Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Rett til tilrettelegging på skolen
Støtt oss

Rett til tilrettelegging på skolen


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 30.08.2018 / Oppdatert: 17.10.2023


Lurer du på hvilke rettigheter du har når det gjelder tilrettelegging på skolen? Nå får alle medlemmer i NRF 20% rabatt hos Avco, samt en halvtime kostnadsfri gjennomgang av sak.

Som forelder til barn med revmatisme er det naturlig at det oppstår spørsmål om rettigheter i forbindelse med sykdom. Vi har intervjuet advokat Lisa Eian Aurlien i Avco om barn og unges rett til tilrettelegging på skolen ved sykdom.

Hva slags tilrettelegging har barn og unge med sykdom krav på i skolen?

De sentrale rettighetene om tilrettelegging for elever i grunnskolen og videregående skole følger av opplæringsloven. Skolen skal sørge for at barnets beste blir ivaretatt og skal involvere foreldrene i avgjørelser om tilrettelegging som gjelder barnet.

Elever med sykdom kan ha krav på tilpasset opplæring eller spesialundervisning dersom de ikke får god nok utbytte av den vanlige undervisningen. Retten til spesialundervisning følger av opplæringsloven § 5-1. Spesialundervisning kan for eksempel være tilpassing i form av kortere arbeidsøkter, flere pauser i skolehverdagen, oppfølging fra assistent eller andre læringsmål.

Det er også slik at elever som har behov for skyss til skolen på grunn av sykdom, har krav på dette uavhengig av avstanden mellom hjemmet og skolen.

I spesielle tilfeller kan det være at eleven har krav på å få opplæring i hjemmet. For elever i videregående opplæring er det fylkeskommunen som har plikt til å oppfylle retten til videregående opplæring for elever som på grunn av sykdom ikke kan følge ordinær skoleundervisning. Det vil si at disse elevene må få opplæring i hjemmet eller på sykehus dersom de ønsker det og er i stand til å motta opplæring.

Barn og unge kan også ha krav på å få tilpassede hjelpemidler på skolen. Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset behovene deres. Dette følger av opplæringsloven § 9A-7. Eleven kan ha krav på å få hjelpemidler gjennom hjelpemiddelsentralen som f. eks stol, bord, lys og PC som er ergonomisk tilpasset. Skolene samarbeider med hjelpemiddelsentralen om dette. Man kan også ha rett til tilpassing i skolebygget som heis og terskelfrie overganger mellom rom.


Kommunikasjonssjef Ingunn Larsen i NRF intervjuer advokat Lisa Eian i Avco om barn og unges rett til tilrettelegging i skolen.

Hvem bestemmer hva slags tilrettelegging eleven får på skolen?

Ved behov for tilrettelegging skal det foretas en konkret vurdering av behovet til hver enkelt elev. Det er PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste), eventuelt i samarbeid med lege eller andre sakkyndige, som foretar denne vurderingen. Det skal opprettes en individuell opplæringsplan (IOP) for eleven som viser mål og innhold i spesialundervisningen. En gang i året skal skolen lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen og utviklingen til eleven som foreldrene skal motta.

Hvor raskt kan man forvente at barnet får tilrettelegging på skolen?

Opplæringsloven setter ikke eksplisitt noen tidsfrister, men i forvaltningen generelt følger at saker skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold. Det er også slik at skolen etter opplæringsloven § 13-10 plikter å ha et forsvarlig system for å sikre at elevens rettigheter og plikter oppfylles. Utdanningsdirektoratet understreker ofte viktigheten av at det går kort tid fra behovet for spesialundervisning blir meldt frem til vedtak om spesialundervisning fattes.

Hva kan man gjøre dersom man ikke er fornøyd med den tilretteleggingen barnet får på skolen?

Dersom det er fattet et vedtak om tilrettelegging fra skolen kan det påklages etter forvaltningslovens regler. Man kan klage på både innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av spesialundervisningen. Dersom man har bedt om spesialundervisning og fått avslag, kan man også klage på vedtaket om avslag.

Rabatt for medlemmer

Alle medlemmer i NRF får 20% rabatt på veiledende timepriser hos advokater i Avco, samt en halvtime kostnadsfri gjennomgang av sak. Ta kontakt på post@avco.no eller 21 09 59 95 og oppgi at du er medlem i NRF.

Les mer om våre medlemsfordeler.