Hopp til innhold
Forside / nyheter / Politikk: Kvinnehelse, unge ut i arbeid, varmtvannstrening og frisklivssentraler
Støtt oss

Politikk: Kvinnehelse, unge ut i arbeid, varmtvannstrening og frisklivssentraler


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 17.06.2021 / Oppdatert: 17.10.2023


Alle foto i saken: NRF

NRF er en interessepolitisk aktør som skal påvirke til gode løsninger for våre medlemmer, både sentralt og lokalt. Nå satser interessepolitisk rådgiver Ann Kristin Bakke på engasjement lokalt for frisklivssentraler og varmtvannsbasseng. Sentralt er det unge ut i arbeid og kvinnehelse som står på agendaen.

For å ta det siste først, Regjeringen har varslet en stor offentlig utredning om kvinnehelse. Det er en kjent sak at menns helseproblemer er mer forsket på enn kvinnerelaterte sykdommer. Og når det gjelder sykdommer som rammer begge kjønn, forsker man på hvordan menn opplever det. Deretter tar man det for gitt at kvinner opplever det på samme måten.

– Et stort flertall av medlemmene i NRF er kvinner. Det har sammenheng med at en del revmatiske diagnoser rammer flere kvinner enn menn. Derfor er det viktig at vi engasjerer oss i kvinnehelse og melder inn viktige poeng for våre grupper til arbeidet med NOU-en, sier Bakke.

Et annet viktig poeng NRF har på agendaen er innsatsen for å få unge ut i arbeid. I 2020 kuttet politikerne antall år man kan motta arbeidsavklaringspenger (AAP) ned til tre år. Summen penger man får utbetalt er også kuttet for unge under 25 år. Det samme er «ung-ufør»-tillegget.

– For mange revmatikere tar det vesentlig lengre tid enn ett år før riktig diagnose stilles og riktig behandling kan iverksettes. For mange syke mennesker er tre år for kort tid for å få avklart arbeidsevne. Da er det viktig at mulighetene for å få forlenget AAP, ikke er for snever, sier Bakke.

NRF vil rett og slett at kuttene i ordningen med AAP skal reverseres. – Unge med nedsatt arbeidsevne bør ikke straffes for at de er syke og ikke kan delta i arbeidslivet eller ta utdanning som sine jevnaldrende. Lave ytelser vil kunne forverre livssituasjonen. Unge mennesker på AAP vil ikke ha råd til nødvendige medisiner, behandlinger og rehabilitering. Arbeidsevnen øker ikke av å bli fattig, heller tvert imot.

NRF er også opptatt av at usynlig syke kronikere må få spesialsydde tiltakspakker for at de skal kunne delta i arbeidslivet. – Mange revmatikere sliter med å bli forstått i møte med helsevesenet, Nav og nærmeste leder på arbeidsplassen. Dette er en gruppe mennesker som periodevis kan ha nedsatt arbeidsevne, og som i andre perioder fungere som friske, forklarer Bakke.

Andre tiltak NRF ber politikerne satse på er arbeidsrettet rehabilitering, og varig og midlertidig lønnstilskudd. – Prioriteringen fra Nav må være å få folk ut i varig arbeid og ikke holde på i en evig runddans fra tiltak til tiltak, understreker Bakke.

Den politiske påvirkningen lokalt retter seg mot at alle kommuner skal ha frisklivssentral og et godt nok tilbud til revmatikere om trening i varmtvannsbasseng.

NRF jobber for at alle kommuner skal ha en frisklivssentral og at denne sentralen skal ha et tilpasset tilbud til folk med muskel- og skjelettproblemer og revmatiske sykdommer.

– Å leve med kronisk sykdom handler om å finne oppskriften på å leve så friske liv som mulig. Fra forskning vet vi at mange med revmatisk sykdom får økt livskvalitet gjennom riktig trening og kosthold. Faktisk er dette så viktig at enkelte kan bli symptomfrie i lange perioder og redusere medisinbruken. Kommunene har også plikt til å levere rehabiliteringstjenester, sier Bakke.

Varmtvannsbasseng i hver kommune har alltid vært, og er fortsatt, en veldig viktig satsing for NRF lokalt. De fleste av NRF sine lokallag har i en årrekke organisert treningstilbud i varmtvann med instruktør.

– Varmtvannstrening er vår «signaturaktivitet». Dette er trening som reduserer smerte og øker funksjonsnivået. Trening i varmtvann bidrar til at medlemmene våre kan stå i jobb og delta i hverdag og familieliv. Dermed bidrar også våre medlemmer til fellesskapet over skatteseddelen, i tillegg til at de bruker færre helsetjenester, understreker interessepolitisk rådgiver Ann Kristin Bakke.