Hopp til innhold
Forside / / NRFs dom over regjeringsplattformen
Støtt oss

NRFs dom over regjeringsplattformen


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 21.01.2019 / Oppdatert: 21.01.2019


Siden nyttår har Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Fremskrittspartiet sittet å forhandlet med mål om å komme til enighet om en flertallsregjering og en felles erklæring. Før forhandlingene startet sendte NRF over våre innspill til partiene. NRF spilte inn saker av stor viktighet for medlemmene, som bedre rehabiliteringstilbud, pakkeforløp for muskel- og skjelettplager og bedre inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Her kommer vår dom over regjeringsplattformen. 

Regjeringen leverer på helse
I våre innspill til regjeringsforhandlingene når det kommer til helsepolitikken. I regjeringsplattformen videreføres arbeidet med pakkeforløp for muskel- og skjelettsykdommer, utmattelse og smertebehandling. Dette punktet kom inn i Jeløya-erklæringen for ett år siden og er videreført. I tillegg styrkes pakkeforløpene med at rehabilitering skal inn i pakkeforløpene der det er naturlig. Dette er en viktig seier fordi personer med en revmatisk diagnose lever med diagnosen og har behov for rehabilitering i perioder hele livet.

Et annet gjennomslag er at regjeringen skal sette kommunenes i stand til å ta et større ansvar for rehabiliteringstilbudet for de vanligste pasientgruppene. NRF ba om en videreføring av opptrappingsplanen og at denne skulle evalueres. Det er ikke et fullt gjennomslag, men det viktigste er at kommunenes rehabiliteringstilbud til personer med muskel- og skjelettplager blir styrket og det leverer regjeringen på.

Statens behandlingsreiser har gjennom en årrekke blitt svekket ved at flere innlemmes i ordningen uten at rammen økes. Vi synes derfor det var bra at regjeringen skal styrke ordningen. I NRF ba vi om og kommer til å fortsette å arbeide for at det kommer en ny stortingsmelding om behandlingsreiser.

Skuffende lite på arbeidsliv
For å ta det positive først. Inkluderingsdugnaden, der regjeringen ønsker at minst 5% av alle nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en, videreføres. Dette er bra, men det skulle da også bare mangle. I tillegg skal de videreføre og styrke effektive ordninger som lønnstilskudd og arbeidstrening i ordinære virksomheter for å hjelpe flere inn i arbeidslivet. Dette er i tråd med våre innspill, men heller ikke overraskende da disse to tiltakene har vist seg mer effektive enn andre tiltak.

Arbeidsrettet rehabilitering, som er viktig for personer som holder på å falle ut av arbeid, nevnes dessverre ikke med ett ord. Ei heller HelseIArbeid som er viktig for å sikre bedre samhandling mellom NAV og helsetjenestene skal det satses på. Plattformen er videre blottet for tiltak som skal bidra til at uføretrygdede motiveres til å delta i arbeidslivet med den restarbeidsevnen de har. Her ønsker vi oss rett på arbeidsmarkedstiltak fra NAV og et kompetanseløft for uføretrygdede som ønsker å utnytte restarbeidsevnen sin. I tillegg mener vi at fribeløpet for hva uføretrygdede kan tjenes før trygda blir avkortet er satt for lavt og dermed burde heves.

Akkurat nå ligger forholdene godt til rette for å inkludere flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Arbeidsledigheten er lav, økonomien går så det suser og næringslivet trenger kompetanse. Vi håper derfor regjeringen leverer mer enn den lover på dette feltet.

Universell utforming på stedet hvil
Akkurat som det er lite for uføretrygdede å hente i regjeringsplattformen er det lite for de som er trenger universelle løsninger for å delta i samfunnet. Regjeringserklæringen er blottet for ambisjoner og det eneste konkrete er at handlingsplanen skal evalueres og det skal etableres en ny i 2020 når dagens handlingsplan går ut. De kommende regjeringspartiene snakker varmt om å inkludere alle i arbeidslivet, men følger opp med skuffende lite på å sørge for at samfunnet er universelt utformet og at alle kan delta.

Likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne
NRF skulle gjerne sett at den kommende regjeringen hadde høyere ambisjoner for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er ingen nye tiltak, ei heller noen referanser til strategiplanen for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne. Her skal det komme en handlingsplan som skal vise hvordan målene i strategiplanen skal nås, men heller ikke dette er nevnt i regjeringsplattformen.