Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Hurdalsplattformen – Regjeringen Støre
Støtt oss

Hurdalsplattformen – Regjeringen Støre


Skrevet av: Ann Kristin Bakke / Publisert: 09.11.2021 / Oppdatert: 17.10.2022


Regjeringen Støre har nå lagt frem sine endringsforslag til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 - den såkalte tilleggsproposisjonen. NRF reagerte sterkt på Solberg-regjeringens forslag om å fjerne fribeløpet for uføretrygdede, som i dag kan tjene ca. 42 000 kroner før de får avkortning av uførestønaden. Muligheten til å tjene litt ekstra på verv eller småjobber betyr mye for mange uføretrygdede med en restarbeidsevne. NRF registrerer at dette ikke nevnes i tilleggsproposisjonen, og NRF kommer til å følge opp dette politisk. Det foreslås å avvikle tilskudd til pasientopphold/behandlingsreiser i Israel. Tilskuddet foreslås redusert med 3 mill. Vi er også skuffet over at regjeringen ikke ønsker å reversere forslaget om økning i egenandelstaket på ca. 460 kroner.

Dette er endringene som angår funksjonshemmede og kronisk syke:

• ARBEIDSAVKLARINGSPENGER: 500 millioner kroner settes av til å sørge for at ingen skal miste arbeidsavklaringspenger over nyttår. Det varsles også regelendringer innen sommeren.

• VTA-PLASSER: Regjeringen vil gi 38,5 millioner kroner for å opprette 250 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA).

• JOBBFRADRAG FOR UNGE: Regjeringen foreslår å trekke Solberg-regjeringens forslag om et jobbfradrag for unge. Regjeringen vil heller se bredere på hvordan arbeidsmarkedspolitikken  kan bidra til å få flere inn i arbeidslivet.

• NAV: et settes av 136 millioner kroner til 1.000 flere tiltaksplasser i Nav og 175 millioner til varig styrking av Nav

• HUSBANKEN: Får 2 milliarder kroner mer til startlån for nye boligkjøpere. Totalt blir lånerammen 21 milliarder kroner.

• RESSURSKREVENDE TJENESTER: Støre-regjeringen reverserer et kutt foreslått av Solberg-regjeringen, og bevilger 300 millioner kroner til toppfinansiering av ressurskrevende tjenester for personer med ekstra bistandsbehov

• FULL MOMSKOPENSASJON: 150 millioner kroner settes av for å gi full momskompensasjon innen kultur og idrett.

• SKATTEFRADRAG FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Regjeringa foreslår å halvere beløpsgrensa for skattefradrag for frivillige organisasjoner. Dette er negativt for de organisasjonene som har vesentlige inntekter fra gaver.

• PSYKISK HELSE: 50 millioner kroner ekstra settes av til psykisk helse. 10 millioner går til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene, mens resten går til tverrfaglige og oppsøkende team.

• PSYKISK HELSE: Utprøving av kommunalt lavterskeltilbud uten krav om henvisning for barn og unge med lettere psykiske plager og begynnende rusproblemer.

• FASTLEGEORDNINGEN: 100 mill. kroner til fastlegeordningen. 50 mill. kroner til ordningen allmennleger i spesialisering og 50 til rekrutteringssvake kommuner.

• SAMMENSATTE BEHOV: 40 mill. til etablering av flere tverrfaglige oppsøkende FACT ung og FACT team for barn, unge og voksne med langvarige sammensatte behov. Dette er et diagnose-uspesifikt tilbud.

• BEHANDLINGSREISER/ PASIENTOPPHOLD I ISRAEL: Det foreslås å avvikle tilskudd til Dødehavsstiftelsen til pasientopphold i Israel. Tilskuddet foreslås redusert med 3 mill.

• EGENANDELSTAKET: Forslaget om ekstrabevilgning for å utrede inntektsavhengig egenandelstak tas bort.

• FRITT BRUKERVALG: Det foreslås å avvikle økonomisk belønningsordning for kommuner som innfører fritt brukervalg i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

• SYKEHUSENE: Det foreslås en økt grunnfinansieringen av sykehusene med total 350 mill. kroner utover Solberg-regjeringens forslag, for å legge til rette for økte investeringer samt økt behandling innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Videre foreslås det å øke den generelle aktivitetsveksten med 350 mill. kroner. Dette skal legge til rette for å få ned ventetidene og ta igjen behandlingsetterslepet etter Covid- 19