Hopp til innhold
Forside / nyheter / Statsbudsjettet 2023: Mer penger til AAP, mindre til egenandeler
Støtt oss

Statsbudsjettet 2023: Mer penger til AAP, mindre til egenandeler


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 06.10.2022 / Oppdatert: 06.10.2022


Torsdag 6. oktober la regjeringen fram forslag til statsbudsjettet for 2023 og det er noen oppløftende signaler i forslaget. Regjeringen foreslår økte midler til AAP-ordningen og en egen ungdomsgaranti som skal hjelpe unge ut i arbeid. Men de vil også øke egenandelene på tjenester mange revmatikere er avhengig av.

Denne saken viser til noen enkeltsaker i budsjettet. Saken oppdateres.

– Vi er glade for å at regjeringen ønsker å bevilge økte midler til AAP-ordningen. Denne ordningen er meget viktig for personer med kroniske sykdommer, sier forbundsleder i NRF, Tor Eivind Johansen.

Regjeringen foreslår å bevilge 35,8 milliarder kroner til arbeidsavklaringspenger i 2023. Dette er en økning på 2,2 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett 2022.

Regjeringen foreslår også å bevilge 175 millioner kroner til innføring av en ny ungdomsgaranti i regi av NAV. Ungdomsgarantien skal sikre at unge som trenger hjelp med å komme i arbeid følges tett og tidlig opp så lenge det er nødvendig. Målet er at flere skal fullføre utdanning og komme i ordinært arbeid.

NRF har tidligere spilt inn overfor helse- og omsorgsministeren at innstrammingene i AAP-ordningen som ble innført 1.1.2018 må reverseres. Dette gjelder innstrammingen av forlenget AAP ut over tre år, kutt i stønaden til unge AAP-mottakere under 25 år og kuttet i ung ufør-tillegget i AAP.

– En slik ungdomsgaranti kan ha stor betydning for unge revmatikere som trenger tid og hjelp til å komme ut i arbeid, sier Johansen.

Økte midler til allmennlegetjenesten

NRF mener allmennlegetjenesten må være tilgjengelig og relevant for sårbare grupper. Hvis primærtjenesten svekkes, rammer det først og fremst sårbare grupper som kronisk syke, eldre og rusmisbrukere. Det er derfor positivt at regjeringen foreslår å styrke allmennlegetjenesten med 690 millioner kroner for å legge til rette for rekruttering, kapasitet og kvalitet.

Full merverdikompensasjon for frivillige organisasjoner

Regjeringen vil legge til rette for full merverdikompensasjon for frivillige organisasjoner og foreslår å bevilge 2 025 millioner kroner til dette. Det er en økning på 125 millioner kroner fra 2022. Gjennom denne ordningen blir organisasjonene kompensert for merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Dette vil gagne NRF og ha betydning for vårt arbeid framover.

Økte egenandeler for lege, psykolog og fysioterapi

Men NRF ser også grunner til bekymring ved regjeringens forslag til statsbudsjett. Regjeringen forslår å øke egenandelene med 3 prosent for lege-, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinikk, lab/røntgen, opphold ved opptreningsinstitusjoner, behandlingsreiser til utlandet samt pasientreiser.

Regjeringen foreslår også å øke den prosentvise egenbetalingen til 50 prosent for legemidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept.

De foreslår også en økning av egenandelstaket på 4,1 prosent, som innebærer at kronikere får betydelig økt belastning en vanlige folk!

– Økte egenandeler på tjenester som våre medlemmer er avhengig av og forslaget om økt egenandelstak, gir grunn til stor bekymring. Det kan bli en fattigdomsfelle, sier Johansen.

NRF mener det er beklagelig at kronisk syke med høye utgifter til legehjelp skal få økt belasting utover det vanlige folk får! Mens egenandelene for helsehjelp foreslås økt med 3 prosent, økes egenandelstaket med 4,1 prosent som betyr at mange av NRFs medlemmer vil få en økt belasting da egenandelstaket nå økes til kr 3040.

Redusert bevilgning til fritt behandlingsvalg

Regjeringen forslår også å redusere bevilgningen til fritt behandlingsvalg med 5 millioner kroner, som en følge av at ordningen foreslås avvikles fra 1.1.2023. NRF er bekymret for at avviklingen av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg vil føre til enda større forskjeller mellom kommuner og helseforetak, og ikke gi et likeverdig behandlingstilbud for pasienten uavhengig hvor du bor i Norge. NRF har derfor tidligere gitt innspill til helse- og omsorgsministeren om at det må være klare føringer om at pasienten utfases først når et tilsvarende tilbud i virksomhet som eies eller har avtale med det offentlige er på plass. Dette vil sikre gode overgangsfaser for pasienten.

Sammen står vi sterkere

Mandag samles FFOs medlemsorganisasjoner for budsjettkonferanse.

– Vi opplever at viktige helsesaker ofte ikke blir prioritert. Gjennom fellesskapet i FFO, som representer hele 87 medlemsorganisasjoner, kan vi bedre kjempe for våre grupper. Sammen står vi sterkere, sier fagsjef for interessepolitikk i NRF, Ann Kristin Bakke.

Spørsmål? Kontaktperson:
Ann Kristin Bakke
Fagsjef for interessepolitikk i NRF
ann.kristin@revmatiker.no
Mobil: 47810920