Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Søk om penger fra Barnefondet
Støtt oss

Søk om penger fra Barnefondet


Skrevet av: burgnorge / Publisert: 28.08.2020 / Oppdatert: 10.06.2024


Norsk Revmatikerforbund har et eget fond som hvert år deler ut midler for å hjelpe barn og ungdom med revmatisk sykdom til behandlings-/ferieturer til syden.


Søknadsfrist er 15. februar og 15. september hvert år.

Barnefondet deler hvert år ut midler for å hjelpe barn og ungdom med revmatisk sykdom til behandlings-/ferieturer til steder med gunstig klima. Søkeren må være under 18 år. Søkeren/foresatte bestemmer selv hvor og når turen skal gå. Det søkes om støtte til barnet/ungdommen, evt. ledsager. Det innvilges ikke støtte til dekking av egenandel for statlige  behandlingsreiser til utlandet (bl.a. Rikshospitalets behandlingsreiser). De bevilgede midler må benyttes innen 1 år etter tildeling.

Ønsker du å støtte barnefondet?

Det kan du gjøre på konto 7035 05 26690.

Ønsker du å søke støtte?

Det må søkes på vedlagte skjema. Vær oppmerksom på at søknaden har 2 deler – en del for barnet/foresatte og en del for legeerklæring (fylles ut av lege). Begge deler av søknaden må fylles ut – ufullstendige søknader kan ikke behandles.

Det tildeles kun den summen som er dokumentert for barnet, selv om tildelingen er høyere.

Utbetaling skjer i etterkant ved innlevert av kvittering for betalt reise med navn på barnet/ungdommen som har mottat støtte.

 

Fullstendig utfylte skjema sendes til:
NRFs barnefond
Norsk Revmatikerforbund
Postboks 2653 Solli
0203 OSLO

Fondet er registrert hos Datatilsynet. Personopplysninger behandles i samsvar med lov om behandling av personopplysninger.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til BURG Norge eller Norsk Revmatikerforbund.

Vedtekter for Norsk Revmatikerforbunds Barnefond

1.) Fondets formål er å yte økonomisk støtte til barn og ungdom under 18 år med revmatisk sykdom, vedrørende:

a) Behandlings-/feriereiser til steder der det er gunstige klimatiske forhold for revmatikere i det aktuelle tidsrom.
b) alternative behandlingsinstitusjoner som ikke dekkes av det offentlige helsevesen for barn/ungdom.

2.) Støtten kan ikke overstige de totale utgiftene for den enkelte reise og reisen må dokumenteres med voucher/boardingkort og bestillingsbekreftelse.

3.) Fondet, som er en egen juridisk person, har sete i Oslo og forvaltes og disponeres av et styre på 3 medlemmer som skal ha følgende sammensetning:
– en representant fra NRFs sentralstyre, fortrinnsvis NRFs representant i BURGs sentralstyre
– en representant fra BURGs sentralstyre, fortrinnsvis BURGs sentralstyreleder
– en revmatolog
Styret velger selv sin leder.

BURG-sekretæren er styrets sekretær. Styret bestemmer selv sin arbeidsprosedyre.

4.) Søknadsfrist er 15. februar og 15. september. Søknad sendes Barne – og Ungdomsrevmarikergruppe.

5.) Fondets styre vurderer de innkomne søknader og foretar fordelingen av disponible midler. For hvert år fastsetter styret en bestemt fordelingsramme, grunnkapitalen skal likevel alltid utgjøre 6 000 000 kr. Fondets styret er pliktig å dele ut minimum 50% av de utdelte midlene til enkeltpersoner.

6.) Regnskapet sendesNorsk Revmatikerforbund ved utløpet av hvert regnskapsår.

7.) De som deltar på BURG familiesamling kan ikke samtidig motta midler fra Barnefondet.

8.) Søker må ha betalt medlemskontigent for innværende år, samt ha vært medlem i minst 1 ett åt for at støtten kan innvilges.

9. Forbundets revisor er fondets revisor.