Hopp til innhold
Forside / Svangerskap / Spondyloartritt (SpA) og fertilitet
Støtt oss

Spondyloartritt (SpA) og fertilitet


Skrevet av: burgnorge / Publisert: 31.10.2020 / Oppdatert: 31.10.2020


Det finnes få studier som spesifikt har undersøkt fertilitet hos kvinner med spondyloartritt (SpA). Generelt kan man si at kvinner med artrittsykdom kan ha sammensatte fertilitetsproblemer. For menn med SpA har man ingen sammenlignende studier med fertiliteten i den generelle befolkningen.

.
Tekst: Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR), St. Olavs hospital

 

Utfordringene med fertilitet rammer spesielt kvinner som blir syke i ung voksen alder, før de har fått sitt første barn. I en norsk studie hvor pasientene var behandlet med sykdomsmodifiserende medisiner, fant man at kvinner med SpA hadde færre barn sammenlignet med kvinner fra den generelle befolkningen. En høyere andel av pasientene var også barnløse.

Fra norske og nederlandske studier har man sett at kvinner med artrittsykdom er eldre enn kvinner i generell befolkning når de får sitt første barn. I en nederlandsk studie fant man at faktorer som kunne påvirke fertiliteten negativt var høyere alder ved ønske om svangerskap, ingen tidligere gjennomgåtte svangerskap og økt sykdomsaktivitet. Bruk av NSAIDs (ikke-steroide antirevmatiske medikamenter) eller prednisolondose 7,5 mg daglig, eller høyere, brukt over tid var også negative faktorer.

I en norsk studie publisert i 2020 fant man at kvinner med aksial spondyloartritt brukte noe lenger tid på å bli gravide enn det som er vist hos friske jevnaldrende, og at en større andel brukte mer enn et år på å bli gravide. Det som kjennetegnet dem som brukte lengre tid på å bli gravide, var høyere alder og det å ikke ha barn fra før. I tillegg viste studien at de som hadde hatt sykdommen sin lenge, brukte lengre tid på å bli gravide. Studien viste ingen sammenheng mellom tid til oppnådd graviditet og sykdomsaktivitet eller medikamenter.

Hemmer eggløsning

NSAIDs kan hos noen kvinner hemme eggløsning og frarådes brukt ved fertilitetsproblemer.  En studie har også rapportert om reduserte eggreserver hos kvinner med artrittsykdom, inkludert SpA. Det er viktig å fange opp mulige fertilitetsproblemer tidlig. Et generelt råd er å be om en vurdering hos gynekolog dersom du har prøvd å bli gravid i mer enn seks måneder uten å lykkes.

Menn og fertilitet

Så langt finnes ingen studier som har sammenlignet fertilitet hos menn med SpA i forhold til den generelle befolkning. Det foreligger ikke holdepunkter for at sykdommen i seg selv går ut over kvaliteten på spermiene, men medikamenter kan påvirke spermieproduksjonen. Salazopyrin kan redusere antallet og endre utseendet på sædceller hos et flertall som bruker medikamentet. Menn som bruker Salazopyrin anbefales derfor å stoppe medisineringen tre måneder før forsøk på befruktning.

Methotrexate kan også gi samme type effekter på sædcellene, men omfanget av disse forandringene er ikke så godt undersøkt som ved Salazopyrin. Man har ikke holdepunkter for at Salazopyrin gitt i dose inntil 2 gram daglig eller methotrexate gitt i dose inntil 20 mg ukentlig gir økt risiko for misdannelser hos fosteret. Men man har begrenset kunnskap om methotrexate reduserer fertiliteten hos menn.  Menn anbefales derfor å ta opp med sin behandlende revmatolog angående videre behandling med methotrexate når de ønsker å bli fedre.

Menn og TNFalfa-hemmere

En studie av 23 menn med SpA viste at langtidsbruk med ulike TNFalfa-hemmere ikke påvirket sædkvaliteten og muligheten til å få barn.

Man har heller ingen holdepunkter for at bruk av TNFalfa-hemmer hos far ved tidspunkt for befruktning påvirker svangerskapet negativt. Det er viktig at også menn tar opp spørsmål om medisinering med sin revmatolog i forbindelse med ønske om å bli far.

Revmatolog Kristin Ursin deler resultater fra sin nye forskning på «time to pregnancy» hos kvinner med aksial spondyloartritt.

 

REFERANSER

1. Wallenius M, Skomsvoll JF, Irgens LM et al. Parity in patients with chronic inflammatory arthritides childless at time of diagnosis. Scand J Rheumatol  2012;41:202-7

2. Wallenius M, Skomsvoll JF, Irgens LM et al. Fertility in women with chronic inflammatory arthritides. Rheumatology (Oxford) 2011;50:1162-7

3. Brouwer J, Hazes JM, Lavens JS et al. Fertility in women with rheumatoid arthritis: influence of disease activity and medication. Ann Rheum Dis 2015;74:1836-41

4. Henes M, Froeschlin J, Taran FA et al. Ovarian reserve alterations in premenopausal women with chronic inflammatory rheumatic diseases: impact of rheumatoid arthritis, Behçet’s disease and spondyloarthritis on anti-Müllerian hormone levels. Rheumatology (Oxford) 2015;54:1709-12.

5. Flint J, Panchal S, Hurrell A, van de Venne M et al. BSR and BHPR guidelines on prescribing drugs in pregnancy and breastfeeding: Part I: standard and biologic disease modifying anti-rheumatic drugs and corticosteroids. Rheumatology (Oxford) 2016;55:1693-7

6. Eck LK, Jensen TB, Mastrogiannis D, Torp-Pedersen A et al. Risk of adverse pregnancy outcome after paternal exposure to methotrexate within 90 days before pregnancy. Obstet Gynecol 2017;129:707-714

7, Weber-Scoendorfer C, Holzenbein M, Wacker E, Meister R et al. No evidence for an increased risk of adverse pregnancy outcome after paternal low-dose methotrexate: an observational cohort study. Rheumatology (Oxford) 2014;53:757-63

8. Micu MC, Micu R, Surd S, Girlovanu M et al. TNF-α inhibitors do not impair sperm quality in males with ankylosing spondylitis after short-term or lomg-term treatment. Rheumatology (Oxford) 2014;53:1250-5

FÅ MER INFORMASJON OM GRAVIDITET OG REVMATISME:

FÅ MER INFORMASJON OM GRAVIDITET OG REVMATISME:

foreldredrømmen