Hopp til innhold
Forside / Ditt lokallag / Statsbudsjettet 2022, som helseorganisasjon har vi fortsatt mye å kjempe for!
Støtt oss

Statsbudsjettet 2022, som helseorganisasjon har vi fortsatt mye å kjempe for!


Skrevet av: Håkon Aas / Publisert: 12.10.2021 / Oppdatert: 12.10.2021


Vi har fått gjennomslag for en del av våre innspill til statsbudsjettet og fult gjennomslag når det gjelder momskompensasjonen, men likevel er dette ikke tilstrekkelig. Vi er svært skuffet over økningen vedrørende egenandelstaket for helsetjenester som økes drastisk!

Statsbudsjettet for 2022 ble i dag fremmet, og ut ifra et raskt overblikk kan vi informere om følgende.

 • Saken oppdateres etter hvert som vi får en god oversikt over hele statsbudsjettet. Det er også trolig at det blir noen endringer etter den nye regjeringens revideringer av statsbudsjett for 2022.

NRF har i forkant av statsbudsjett spilt inn følgende til statsbudsjett 2022:

 • Arbeidsavklaringspenger (AAP)

En større andel av personer med muskel- og skjelettplager som faller utenfor arbeidslivet, kan komme i jobb hvis riktige tiltak og behandlinger iverksettes til riktig tid. Er det mulig å unngå den evige runddansen fra tiltak til tiltak?

 • Helse- og rehabiliteringstilbudet i kommune Norge.

NRF kan ikke lengre sitte å se på at våre medlemmer ikke får den habilitering- og rehabilitering de trenger for å mestre hverdagen, og vi ber derfor regjeringen om å nedsette et utvalg som foretar en grundig gjennomgang av hele habilitering- og rehabiliteringsfeltet, både innenfor spesialisthelsetjenesten og i kommunene.

 • Pakkeforløp må gjeld alle med muskel- og skjelettlidelser.

Vi må ha et pakkeforløp for alle med muskel- og skjelettlidelser- uavhengig om sykdomsbilde er avklart eller ikke.

 • Statens behandlingsreiser må styrkes.

Individuelle behandlinger og tilrettelagt trening i varme strøk er et av tiltakene mange har god nytte av. Dette er det forsket på, og det foreligger god dokumentert forskning på effekt.

 

Allmennlegetjenesten:

En forpliktende opptrappingsplan inngår i regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten, regjeringen foreslår å styrke allmennlegetjenesten med 300 millioner kroner i 2022.

 • Selv om denne saken ikke er spilt inn som prioritert ønske fra oss til statsbudsjett, er denne bevilgningen viktig i forhold til NRF sitt prosjekt; Sjekk deg for hjerte kar risiko.

 

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Regjeringen foreslår å bevilge 32,8 milliarder kroner til arbeidsavklaringspenger i 2022. Dette er en økning på 1,4 milliarder kroner.

 

Regjeringen foreslår å innføre et nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger med virkning fra 1. juli 2022 hvor det gis mulighet til forlengelse av stønadsperioden ved langvarig ventetid på behandling

 • Dette er gode signaler for oss, men vi er ikke på ingen måte fornøyd. Dette er noe vi fortsatt må kjempe for.

 

Merverdiavgiftskompensasjon – frivillige organisasjoner

Regjeringen foreslår å bevilge 1 750 millioner kroner til merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner. Gjennom ordningen blir organisasjonene kompensert for merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester i den frivillig- og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten.

 • Dette betyr at vi som organisasjon vil få 100 % kompensasjon.Foto: Stortinget

Frivillighetsåret 2022.

Det settes av 20 millioner til feiring av frivillighetsåret 2022. Midlene skal bidra til økt rekrutering i frivillige organisasjoner gjennom ulike markeringer over hele landet i 2022. Målet med frivillighetsåret er å bidra til større deltaking i frivillig sektor, bidra til mer tilgjengelighet og mangfoldig frivillig sektor og synligjøre de frivilliges arbeid som en viktig del av samfunnets oppgaver.

Pakkeforløp

Videre er regjeringen i gang med å utvikle pakkeforløp for smertebehandling, utmattelse og muskel- og skjelettlidelser, og det tas sikte på at disse kan tas i bruk i 2022. Arbeidet med ny folkehelsemelding 2023 er startet opp.

 • Viktig sak for oss, og vi har en lang vei å gå, men dette viser at vi er i prosess med å få pakkeforløp for muskel- og skjelett på plass.

Behandlingsreiser

Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandlingstilbud i Norge. Formålet med tilbudet er å gi bedret funksjon og livskvalitet for pasientgruppene som omfattes av ordningen, samt redusere symptomer forårsaket av sykdommen Ved Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2021 ble det bevilget 3 mill. kroner i øremerket tilskudd til Dødehavstiftelsen til pasientopphold i Israel. Bevilgningen foreslås videreført i 2022.

 • Dette er en viktig sak for mange av våre medlemmer, og vi hadde nok ønsket oss en større bevilgning. Spesielt med tanke på at dette tilbudet ikke har eksistert under koronapandemien.

Fritt behandlingsvalg

For pasientene er valgmulighet en verdi i seg selv. Det bidrar til å endre maktforholdet og styrker pasientens mestring. Da må både offentlige og private aktører tas i bruk. Derfor har regjeringen innført fritt behandlingsvalg, som betyr at pasienter selv kan velge private behandlingssteder som er godkjent av Helfo, på det offentliges regning.

 • For mange av våre medlemmer er det viktig å kunne velge behandlingssted, og vi er derfor glade for at dette fortsatt er et tilgjengelig tilbud.

Egenandelstaket

Egenandelstaket for helsetjenester økes fra 2460 til 2921.

 • Dette er noe vi er svært misfornøyd med.