Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Hedmark / Forslag til fylkeskommunalt kutt i viktig tilskudd
Støtt oss

Forslag til fylkeskommunalt kutt i viktig tilskudd


Skrevet av: Hedmark / Publisert: 08.12.2022 / Oppdatert: 08.12.2022


Forslag til fylkeskommunalt kutt i viktig tilskudd

I forslag til nytt fylkesbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 for Innlandet fylkeskommune, foreslås det å fjerne tilskuddet til organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fylkesstyret i NRF Hedmark reagerer sterkt på forslaget og har sendt brev til fylkesutvalget og fylkestinget hvor de ber om at forslaget ikke vedtas. Fylkesstyret i NRF Oppland har gjort tilsvarende.

Fylkestinget behandler budsjettet 14.–15. desember, og brevet som er sendt Fylkestinget kan du lese her.

67.000 innbyggere lever med funksjonsnedsettelse i Innlandet, og NRF Hedmark skaper møteplasser for over 1300 av disse. Vi har medlemmer i alderen 4 til 98 år, og har et stort spenn i aktiviteter og møteplasser for ivaretakelse av våre medlemmer, pårørende og andre interesserte. Vi jobber for bedre trenings-og behandlingsmuligheter, og deltar som brukermedvirkere både kommunalt, fylkeskommunalt, i spesialisthelsetjenesten, NAV og forskningsmiljøer. Vi jobber med å sette våre medlemmer i stand til å være gode bidragsytere i planarbeid og høringsrunder. Vi har hundrevis av frivillige som yter stor, gratis innsats for å forebygge og bekjempe revmatiske-, muskel- og skjelettplager og å skape gode møteplasser for målgruppen vår.

Vi ber fylkespolitikerne om å reversere kuttforslaget, da dette vil berøre de menneskene som er blant de som har minst i fylket vårt. 1 av 5 mennesker har muskel-og skjelettplager. Blant våre medlemmer er det mange på minstepensjon, sykepenger og i arbeidsavklaringstiltak. Våre aktiviteter stimulerer til deltakelse, mestring og å heve kompetansen om sin egen helse. Vi har for eksempel forebyggende trening og undervisning, mestringskurs, diagnosetreff og likepersonsaktiviteter. Blir tilskuddet borte, vil vi måtte redusere aktivitetsnivået tilsvarende.

I årene fremover vet vi at det ikke vil være nok helsepersonell i helsetjenestene, og at frivilligheten vil være et viktig supplement til det offentlige. Vi blir derfor ekstra skuffet om midlene til frivilligheten strykes. Vi kan ikke bare øke egenfinansieringen gjennom økt medlemskontingent eller deltakeravgift, da mange av våre medlemmer ikke har økonomi til dette grunnet sin helse.

Vi oppfordrer politikerne til å bevare støtten. Vi håper også at fylkeskommunen vil jobbe enda tettere med de frivillige organisasjonene for mennesker med nedsatt funksjonsevne, for å stimulere til bedre folkehelse og økt livskvalitet.