Hopp til innhold
Støtt oss

Betanien


Skrevet av: TokkeogVinje / Publisert: 03.04.2019 / Oppdatert: 02.09.2019


Lang, lang rekke, Betanien ut av rekka gå........... Det er med uro og bekymring Tokke og Vinje revmatikarlag ser på nedbygginga av rehabilliteringsplassar i fylket.

Lang, lang rekke, Betanien ut av rekka gå………..
Det er med uro og bekymring Tokke og Vinje revmatikarlag ser på nedbygginga av rehabilliteringsplassar i fylket.
Lista er lang: Rjukan, Notodden, Kragerø, Nordagutu og no Betanien ……

Det har i mange år vore ein trend å utvikle nye reformar; psykiatri, med nedlegging av Reitgjerdet, HVPU-reforma, nedbygging av store, solide institusjonar, no er det rehabiliteringa sin tur: attende til kommunane.
Tanken er god, nærmiljøet er best, men som med psykitrien og HVPU, det blei kutta FØR oppbygginga i kommunen var ferdig. Gjerast den same feilen no og? Er kommunane budd på dette? Kor lang blir t.d. ventelista?

Sjukehusa skal sende med ein plan for opptrening til heimekommunen, der heimesjukepleia/fysioterapeutar kjem inn i biletet. Ulike hjelpemidlar skal vere på plass, privatpraktiserande fysioterapeuter tek seg av heimebuande brukarar, og er du på institusjon er det kommunen sine eigne fysioterapeutar som har ansvaret.

Kronikerane, som treng trening dagleg, og med jamne mellomrom må ha treningsopphald, justering av medisiner, opptrening etter operasjonar eller anna som krev intensiv trening? Kor lenge må dei vente? Kven har ansvaret? Ein blir usikker når ein ikkje er i form, og i kommunane kan ein ikkje vente så tett oppfylging som på eit rehabilliteringsopphald.

Økonomisk sett er meir og meir pålagt pasientane, tilbod som tidlegare var finansiert over statsbudsjettet er fjerna, eller sterkt redusert. Den einskilde brukar, kronikerane, merkar dette godt; eigenandelen har auka, some tilbod er tekne bort, gratistilbod, t.d. fri fysioterapi for leddgiktpassientar er borte,

Og reisegodtgjersle til spesialtenesta, mange let vere å sende reiserekning om dei brukar eigen bil, og sparer mange pengar for det offentlege. Dersom ein er uheldig heime, og må på legevakta; Drosje frå heimen til legen, frå legen til t.d.røntgen/sjukehus og retur heimatt, med same bil, men med tre eigenandelar.

Tokke og Vinje revmatikarlag krev at rehabilitering/habilitering blir ein sentral del av arbeidet i kommunane framover, at det utarbeidast ei kartlegging av behovet, spesielt med tanke på kronikerane. Laget krev tilbakemelding frå kommunane og politikarane korleis dei har tenkt å løyse dette.

Tokke og Vinje revmatikarlag

for styret Inger Margrethe Rønningen leiar /s/