikke LM hjemmel for det de gjorde angående oppnevnelse av delegater.  Noen fylkeslag hadde engasjert ekstern advokat. NRF sine vedtekter er ikke Norges lover. Det er NRF som har tolkningsrett på egne vedtekter, ingen andre. For å unngå/begrense konflikter og splid angående tolkning, er det valgt en vedtektkomite og en kontrollkomite for å håndtere disens angående vedtekter. Det som skjedde på LM skal ikke være mulig, uten at en endret vedtektene. Og det var det ikke hjemmel for, da endringer av vedtekter som sagt tidligere ikke var meldt inn som sak.

Så til vedtaket å berge RS. På LM kom det fram at det er gitt støtte på rundt 40 mill kroner til sammen i de 20 år RS har eksistert. Når en så etterspør hvor mange av oss revmatikere som bruker RS er det ikke mulig å få et dokumentert tall, men det er i forhold til medlemsantallet vårt svært få, estimert til i underkant av 5 %. Ønsket om å beholde RS oppleves for meg å være mer forankret i følelser og trivsel for de som har vært der, enn realisme til virkeligheten. Det forelå ingen finansieringsplan, analyse, eller risikovurdering før en fattet vedtak om å videreføre RS. Er dette å ta ansvar? Nå ser vi konsekvensene av vedtaket. Kollekt bøssen går rundt. RS er avhengig og vil for framtiden være avhengig av driftstilskudd.

For 20 år siden hadde NRF flere medlemmer enn i dag. Trenden har flatet ut og er heller nedadgående angående medlemsutvikling. Kostnadene ved å drifte RS vil øke, medlemstallet er synkende. Dette er, og vil fortsatt være en økende utfordring økonomisk for NRF. Det er et faktum at reisevanene etter covid 19 pandemien vil endres. Dette vil ytterligere svekke muligheten for RS til å stå på egne ben. Jeg forventer at de som gikk inn for RS, nå står opp og finner finansiering både på kort og lang sikt, uten at vi andre gjentatte ganger blir bedt om å støtte RS.

Bakgrunnen for at jeg selv ikke har reist til RS er at det har vært alt for dyrt, jeg har heller valgt å reise til andre plasser, kan nevne Litauen, Montenegro, Tyrkia, og Spania. Har vært på drøyt 20 behandlingsreiser totalt gjennom Rikshospitalet eller som selvbetalende. I tillegg finnes det mange andre plasser å dra til. Jeg forstår følelsen og ønskene til de som har vært på RS å opplevd oppholdet/ene bra på alle måter, samt fått en god relasjon til plass og personale, blir glad i plassen og ønsker å dra tilbake. Den samme følelsen har jeg hatt på de plasser jeg har besøkt for behandling. Ordningen med RS-kontakter og tanken rundt dette kan med fordel videreføres uten RS. Kall det gjerne behandlingskontakter. Foreslår at NRF heller inngår samarbeid med blant annet behandlingssteder der Rikshospitalet er inne. Der eksisterer allerede tilbud for selvbetalende.

NRF er i en prosess for å fornye seg, få rekruttert inn blant annet flere unge. Jfr Remus-Rapport fra Menon Economics datert i juni 2019 finnes det der ut 1 mill. med muskel og skjelettplager. Potensialet for vekst ligger rett foran oss. Hvordan skal vi klare dette når all energi og fokus tvinges over på RS. Er dette virkemidlet for rekruttering og fornying. Jeg frykter en negativ medlemsutvikling, en svekkelse av tilbudet til de mange på bekostning av de få som reiser til RS.

Som medlem i NRF forventer jeg at før det kommuniseres ut noe som helst til enkeltmedlemmer lokal og fylkeslokallag en etterrettelig finansieringsplan, en realistisk prognose, risiko og markedsanalyse, gjerne kvalitetssikret av ekstern uhildet aktør.

Jacob Are Opdal medlem nr 64645


Tilsvar: Svar til Jacob Are Opdal

Tolkning av vedtekter

NRFs vedtekter vedtas på landsmøter etter forslag fra landsmøteoppnevnt vedtektskomité. Ikke sjelden oppstår uenighet om tolkning og man spør vedtektskomitéen om råd. Når tolkningen kommer opp på et landsmøte, er det landsmøtets rett som organisasjonens øverste organ å gjøre den endelige tolkningen. På ekstraordinært landsmøte ble dette gjort med solid flertall (ca 70%).

Brevet er forelagt leder av kontrollkomiteen som sier:

«Det ekstraordinære landsmøtet(EOLM) oppnevnte ingen delegater. I forbindelse med godkjenningen av delegater (EOLM sak 1/20)valgte EOLM som NRFs øverste myndighet å tolke vedtektene annerledes og tok ikke Vedtektskomiteens og Kontrollkomiteens tolkninger til følge.
Det skjedde ingen vedtektsendringer.»

Landsmøtets vedtak om Reuma – Sol

Reuma – Sol har vært og vil forhåpentligvis fortsatt bli et verdifullt tilbud til NRFs medlemmer. Medlemmene utgjør ca 80 – 90% av oppholdene hvis vi tar med de som har fått behandlingsopphold gjennom Rikshospitalet. Fylkes- og lokallag har støttet opp om tilbudet og har rekruttert nye medlemmer via disse reisene da hvert opphold på 14 dager har gitt 1000kr i rabatt.

Landsmøtet ønsker ikke å selge eiendommen i et dårlig marked, men vil gjøre et forsøk på å bevare eiendommen i NRF. Det blir arbeidet intensivt for å oppfylle landsmøtets vedtak og man ser på ulike modeller for  både ta vare på eiendommen og å gi NRFs medlemmer et tilbud om tilrettelagt behandling, rehabilitering og opphold i varmt klima.

Det er naturligvis frivillig å gi penger til bevaring av Reuma – Sol. Samtidig har forbundsstyret gitt en garanti på at pengene vil bli tilbakebetalt til giverne om pengene ikke brukes slik som avtalt. Allerede nå ser vi at fylkeslag, lokallag og medlemmer støtter innsamlingen.

Medlemsrekruttering – fornying av NRF

Medlemsrekruttering og utvikling av organisasjonen er et kontinuerlig arbeid. Mange frivillige- og interesseorganisasjoner strever med å beholde medlemmer og rekruttere nye. Det er ingen motsetning mellom dette arbeidet og det å bevare Reuma – Sol, tvert imot.

Utfordringen er å sørge for god kontakt med medlemmene, arbeide med saker som opptar dem og gi dem interessante medlemstilbud. Her ligger et stort ansvar på forbundsstyret og administrasjonen gjennom å analysere hva som gjør at man taper medlemmer og hvilken kurs som er riktig for å hindre dette og rekruttere nye medlemmer.

Tor Eivind Johansen
Forbundsleder NRF