Hopp til innhold
Forside / / Landsmøtets resolusjoner
Støtt oss

Landsmøtets resolusjoner


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 01.11.2023 / Oppdatert: 02.11.2023


NRFs landsmøte i oktober 2023 vedtok tre resolusjoner: Statens behandlingsreiser må styrkes; Reverser den planlagte innføringen av anbud på blåreseptordningen; Pasientforløp for alle, det koster å la det vente.

Les mer om NRFs landsmøte 2023 her. 

Statens behandlingsreiser må styrkes

Et rehabiliteringsopphold i varmt klima er for mange personer med revmatisk sykdom avgjørende for at de kan opprettholde god helse og for at de kan stå i jobb. Framfor å utvide tilskuddet til statens behandlingsreiser, slik at flere skal få mulighet til slik rehabilitering, har statsbudsjettet de siste tre årene valgt å gjøre drastiske kutt i tilbudet.

Det foreligger forskning og dokumentasjon på effekten av rehabiliteringsopphold i varmt klima. Muskel- og skjelettplager koster samfunnet 255 milliarder kroner i året. Dette inkluderer kostnader i helsevesenet og trygdeutgifter, men den største kostnaden tar pasienten selv ved å leve et liv med sykdom.

I 2022 ble det gjort et kutt på 32 millioner i budsjettet til statens behandlingsreiser. Kuttet medførte en betraktelig reduksjon i tilbudet som rammet hardt. 2000 pasienter ble innvilget behandlingsreiser til utlandet, det var en nedgang på 400 personer fra året før. Tilbudet er og ytterlige påvirket av prisendring. Flere pasientgrupper er de siste årene blitt godkjent for å kunne søke om behandlingsreise i utlandet. Dette støtter NRF, men det må samtidig medføre en tilsvarende økning i budsjettet. Det har ikke skjedd. I dag får under halvparten av de som faktisk trenger det et slikt tilbud. Dette medfører lengre og lengre ventelister på et høyst nødvendig tilbud.

Norsk Revmatikerforbund spilte inn i til statsbudsjettet i 2023 at kuttet fra 2022 skulle reverseres, men dette ble ikke innfridd. I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2024 er dette fortsatt ikke innfridd. NRF har igjen løftet saken for regjeringen under årets høring av forslag til statsbudsjett.

Behandlingsreiser er et tre-fire ukers opphold i utlandet, som et supplement til behandlingsmuligheter som finnes i Norge. En behandlingsreise består av gruppetrening på land og i basseng, individuell fysioterapi, undervisning og helsefaglig oppfølging. Et rehabiliteringsopphold i Norge gir ikke samme effekt som et rehabiliteringsopphold i et varmt klima.

 

Reverser den planlagte innføringen av anbud på blåreseptordningen

I forslaget til statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen å innføre anbud på deler av blåreseptordningen. Når staten innfører restriksjoner via anbud, innebærer det at mange medisiner ikke blir tilgjengelig for pasienter og leger som før. Norsk Revmatikerforbund mener dette fratar legen deres fagansvar, og det medfører risiko for pasienten.

Revmatiske sykdommer krever komplekse medisinske behandlinger. Mange medisiner slutter å virke etter en tid, og pasientene må gjennom krevende medisinbytter for å finne en ny medisin som fungerer. I tillegg er det vanlige med tilleggssykdommer (komorbiditet), som også kan kreve medisinsk behandling, som gjør medisineringen ytterlige kompleks.

Det er legen med fagkompetanse som bør velge rett behandling sammen med pasienten. Det skal ikke være en politisk beslutning. Med rett behandling, vil personer med revmatisk sykdom få økt livskvalitet og kunne stå i arbeid.

Allmennlegeforeningen og Legemiddelindustrien (LMI) har vært klare på at anbud på blåresept er dårlige nyheter for pasientene, og at det er en dramatisk forverring av en ordning som i dag fungerer godt.

Myndighetene ønsker å spare penger gjennom å innføre en anbudsordning på et blåreseptsystem som fungerer. Konsekvensene kan gå i motsatt retning, og at dette vil medføre store samfunnskostnader. Vi risikerer at pasientene ikke får den medisinske behandlingen de trenger for å kunne stå i jobb.

 

Pasientforløp for alle, det koster å la det vente

Norsk Revmatikerforbund krever et pasientforløp for alle med revmatiske sykdommer og andre muskel- skjelettlidelser, uavhengig av alder og om sykdomsbildet er avklart eller ikke.

I Norge har vi god erfaring med pasientforløp (pakkeforløp) som bygger på nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering. Et slikt forløp skal sikre rett behandling på riktig nivå, i tilstrekkelig omfang og med kvalifisert personell uavhengig av bosted.

Det generelle tilbudet til personer med revmatiske sykdommer og andre muskel- skjelettlidelser, og især tilgangen til medisinske spesialister, er svært ujevnt fordelt rundt om i landet. Det gir geografisk kvalitetsforskjell i helsetilbudet overfor den pasientgruppen.

Muskel- og skjelettlidelser koster det norske samfunnet 255 milliarder kroner i året. Et tilbud om pasientforløp kan hindre lange og unødvendige ventetider, og bidra til at mange med revmatiske sykdommer og andre muskel- skjelettlidelser kan bli værende i arbeidslivet.

Helsedirektoratet påpeker at pasienter med langvarig sammensatte smerter opplever et lite koordinert tjenestetilbud, med mange konsultasjoner og lange forløp. Norsk Revmatikerforbund stiller seg bak denne påstanden, og vil samtidig understreke at et koordinert tilbud for denne utsatte gruppen er viktig og helt nødvendig.

Norsk Revmatikerforbund mener at alle pasienter med revmatiske sykdommer og andre muskel- skjelettlidelser skal få tilbud om pasientforløp, uansett om de har en diagnose eller ikke.