Hopp til innhold
Støtt oss

Rapportering av likepersonsarbeid

Rapportering av likepersonsarbeid er en prosess der både den enkelte veileder, lokallaget, fylkeslaget og sentralt ledd er involvert.

NRF har et rikt likepersonsarbeid, som er en viktig del av vårt medlemstilbud. Uavhengig av om likepersonsarbeidet skjer gjennom samtaler eller aktiviteter, kjennetegnes det ved å være til hjelp, støtte og veiledning. Alt likepersonsarbeide ledes av en veileder, som er håndplukket til rollen. Samtlige veiledere skal ha gjennomgått opplæring i tråd med ønsket rolle og ha underskrevet taushetsløfte.

Likepersonsarbeidet skal dokumenteres. I denne verktøyskassen finner du beskrivelse av oppgavene forbundet med dette. I tillegg finner du oversikt over alle tidsfrister og maler som skal brukes i rapporteringen. Ved å dokumentere likepersonsarbeidet som gjennomføres utløses midler til foreningen der veilederen er aktiv. I tildelingen for 2020 (basert på rapportering 2019) tilsvarte en likepersonsaktivitet 50 kr, dette kan endres og justeres noe.

Fra 2019 vektlegges antall aktive veiledere i lokalforeningen høyere i utdeling av likepersonmidler. Det betyr at hver aktive veileder som er godkjent og registrert i medlemssystemet vil utløse en litt.

 • Om likepersonsrapportering

  Likepersonsrapporteringen er en del av to løp som går parallelt. Sentralt i disse løpene er dokumentasjonen på likepersonsarbeid. Det er myndighetene (BUFDIR) som utformer kravene til dokumentasjon.

  Likepersonsrapportering i NRF

  Årlig deles det ut likepersonsmidler fra NRF sentralt. Midlene deles ut til fylkeslag, som viderefordeler til lokallag. Det innrapporterte likepersonsarbeid fra året før avgjør hvor mye midler som fordeles ut til fylkeslaget og de tilhørende lokallagene.

  For å sikre at fordelingen skjer riktig, må dokumentasjonen som utløser midlene være riktig utfylt. Både lokallaget og fylkeslaget en oppgave med å sikre at alt er på stell i dokumentasjonen.

  Likepersonsrapporting ved søknad om driftsstøtte

  Årlig søker NRF sentralt om driftsstøtte fra myndighetene. I denne søknaden oppgis det antall likepersoner og hvor mange dager med likepersonsarbeid som har funnet sted i hele organisasjonen i foregående år. Dette påvirker størrelsen på driftstilskuddet som blir tildelt.

  BUFDIR krever at all dokumentasjonen på likepersonsarbeid oppbevares hos NRF sentralt. Grunnen er at revisor skal kunne ta stikkprøver av likepersonsdokumentasjonen før søknaden sendes inn, og at alle dokumenter skal være på plass om BUFDIR gjennomfører et tilsyn. Dersom det blir avdekket feil eller avvik, vil det påvirke størrelsen på driftstilskuddet. Det vil igjen påvirke hvor mye likepersonsmidler som kan deles ut.

 • Sånn rapporterer du

  Fra 2020 har vi gått over til digital rapportering med bruk av tjenesten Likepersonslogg.no 

  Hver aktive veileder skal gå inn og registrere seg i loggen, og kan deretter begynne å logge aktiviteter. Her finner du en innføring i hvordan å komme i gang med å bruke loggen: 

  Lær å bruke likepersonsloggen

  Alle aktiviteter for inneværende år må være lagt inn i loggen, innen 15 februar 2022 for å utløse midler. 

   

 • Fylkeslagets oppgave

  Her finner du en oversikt over hvilke oppgaver fylkeslagets styre har ved likepersonsrapporteringen. 

  Fylkeslagets oppgave er: 

  • Kvalitetssikre at antall aktive veiledere registrert på lokallaget i Medlemsregisteret stemmer overens med antall veiledere som er innrapportert 
  • Kvalitetssikre at dokumentasjonen på antall dager med likepersonsarbeid i lokallaget, er korrekt 

   Ansvar: 

  Arbeidet med likepersonsrapporteringen omfatter både krav og frister. Fylkessekretæren bør være involvert både i prosessen med kvalitetssikring, i samarbeide med fylkesveileder og fylkesstyre. 

   Kvalitetssikre at antall veiledere stemmer 

  For å sikre at antall veiledere i lokallaget er korrekt, må det tas ut liste over antall veiledere med lokallagstilknytning fra Medlemsregisteret. Listen må være datert tilbake til årsskiftet, 31.12.2021. Denne listen sammenlignes med navn som er oppgitt i likepersonsloggen.  

  Ved feil, skal fylkeslaget varsle lokallaget om at de må oppnevne veilederen og registrere godkjente veiledere i medlemsportalen. 

  Kvalitetssikre innrapporterte aktiviteter 

  Fylkeslaget, ved fylkesveileder eller ansvarlig kontaktperson, skal gå gjennom aktivitetene som er lagt inn i loggen. Noen ganger brukes det feil aktivitetstype i loggen, eller tidsangivelsen stemmer ikke. Gi tilbakemelding til laget/likepersonene der det er gjort gjentagende feil, så de får mulighet til å rette på det. 

  Innlevering: 

  Fylkeslaget behøver ikke sende inn noe til sentralt ledd. Med bruk av likepersonsloggen, kan administrasjonen laste ned all innrapportert aktivitet direkte. 

  Datoen da vi laster ned aktivitetene er 30. april.  

  Aktiviteter lagt inn etter dette, vil ikke gi uttelling. 

   

 • Rutiner for utdeling av likepersonsmidler

  Utdeling av likepersonsmidler til fylkeslagene 

  NRF sentralt deler ut likepersonsmidler til fylkeslagene. Denne utdelingen omfatter både midler som fylkeslaget skal beholde selv, og fordeling videre ut til lokallag og diagnosegrupper. Diagnosegruppene får også tildelt midler basert på dokumentert aktivitet. 

  Alle fylkeslag er garantert å få tildelt en minstesum på 12.000,-. Videre brukes følgende utregning for å fordele midlene: 

  1. NRF sentralt lager en oversikt over hele organisasjonen som omfatter følgende: 
  • alle veiledere i hele organisasjoner, fordelt på lag/forening/gruppe 
  • all dokumentert likepersonsarbeid, fordelt på lag/forening/gruppe 
  1. Vi gir en fast poengsum per aktiv veileder og per enkelt likepersonsaktivitet. 
  1. Vi regner ut hvor mange poeng hvert lag har, og summeres hvor mange poeng det er i hele organisasjonen totalt. 
  1. Kroneverdien per poeng regnes ut følgende regnestykke:
   Total sum midler (minus minstesum til fylkeslag)/total sum poeng i hele organisasjonen. 
  1. Vi finner kronesummen som skal tildeles hvert lag laget gjennom regnestykket:
   Totalt antall poeng per lag * kroneverdi per poeng. 
  1. Vi finner kronesummen som skal deles ut til hvert fylkeslag gjennom regnestykket: 

  Kronesum per lag i fylket + Fylkeslagets minstesum 

  1. I tildelingsbrevet som sendes fylkeslaget, skal det tydelig fremgå kronesummen som er tildelt hvert lokallag. 

  I 2019 tilsvarte en godkjent innrapportert aktivitet ca 50 kroner.  

   Regler for tildeling i 2020 – koronaåret 

  Veldig mange lag måtte avlyse aktivitet på grunn av smittevernsregler i 2020. 

  Forbundsstyret har vedtatt at alle lag skal få tildelt 85% av summen de fikk i 2020 uavhengig av gjennomført aktivitet. De lagene som har hatt MER aktivitet i 2020 enn i 2019, eller kommet i gang med aktivitet der det tidligere ikke var noe, kan søke om å få ekstra midler for dette. De må da søke NRF sentralt og dokumentere dette i likepersonsloggen. 

   Utdeling likepersonsmidler til lokallag 

  Fylkeslagene fordeler likepersonsmidler til lokallagene. Midlene fordeles slik det fremgår i tildelingsbrevet.

Fant du det du lette etter?

You already voted!