Hopp til innhold
Forside / / Statsbudsjettet: Helse på stedet hvil
Støtt oss

Statsbudsjettet: Helse på stedet hvil


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 10.10.2018 / Oppdatert: 17.10.2023


Det er ingen hurrarop fra Norsk Revmatikerforbund til regjeringens forslag til statsbudsjett 2019. Det meste er det et skritt tilbake for mennesker med revmatisk diagnose. Les vår oppsummering av hvordan statsbudsjettet påvirker våre medlemmer.

Hovedsatsning er 100 millioner til den såkalte opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, men pengene gis som frie midler til kommunene. Dermed forsvinner pengene i helheten av kommunenes budsjetter, og de blir ikke øremerket muskel- og skjelett.

Den generelle prisjusteringen

Generelt når man leter og leser i statsbudsjettet er det viktig å huske at 1 krone er ikke 1 krone. Det vi kjøper for 1 krone i år, koster mer neste år. Derfor må det gis mer for å opprettholde kjøpekraften, også innen helse. Generelt er det lagt til grunn en prisjustering av 2,4% for 2019. 1 krone må altså bli 1,024 kroner for å være like mye verdt. Justeres inntekter og utgifter likt med 2,4% går en i 0.

I oversikten som følger er derfor 2,4% et justeringstall som må anses som minstemål for at det NRF er opptatt ikke er svekket med mindre kjøpekraft.

Departementenes forslag

NRF leverte i januar 2018 en rekke innspill til de ulike ministere til forberedelse av budsjett 2019. Her kommer en oppsummering av hva det leveres på og hva de ulike departementene fremmer i sine budsjettforslag:

Helse og omsorg

NRF ba om dobling og øremerking av bevilgninger til opptrappingsplanen, samt en evaluering av tidligere tildelte midler. Videre ønsket vi tydelige rehabiliteringsløp i den nye nasjonale strategien og handlingsplanen for funksjonshemmede og de kronisk syke. Vi ba om klarere ansvarsavklaringer mellom spesialist- og primærhelsetjenesten og at «trening som medisin» blir en del av de kommunale rehabiliteringstilbudet. I tillegg ba vi om 10 millioner til behandlingsreiser i utlandet og økt forskning på effekten av behandling i varmt klima.

Rehabiliteringsplanen halter videre
Alle dumme ting er tre, og for tredje år på rad er en faglig god plan underfinansiert. De siste lovede 100 millionene er halvparten av det NRF mener er et minimum og er heller er de regulert for prisjustering. I tillegg gis midlene som frie midler til kommunene. Da fordeles de jevnt utover hele landet sammen med andre midler etter en fordelingsnøkkel, og forsvinner fort til andre formål som kommunene sårt trenger å finansiere. Ikke vet man heller hvordan midlene i 2017 og 2018 har blitt brukt. Uten en skikkelig satsning bæres nå planen i mål på kronikernes såre skuldre. NRF krever mer!

Økte egenandeler
Egenandelen justeres, med virkning fra 1. juli 2019. For egenandelstak 1 går man 87,- opp fra 2258,- til kr  2345,-. For egenandelstak 2 går man opp 60,- fra kr 2025,- til 2085,-. Så er kanskje ikke 87,-kr  og 60,- kr så mye tenker man, men litt etter litt opplever våre medlemmer at det blir strammere

Ingen flere plasser til behandlingsreiser
Behandlingsreiser er en av NRFs store kampsaker. Fra 2017 til 2018 ble antall plasser til behandlingsreiser kuttet fra 2 150 til i overkant av 1 500 plasser. Dette kuttet videreføres i 2019 og det foreslås vel 128 millioner på denne budsjettposten. Dette er ca 1,2% opp og er med andre ord under prisjusteringen både i Norge og i Europa. Dette blir det trolig færre plasser av og ikke flere. Vi gjør derfor oppmerksom på at NRF ikke er enig i hurraropene til en annen pasientforening for våre grupper på dette punktet.

Ny handlingsplan for fysisk aktivitet
Stortinget har bedt regjeringen fremme en ny handlingsplan for fysisk aktivitet med konkrete tiltak på flere samfunnsområder og arenaer, hvor blant annet partene i arbeidslivet må trekkes aktivt med i arbeidet. Planen er nå på vei. Mål og hovedstrategier i handlingsplanen vil inngå som en del av stortingsmeldingen om folkehelsepolitikken som fremmes for Stortinget våren 2019. Dette fremmer god folkehelse og vil også komme NRFs medlemmer til gode.

Viktig kartlegging av persontilpasset medisin
Det foreslås 6 millioner kroner til oppfølging av tiltak i «Nasjonal strategi for persontilpasset medisin», med en samlet bevilgning på vel 25,7 millioner kroner i 2019. Styrkingen skal gå til oppbygging og drift av en nasjonal, anonymisert database over genetiske varianter hos norske pasienter og til et nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin. Denne kartleggingen er viktig for de kommende generasjoner av mennesker med blant annet ulike revmatiske sykdommer og symptomer.

Pakkeforløp for nye grupper kommer
Regjeringen har tidligere fremmet mange pakkeforløp for kreft, og i 2018 er det innført pakkeforløp på hjerneslag. I 2019 er det psykisk helse og rus som står for tur. I tråd med Jeløya-erklæringen vil regjeringen utvikle pakkeforløp for smertebehandling, utmattelse og muskel- og skjelett. Dette vil NRF presse på for å realisere så fort som mulig! Dette blir en av våre viktigste kampsaker interessepolitisk fremover.

Rehabilitering som en del av «fritt behandlingsvalg»-reformen
Mange pasienter må vente alt lenge på nødvendig behandling, også på helsetjenester der det er ledig kapasitet hos private aktører. Det er satt i gang ulike tiltak og virkemidler for å redusere ventetider og antall fristbrudd for ulike grupper. Nå er det rehabilitering som står for tur, og Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere inkludering av rehabiliteringstjenester fra og med 2019. «Fritt behandlingsvalg»-reformen innebærer også at de regionale helseforetakene skal kjøpe mer fra private gjennom anbud. Dette mener NRF er bra, men muskel/skjelett-pasientene bør tydeliggjøres som prioritert gruppe.

Rehabiliteringshjelpen skal komme hjem
De regionale helseforetakene fikk i oppdrag å utvikle former for ambulante tjenester innen rehabilitering og voksen- og barnehabilitering. Alle de regionale helseforetakene har arbeidet med planer for å øke ambulante tjenester, men har i ulik grad iverksatt tiltak. For de som ikke kan reise til behandling er det viktig at behandlingen kan reise til dem. Dette er et tiltak NRF støtter.

Samvalgsverktøy gjør pasienter til bedre helseministre i eget liv
I 2017 ble de regionale helseforetakene bedt om å utvikle flere samvalgsverktøy for å gi pasienter mulighet til å delta aktivt i egen behandling.  Seks verktøy er publisert så langt, og åtte verktøy er planlagt publisert de nærmeste månedene. Skal pasienten være god helseminister i eget liv må det en settes i stand til det. Med gode verktøy blir både behandler og pasient bedre på felle forvaltning av helsa, og NRF roper hurra for slikt.

Frisklivtilbud uten satsning
Skal en mestre sykdom bra, må en som pasient eller pårørende ha gode kunnskaper og praktiske ferdigheter i hverdagen. Dette gjelder spesielt ved kroniske sykdommer. Derfor er det blant annet etablert en tilskuddsordning til etablering og utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i kommunen. Tilskuddsordningen forvaltes av Fylkesmannen. Det er foreslått å videreføre tilskuddet med 17,8 millioner kroner i 2018. Stadig flere kommuner velger å etablere frisklivssentral eller frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Om lag 60 prosent av kommunene har i dag et slikt tilbud. I 2016 hadde 260 kommuner etablert frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Flere kommuner har etablert et godt samarbeid med NAV og har en stadig større bredde i sitt tilbud til befolkningen. NRF ønsker at alle kommuner har en frisklivssentral, og vil at tilskuddsordningen økes. Slik får flere tilbud om hjelp, ikke bare til å endre levevaner, men også å mestre et liv med sykdom. Det er også viktig at tilbudet kommer i tillegg til de diagnosespesifikke opplæringstilbudene i spesialisthelsetjenesten.

Arbeid og sosial

NRF vil ha flere i arbeid og ba regjeringen øke bruken av arbeidsrettet rehabilitering og tidlig igangsetting av rehabiliteringsforløp i arbeid og under studier. Vi ba regjeringen om å utvide retten til arbeidsavklaringspenger fra 50 til 30 prosent nedsatt arbeidsevne, og at NAV settes i stand til å gi brukerne individuelt tilpassede arbeidsrettede tjenester. I tillegg ønsker vi at det forskes mer på sammenhengen mellom forebygging, behandling og rehabilitering i tilknytning til arbeid og studier.

Utredning, forskning og informasjonsinnhenting
Arbeids- og sosialdepartementet viderefører bevilgningene til forskning og utredning inkludert en prisjustering på ca 2.4%. Dette er bra! I tillegg varsles det en oppdatering av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019-2028, som kommer til Stortinget i løpet av høsten. Her kan NRF være med på å påvirke hvilke sektorvise prioriteringer de ulike departementene skal gi Norges forskningsråd.

Inngangskriterier for AAP og uføretrygd
Fra 1.1.2018 ble inngangskriteriene for uføretrygd og AAP endret. Det er nå mulighet til å arbeide 60 % og få innvilget delvis AAP eller uføretrygd. Mens man går på AAP vil det også i perioder være mulig å arbeide opp mot 80 % og fortsatt motta AAP. Dette er et steg i riktig retning, men vi i NRF arbeider på for å utvide retten til AAP og uføretrygd for de som er 30 % sykemeldt.

Underregulering av ytelser
Regjeringen fortsetter å underregulere ytelser og snevre inn inngangskriteriene. For NRFs medlemmer gjelder det de som er eller tidligere har vært støtteberettiget til bilstønadsordningen, grunnstønadsordningen, hjelpestønadsordningen og andre tilskuddsordninger hos NAV. Alle disse ordningene underreguleres med 1.1 %. Det vil si at i stedet for at de prisjusteres 2.4 % som er den varslede prisjusteringen økes disse tilskuddsordningene kun med 1.1 %. Dette betyr at de som mottar disse stønadene reelt sett får mindre penger til neste år. Dette er en utvikling vi i NRF arbeider for å snu. Siden 2012 har inngangsvilkårene i ytelsene blitt snevret vesentlig inn, samtidig som at de har blitt underregulert. Dette betyr i klartekst at færre kvalifiserer for ytelsene og ytelsene blir mindre verdt for hvert år som går. For grunnstønaden så er det nå ca 10 000 færre mennesker som mottar ytelsen sammenlignet med 2012 og for hjelpestønad er det 23 000 færre som mottar stønaden. Teoretisk sett burde det være flere som mottok en ytelse som grunnstønad, fordi vi lever lengre og bedre med sykdommer og diagnoser nå enn tidligere. Allikevel er det færre som kvalifiserer.

Endringer i grunnstønaden
Det har blitt foreslått en del endringer i grunnstønaden til personer med cøliaki, mens de som har glutenintoleranse mister grunnstønaden. Dette støtter vi da ytelsene fra fellesskapet skal være basert på reelle merkostnader for mottakeren og ikke historiske kostnader slik som var tilfellet for glutenallergikere. NRF registrerer at det er en del grupper som nå kommer inn under grunnstønaden grunnet slitasje på klær (bla ADHD) og vi kommer til å fortsette å arbeide for at personer med revmatiske diagnoser får dekket sine merutgifter over grunnstønaden.

Hva kan vi vente oss fremover på arbeids- og sosialfeltet?
Det er en rekke tiltak som er varslet i statsbudsjettet:

  • Høsten 2018 lyses det ut et helhetlig oppdrag for gjennomgang av transportordningene for funksjonshemmede. Gjennomgangen innebefatter TT-ordningen, bilstønadsordningen, grunnstønadsordningen for å se på en bedre helhetlig forvaltning innenfor transport.
  • NAV har fått i oppdrag å gjennomføre en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelområdet. Denne leveres høsten 2018 og er basert på eksisterende ansvarsforhold.

Kommunal og modernisering

I NRF vet vi hvor viktig behandling og rehabilitering i varmtvann er for tusenvis av våre medlemmer, og anser det som et avgjørende kommunalt tilbud. Derfor fremmet NRF krav om at alle terapibassengene i spesialisthelsetjenestene skulle driftes videre av kommunene og at man ved disse basseng tilbyr trening ledet av kvalifisert personell. Videre må varmtvannsbasseng prioriteres i forbindelse med bygging av idrettsanlegg, skoler helsehus og sykehjem. Foruten om henvisninger til de siste 100 millionene til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering har ikke dette departementets budsjett noe å si for NRF sine grupper.

Kunnskap og likestillings- og diskrimineringsarbeid

NRF fremmet krav om å videreføre tilskudd til voksenopplæring på dagens nivå og ba om 10 millioner øremerket til likepersonsarbeid og brukermedvirkning.  For studieforbundene foreslås det en videreføring av bevilgningene på dagens nivå, og for voksenopplæringen foreslås en justering opp tilsvarende 2,9 %. Dette er NRF fornøyd med.

Tilskudd i form av driftsstøtte til funksjonshemmedes organisasjoner sorterer inn under barne- og likestillingsdepartementet. Denne potten er foreslått økt med 2,9 %, men da flere organisasjoner nå er kvalifisert til å kunne å søke blir kampen om midlene egentlig hardere. NRF mener derfor denne tildelingen er for liten.

Universell utforming og likestilling
Det har vært varslet tidligere at det skal komme en strategiplan for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne. Vi venter i spenning på at denne planen kommer, og håper denne også tar for seg utfordringene til kronisk syke personer i tillegg til de som tradisjonelt regnes blant de med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringen handlingsplan for universell utforming (2015-2019) blir fulgt opp og skal etter planen levere de siste tiltakene i løpet av 2019. NRF registrerer at det ikke er forespeilet en satsing på universell utforming i statsbudsjettet og at målsettingen om et universelt utformet samfunn fortsatt er i det blå. NRF etterlyser en sterkere innsats på universell utforming og at regjeringen tidfester en målsetting for når vi skal ha et universelt utformet samfunn.

Fra finans til kultur

Til finansdepartementet fremmet NRF krav om 100% momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Svaret kom i kulturdepartementets forslag til statsbudsjett 2019. Her foreslås det en økning av 9,4 %. Dette overgår prisjusteringen, men er langt fra full kompensasjon. Helhetlig kan NRF være fornøyd med dette, og vi vil støtte Frivillighet Norges videre arbeid med ordningen. Inn under kultur ligger også fordeling av midler til idrettsanlegg og denne potten har gått opp 8,3 %. Disse midlene sende til fylkeskommunene som så foretar videre fordeling til kommunene. Her foreligger det ingen nærmere spesifiseringer om bruk til varmtvannsbasseng.

Videre arbeid

NRF jobber videre med vårt politiske påvirkningsarbeid. Politiske rådgivere og interessepolitisk utvalg har høy aktivitet for å sikre våre medlemmers rettigheter fremover. Har du innspill til dette arbeidet er det bare å sende en epost til post@revmatiker.no. Husk å merke eposten «Statsbudsjett 2019».