Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Søk støtte
Støtt oss

Søk støtte

Norsk Revmatikerforbund kjemper for medlemmene på så mange vis. Én av tingene er å gi økonomisk støtte til alt fra behandling i Norge til behandlingsreiser til varmere strøk. Her kan du lese mer om hvilke muligheter som finnes, hvilke krav vi stiller og når det er søknadsfrist.

Har du revmatisme og trenger litt ekstra penger til noe som kan gjøre hverdagen din som syk bedre? Da kan du søke om støtte fra Holmsens legat. Bare husk å gjør det før 1. april!

Visste du at du kan få økonomisk støtte fra vårt Solidaritetsfond til opphold på Reuma-Sol dersom du er over 18 år og har vært medlem i mer enn 1 år?

Norsk Revmatikerforbund har et eget fond som hvert år deler ut midler for å hjelpe barn og ungdom med revmatisk sykdom til behandlings-/ferieturer til syden. Søknadsfrist er 15. februar og 15. september hvert år.

Sjekk seksjonene under for mer informasjon:

 • Holmsens legat

  Har du revmatisme og trenger litt ekstra penger til noe som kan gjøre hverdagen din som syk bedre? Da kan du søke om støtte fra Holmsens legat. Bare husk å gjør det før 1. april!

  Kanskje du trenger noen ekstra kroner til opptrening, en bedre madrass eller til helsereise i varmere strøk? Søk om midler fra Holmsens legat. Tildelingssummen er som regel på rundt 2000 kroner.

  Hvem kan søke?

  Du kan søke om midler til formål som ikke helt eller delvis dekkes av det offentlige og som ikke allerede er betalt av deg. Det er en sterk økonomisk behovsprøving for tildeling fra legatet og du må legge ved utskrift av likningen. Du kan søke om støtte til nødvendige ting som folketrygden eller andre offentlige instanser ikke dekker.

  Du må ha en revmatisk sykdom for å kunne søke, og det må bekreftes ved legeerklæring. Legg også ved utskrift av siste års likning for deg og din eventuelle ektefelle eller samboer.

  Søknadsfrist

  Send søknadsskjema, legeerklæring og likningsutskrift i scannet versjon til lbc@revmatiker.no

  Søknadsfristen er 1. april.

  Mer informasjon

  Lurer du på noe om fondet eller tildelingen, kan du kontakte administrasjonssekretær Lisbeth Brosvik Coste, på e-post lbc@revmatiker.no

 • Solidaritetsfondet til Reuma-Sol

  Visste du at du kan få økonomisk støtte fra vårt Solidaritetsfond til opphold på Reuma-Sol dersom du er over 18 år og har vært medlem i mer enn 1 år?

  Du kan enten få behovsprøvd støtte til opphold ved Reuma-Sol etter visse kriterier, eller du kan få dekket egenandelen du har betalt for fysikalsk behandling på Reuma-Sol.

  Generelle søknadskriterier

  • Du må være medlem og over 18 år
  • Medlemskapet må være tegnet minimum 1 år før det kan innvilges støtte
  • Søknaden gjelder opphold på Reuma-Sol
  • Etter solidaritetsprinsippet blir 1.gangs søkere prioritert.

  Støtte til opphold grunnet svak økonomi

  Du kan søke om støtte dersom du oppfyller følgende kriterier:

  • Du har en muskel- eller skjelettlidelse
  • Du har svak økonomi

  Søknadsfrister

  Det er fire søknadsfrister i året:

  • 1. januar
  • 1. april
  • 1. juli
  • 1. oktober

  Slik søker du

  1. Skriv søknadsbrev med begrunnelse for støtte

  Søknadsskjema egenandel fysioterapi 

  Søknadsskjema svak økonomi

  2. Legg ved:

  • Legeattest
  • Utskrift av siste års ligning. Ligningsattest er ikke nok.
  • Bekreftelse på eventuelle andre forhold som kan påvirke søknaden, slik som sivilstand, bosted eller sykdom.
  • Bekreftelse fra lege på at du trenger å ha med ledsager, dersom dette er nødvendig for deg.

  Søknaden skal være behandlet før oppholdet finner sted. Det er ikke nødvendig å bestille reise før du søker, da det gis tilsagn om et gitt beløp til reisen og tilsagnet er gyldig et år. Tillegg for enkeltrom kan dekkes helt eller delvis dersom spesielle forhold tilsier dette.

  Du kan enten sende søknadsskjema sammen med legeattest og utskrift fra siste års ligning i scannet versjon til lbc@revmatiker.no, eller sende søknaden til

  Norsk Revmatikerforbund
  Postboks 2653 Solli
  0203 Oslo

  Egenandel ved fysikalsk behandling

  Du kan søke om å få dekket egenandel ved fysikalsk behandling på Reuma-Sol. Det er ingen spesiell søknadsfrist. Søknadene refunderes fortløpende.

  Du kan søke om støtte dersom du oppfyller følgende kriterier:

  • Du må ha fått fysikalsk behandling på Reuma-Sol med rekvisisjon fra lege.
  • Du må ha lagt ut for egenandel på behandlingen som du ikke får refundert fra HELFO.

  Du søker etter at behandlingen er avsluttet, og legger ved vedtak fra HELFO. Du vil få innvilget støtte for den delen av kostnaden som ikke er dekket av HELFO.

  Mer informasjon

  Lurer du på noe om fondet, kan du ta kontakt med administrasjonssekretær Lisbeth Brosvik Coste på epost lbc@revmatiker.no

 • Norsk Revmatikerforbunds Barnefond

  Norsk Revmatikerforbund har et eget fond som hvert år deler ut midler for å hjelpe barn og ungdom med revmatisk sykdom til behandlings-/ferieturer til syden.
  Søknadsfrist er 15. februar og 15. september hvert år.

  Barnefondet deler hvert år ut midler for å hjelpe barn og ungdom med revmatisk sykdom til behandlings-/ferieturer til steder med gunstig klima. Søkeren må være under 18 år. Søkeren/foresatte bestemmer selv hvor og når turen skal gå. Det søkes om støtte til barnet/ungdommen, evt. ledsager. Det innvilges ikke støtte til dekking av egenandel for statlige  behandlingsreiser til utlandet (bl.a. Rikshospitalets behandlingsreiser). De bevilgede midler må benyttes innen 1 år etter tildeling.

  Ønsker du å støtte barnefondet?

  Det kan du gjøre på konto 7035 05 26690.

  Ønsker du å søke støtte?

  Det må søkes på vedlagte skjema. Vær oppmerksom på at søknaden har 2 deler – en del for barnet/foresatte og en del for legeerklæring (fylles ut av lege). Begge deler av søknaden må fylles ut – ufullstendige søknader kan ikke behandles.

  Fullstendig utfylte skjema sendes til:
  NRFs barnefond
  Norsk Revmatikerforbund
  Postboks 2653 Solli
  0203 OSLO

  Fondet er registrert hos Datatilsynet. Personopplysninger behandles i samsvar med lov om behandling av personopplysninger.

  Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til BURG Norge eller Norsk Revmatikerforbund.

  Vedtekter for Norsk Revmatikerforbunds Barnefond

  1.) Fondets formål er å yte økonomisk støtte til barn og ungdom under 18 år med revmatisk sykdom, vedrørende:

  a) Behandlings-/feriereiser til steder der det er gunstige klimatiske forhold for revmatikere i det aktuelle tidsrom.
  b) alternative behandlingsinstitusjoner som ikke dekkes av det offentlige helsevesen for barn/ungdom.

  2.) Støtten kan ikke overstige de totale utgiftene for den enkelte reise og reisen må dokumenteres med voucher/boardingkort og bestillingsbekreftelse.

  3.) Fondet, som er en egen juridisk person, har sete i Oslo og forvaltes og disponeres av et styre på 3 medlemmer som skal ha følgende sammensetning:
  – en representant fra NRFs sentralstyre, fortrinnsvis NRFs representant i BURGs sentralstyre
  – en representant fra BURGs sentralstyre, fortrinnsvis BURGs sentralstyreleder
  – en revmatolog
  Styret velger selv sin leder.

  BURG-sekretæren er styrets sekretær. Styret bestemmer selv sin arbeidsprosedyre.

  4.) Søknadsfrist er 15. februar og 15. september. Søknad sendes Barne – og Ungdomsrevmarikergruppe.

  5.) Fondets styre vurderer de innkomne søknader og foretar fordelingen av disponible midler. For hvert år fastsetter styret en bestemt fordelingsramme, grunnkapitalen skal likevel alltid utgjøre 6 000 000 kr. Fondets styret er pliktig å dele ut minimum 50% av de utdelte midlene til enkeltpersoner.

  6.) Regnskapet sendesNorsk Revmatikerforbund ved utløpet av hvert regnskapsår.

  7.) De som deltar på BURG familiesamling kan ikke samtidig motta midler fra Barnefondet.

  8.) Søker må ha betalt medlemskontigent for innværende år, samt ha vært medlem i minst 1 ett åt for at støtten kan innvilges.

  9. Forbundets revisor er fondets revisor.

   

 • NRFs forskningsfond

  NRFs forskningsfond har som formål å yte økonomisk støtte til forskning på revmatiske sykdommer. Alt forskningsarbeid som støttes blir ledet av kvalifiserte forskere.

  Fondet, som er en egen juridisk person, og har sete i Oslo og forvaltes og disponeres av et styre på fem medlemmer, som skal ha følgende sammensetning: En representant utpekt av Norsk revmatologisk forening. Tre representanter utpekt av Norsk Revmatikerforbund, hvorav den ene skal være representert i Styret.

  • Alle utpekes med en funksjonstid på én landsmøteperiode, med mulighet til gjenvalg. Samtlige utpekes med personlige varamenn.
   Styret velger selv sin leder. Ved stemmelikhet har Fondsstyrets leder dobbeltstemme.
  • Norsk Revmatikerforbunds generalsekretær er Fondets sekretær.
  • Kunngjøring om tildeling av fondsmidler skjer hvert år gjennom annonser i fagtidsskrifter. Søknadsfristen fastsettes av Fondsstyret. Søknad sende Norsk Revmatikerforbund på fastsatt skjema.
   Fondsstyret vurderer de innkomne søknader og foretar fordeling av disponible midler.
  • Fondsstyret skal ved utløpet av hvert arbeidsår avgi regnskap og årsberetning, som skal forelegges Norsk Revmatikerforbunds styre.
  • Regnskapet skal revideres og oversendes Brønnøysundregistrene innen 1. august.
  • Fondsstyret skal ha rett til å offentliggjøre en popularisert utgave av forskningsresultatene i samarbeid med forfatter.
  • Hvis Fondet blir oppløst, skal midlene, etter samråd med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, gå til forskning som angår revmatiske sykdommer.

  Last ned søknadsskjema:
  soknadsskjema_fond_legater_nrf

 • Stortuens legat

  Stortuens legat har som formål å yte økonomisk støtte til forskning på revmatiske sykdommer. Alt forskningsarbeid som støttes blir ledet av kvalifiserte forskere.

  Marie og Else Mustads legat opphørte i 2013. Stortuens legat har samme formål. Legatet har sete i Oslo og forvaltes og disponeres av et styre på fem medlemmer, som skal ha følgende sammensetning:

  – 1 representant utpekt av Norsk revmatologisk forening.

  – 3 representanter utpekt av Norsk Revmatikerforbund, hvorav den ene skal være representert i Styret.

  • Alle utpekes med en funksjonstid på én landsmøteperiode, med mulighet til gjenvalg. Samtlige utpekes med personlige varamenn.
  • Styret velger selv sin leder. Ved stemmelikhet har Legatets leder dobbeltstemme.
  • Norsk Revmatikerforbunds generalsekretær er Legatetss sekretær.
  • Kunngjøring om tildeling av Legatsmidler skjer hvert år gjennom annonser i fagtidsskrifter. Søknadsfristen fastsettes av Legatsstyret. Søknad sendes Norsk Revmatikerforbund på fastsatt skjema.
  • Legatsstyret vurderer de innkomne søknader og foretar fordeling av disponible midler.
  • Legatsstyret skal ved utløpet av hvert arbeidsår avgi regnskap og årsberetning, som skal forelegges Norsk Revmatikerforbunds styre.
  • Regnskapet skal revideres og oversendes Fylkesmannen innen 01.08.
  • Legatsstyret skal ha rett til å offentliggjøre en popularisert utgave av forskningsresultatene i samarbeid med forfatter.
  • Hvis Legatet blir oppløst, skal midlene, etter samråd med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, gå til forskning som angår revmatiske sykdommer.

  Last ned søknadsskjema:
  soknadsskjema_fond_legater_nrf

 • Overlege Jan A. Pahles legat

  Pahles legat har som formål å gi økonomisk støtte til revmakirurgisk og tverrfaglig forskning, for dermed å øke forståelsen av helhetlig behandling av pasienter med revmatoid artritt og beslektede revmatiske sykdommer.

  Legatet, som er en egen juridisk person, har sitt sete i Oslo. Styret i Pahles legat besluttet februar 2012 å overføre legatbestyrelsen fra Oslo Sanitetsforening til Norsk Revmatikerforbund.

  Styret i NRFs forskningsfond blir ny legatbestyrer i Pahles legat. Under behandling av saker som gjelder Pahles legat, utvides styret i Forskningsfondet med en revmakirurg med personlig vara som oppnevnes av Norsk Revmakirurgisk Forening og en brukerrepresentant med personlig vara oppnevnt av Norsk Leddgiktsforbund. Tildelingen gjøres av et samlet styre under Forskningsfondets vanlige tildelingsmøte.

  Last ned søknadsskjema:
  soknadsskjema_fond_legater_nrf

Fant du det du lette etter?

49 30