Hopp til innhold
Forside / Barn og unge / Råd og rettigheter
Støtt oss

Råd og rettigheter

Er du ung og har en revmatisk sykdom? Eller er du pårørende til barn og unge med en revmatisk diagnose? Her har vi samlet nyttig informasjon som gir deg oversikt.

 • Individuell plan

  Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det.

  En individuell plan skal inneholde en oversikt over dine mål, ressurser og behov for tjenester, og du har rett til å delta i prosessen med å lage planen. Du kjenner situasjonen din best, mens fagfolk har oversikt over forskjellige løsninger og tiltak som finnes.

  Forskrift om individuell plan er hjemlet i lovverk. Les mer om dette på Helsedirektoratets sider.

 • Tilrettelegging i barnehage

  Barnehage

  I barnehagelovens § 13 står det at barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

  Les mer om barnehager, ansvarsområder, miljø med mer på Kunnskapsdepartementets temasider om barnehager.

 • Tilrettelegging skole og studier

  Grunnskole

  Et godt samarbeid mellom skole og familie er viktig. Her er tips og råd om hvordan skolehverdagen kan bli best mulig.

  Revmatiske sykdom og skole

  Her kan du lese om hvordan Unge funksjonshemmede jobber for et mer tilgjengelig og inkluderende utdanningstilbud i grunnskole og høyere utdanning.

  Høyere utdanning

  Man vet at høyere utdanning gjerne er en viktig faktor for å komme i arbeid, og sysselsettingsprosenten øker med stigende utdanningsnivå for alle. Imidlertid er det slik at dette gjeld især for personer med nedsett funksjonsevne. Her kan du lese om hvordan Unge funksjonshemmede jobber for et mer tilgjengelig og inkluderende utdanningstilbud i grunnskole og høyere utdanning.

  Lånekassen har egne ordninger for deg som er funksjonshemmet eller har nedsatt funksjonsevne. Les mer om ordningene, hvordan du søker og krav til dokumentasjon på.

 • Søk støtte fra NRF/Burg

  Norsk revmatikerforbunds Barnefond

  Norsk Revmatikerforbund har et eget fond som hvert år deler ut midler for å hjelpe barn og ungdom med revmatisk sykdom til behandlings-/ferieturer til syden. Søkeren må være under 18 år.

  Les mer

  NRFs solidaritetsfond til Reuma-Sol

  Slidaritetsfondet gir støtte til opphold på Reuma-Sol for medlemmer av Revmatikerforbundet. Medlemmer over 18 år med en revmatisk sykdom/muskel- og skjellettlidelse kan søke om midler til behandlingsopphold ved Reuma-Sol på skjema utarbeidet av NRF (er du under 18 år henvises du til å søke Barnefondet).

  Les mer

  Holmsens legat

  Har du revmatisme og trenger litt ekstra penger til noe som kan gjøre hverdagen din som syk bedre? Da kan du søke om støtte fra Holmsens legat. Det er en sterk økonomisk behovsprøving for tildeling fra legatet, og alle søkere må legge ved utskrift av likningen.

  Les mer

  Legater fra Oslo Sanitetsforening

  Oslo Sanitetsforening har legater som gir støtte til utdanning, opptrening og hjelpemidler til personer med revmatisk sykdom. Det er eget søknadsskjema for barn.

  Les mer

  Andre fond og legater

  NRF har laget en liste med et utvalg av generelle fond og legater, samt aktuelle fond fra Legathåndboken som er for bl.a. personer med revmatisk sykdom. Lista er laget for personer som skal søke prosjektmidler, så se om det er noe som kan passe for deg. For å få mer informasjon om de forskjellige fondene må du kjøpe Legathåndboken, eller sjekke nettsiden www.legathandboken.no.

  Se punktet «Andre finansieringskilder»

 • Pleiepenger/omsorgslønn

  Pleiepenger

  Når et barn er innlagt i helseinstitusjon kan foreldrene få pleiepenger som gis fra åttende kalenderdag etter innleggelse. Det kan fortsatt gis støtte etter at barnet har kommet hjem hvis barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie av foreldrene. Pleiepenger kan også ytes til andre enn foreldre, slik som for eksempel besteforeldre.

  Om barnet har en alvorlig sykdom kan pleiepenger utbetales fra første dag om det er nødvendig at en forelder oppholder seg på helseinstitusjonen sammen med barnet.

  Pleiepenger utbetales så lenge det er nødvendig av hensyn til barnet. Pleiepenger kan bare utbetales til en forelder av gangen, men man kan dele stønaden med for eksempel 50 % hver, eller 100 % annen hver uke.

  Omsorgslønn

  Arbeidstakere har rett til omsorgspenger i inntil 10 dager hvert år ved barns sykdom. Har man barn med kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne som kan føre til markant høyere risiko for fravær fra jobb gis det i tillegg 10 ekstra dager for hvert barn. Denne utvidete retten må forhåndsgodkjennes av NAV etter søknad fra lege. Er en forelder alene om omsorgen dobles antallet stønadsdager.

  En forskrift til folketrygdloven § 9-6 navngir 26 diagnoser som går inn under denne ordningen, hvor lupus, Chrons sykdom, leddgikt «og andre kroniske revmatiske sykdommer» er blant de nevnte.

 • Nav - støtteordninger

  Grunnstønad

  Grunnstønad skal dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemning eller medfødte misdannelser.

  >> Lær mer

  Hjelpestønad

  Hvis du trenger langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av en sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning, kan du ha rett til hjelpestønad.

  >>Lær mer

 • Statens behandlingsreiser

  Er du barn eller ungdom med en revmatisk diagnose, kan du søke om behandlingsopphold i utlandet. Dette består av fysioterapibehandling i varmt og solrikt klima, og er et supplement til behandlingstilbud i Norge.

  Lurer du på  noe? Kontakt Seksjon for behandlingsreiser

 • Rettighetssenteret

  Hos Funksjonshemmedes Fellesforbund, kan du ta kontakt med rettighetssenteret. Dette er en rådgivnings- og kompetansetjeneste for personer med funksjonshemming og kronisk sykdom.

  Du kan også finne mye nyttig på ung.no sine sider, her kan du blant annet stille anonyme spørsmål.»

Fant du det du lette etter?

8 41