Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Prosjektarbeid
Støtt oss

Prosjektarbeid

Her er viktig informasjon om ting å tenke på før du setter i gang med prosjektarbeidet.

Det begynner med en idé

Før du søker prosjektmidler er det aller først viktig å formulere idéen. Hvorfor er prosjektet viktig? Hvem er prosjektet viktig for (målgruppen)? Hvor og hvordan skal det gjennomføres? Hvem skal være prosjektleder og medarbeidere?

Når prosjektidèen er klar sjekk alltid søkerveiledningen og retningslinjene for tildeling av midler til søkeinstansen. Vilkårene for tildeling varierer avhengig av hvor det søkes midler. Her kan det spares mye arbeid, og kan sammenlignes med en eksamen uten å lese eksamensoppgaven nøye.

Målsetting, resultater og evaluering

For å se om målene oppnås sammenlignes resultatene med prosjektplanen. Målene skal være S-M-A-R-T-E (Spesifikke, Målbare, Aksepterte, Realistiske, Tidsavgrenset, Enkle). Resultatene evalueres i forhold til om det er grunnlag for å videreføre aktiviteten, eller lage nye prosjekter av de oppnådde resultatene. Dette beskrives i prosjektets sluttrapport.

Hvis prosjektet har fått støtte, stilles det ulike krav til rapportering.

Vurderer du å søke midler fra Stiftelsen Dam?

Da bør du se denne videoen: Se video her

 • Hva er et prosjekt?

  Et prosjekt er

  • En effektiv måte å organisere arbeid eller aktiviteter på
  • Avgrenset fra løpende driftsoppgaver eller faste rutinene i organisasjonen
  • Oppgavene løses i et begrenset tidsrom med et avgrenset budsjett. Prosjektet oppløses når oppgaven er gjort
  • Prosjekter kan organiseres sentralt i organisasjonen, i fylkeslag, lokallag, diagnosegrupper, på tvers av avdelinger, faggrenser, og med eksterne samarbeidspartnere
  • Gir muligheter til å søke støtte fra ulike aktører
 • Stiftelsen Dam - Helseprosjekt

  Helseprosjekt

  På området Helse kan det søkes prosjektmidler til helseformål med et faglig innhold, med søknadssum på kr. 30.000 til 1 mill. kr. Prosjektene er noe mer omfattende enn for Express, men mulighetene er større. Se gjerne prosjektbiblioteket for inspirasjon og tips til prosjektideer og gjennomføring. Her finner du eksempler på 9500 gjennomførte prosjekter.

  På området Helse kan det søkes inntil tre år, når det er progresjon i aktivitetene fra år til år. Det kreves fremdriftsrapportering for hvert år som krav for tildeling for år 2 eller år 3. Det kan søkes om:

  • Arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede
  • Forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid
  • Utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående
  • Opplysningsarbeid

  Vi har lagt ved en oversikt der du blant annet kan få informasjon om:

  Frister for Helseprosjekter

  • 10.juli: Intern frist for å melde inn din prosjektidè og kort skisse for Helseprosjekt inn til NRF sentralt. Ta kontakt i god tid!
  • 25.august: Ferdig prosjektbeskrivelse. Da er det relativt kort tid igjen til fristen til Stiftelsen Dam.

  Det er NRF sentralt som kvalitetssikrer søknaden og foretar innsendingen. Ved utfylling av skjema er det noen obligatoriske felt og krav til vedlegg. Se eksempel på søknadsskjema på dam.no Tildelingen gjøres kjent 15. desember. Midlene er til bruk fra 1.januar 2020.

  For spørsmål om helseprosjekter og gjeldende retningslinjer, se mer på www.dam.no under «Søke midler à Helse», eller ta kontakt med prosjektkoordinator Joachim Sagen i NRF. Han kan nås på jos@revmatiker.no eller telefon 95 75 67 23.

 • Express

  Express

  På dette området kan det søkes om kr. 5.000-30.000.-

  Veiledningstekst i søknadsskjemaet og brukerveiledning gir nyttige tips og rettledning til utfyllingen.

  Det er liten kapasitet til veiledning for søknader til Express fra NRF sentralt.

  Last ned dokumentet som inneholder;

  • I vurderingene av søknadene legges det stor vekt på
  • Det kan søkes om
  • Eksempler på prosjekter som kan egne seg for Expres
  • Søknadene til Express kan ikke være finansiering av

  Slik søker du:

  Søknadsskjemaet er webbasert og det er fylkessekretær som gir tilgang til skjemaet.

  Skjemaet er enkelt og uten mulighet til å legge ved vedlegg.

  Hvordan få tilgang til søknadsskjema:

 • Søk støtte - forsker

  Ønsker dialog med forskere og institusjoner

  Norsk Revmatikerforbund har lange tradisjoner når det gjelder å støtte forskning på revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager. Vi har vårt eget forskningsfond og disponerer flere legater øremerket for støtte til forskning.

  Vi oppfordrer også relevante forskningsmiljøer til å søke midler fra Stiftelsen Dam gjennom Norsk Revmatikerforbund som søkerorganisasjon. Her er det i mange år gitt midler til viktige forskningsbidrag til våre formål. Vi ønsker å fortsette å samarbeide om viktig forskning for våre målgrupper, og oppfordrer forskningsmiljøer å ta kontakt med oss.

  Foreløpig prosjektbeskrivelse

  I første omgang vil vi gjerne ha informasjon om forskningen, slik at vi kan vurdere om temaet  er noe NRF vil støtte og gå videre med. En foreløpig prosjektbeskrivelse bør kort inneholde:

  • Foreløpig arbeidstittel
  • Kort om målsetting med prosjektet
  • Kort om målgruppe for prosjektet
  • Kort beskrivelse av prosjektet med tidsperspektiv
  • Hvilken type forskning dreier det seg om? Stiftelsen Dam støtter ikke basalforskning
  • Navn på stipendiat dersom denne er kjent
  • Navn på hovedveileder
  • Navn på forskningsinstitusjon og eventuelle samarbeidspartnere dersom de er kjent
  • Er det søkt eller tenkt å søke forskningsmidler andre steder, eventuelt hvor og når?

  Foreløpig prosjektbeskrivelse kan sendes til prosjektkoordinator i Norsk Revmatikerforbund, Joachim Sagen på jos@revmatiker.no eller telefon 95 75 67 23.

  Forskning finansiert av Stiftelsen Dam

  I 2016 varslet Stiftelsen Dam at de ønsket en dreining i hvilken type forskning de ønsker å støtte. I 2017 ble det prioritert forskning rettet mot Helse- og tjenestetilbud i kommunene og samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten. For 2018 vil Stiftelsen komme med nærmere informasjon om hva det kan søkes om, nye retningslinjer og informasjon når utlysningen av forskningsmidler er klart 1.mars.

  Tradisjonelt har Stiftelsen Dam gitt støtte til anvendt forskning, herunder utvikling av nye behandlingsmetoder, forebygging av fysisk og psykisk sykdom, rehabilitering/habilitering av funksjonshemmede og kronisk syke.

  Følg også med på www.dam.no for mer informasjon. Her finner du også informasjon om påkrevde rapporteringer, lønnsmidler, krav til søknaden og brukerveiledninger for forskningssøknader.

  Husk å oppgi om det søkes midler til hele, eller deler, av samme prosjekt andre steder. Dette er viktig for å unngå dobbelfinansiering og i verste fall risikere å miste midlene begge steder. For øvrig styrker det søknaden å vise til at en søker flere steder.

  Dersom prosjektet finansieres av Stiftelsen Dam og/eller Norsk Revmatikerforbund skal forskere som holder foredrag, informasjonsmøter, publiserer artikler til faglige tidsskrift, ukeblader etc., informasjon på nettsider, eller lager brosjyrer etc. skal finansieringskilden alltid krediteres. Se regler for kreditering på www.dam.no

 • Viktige datoer

  Stiftelsen Dam

  Last ned: Oversikt over frister og tildelinger 2019

  Helseprosjekt

  • 15. februar og 15. august – Interne frister inn til NRF for ferdig prosjektbeskrivelse
  • 15. juni og 15. desember – Offentliggjøring og tildeling av midler
  • Hele året: Idèskjema for Helsesøknader eller utkast prosjektbeskrivelse for forskning

  Forskningsprosjekter

  • 1. mai – Intern frist inn til NRF for utkast til prosjektbeskrivelse og avklaring av samarbeidsavtale. 1. juni – Frist for innsending av ferdig søknad fra NRF

  Express

  • 1. mars og 1. september – Intern frist for å opprette søknad til NRF 15. mars og 15. september – Endelig frist for innsending av prosjektsøknad fra NRF
  • 15. juni og 15. desember – Tildeling av midler. Midler til fortløpende bruk

  Prosjektkoordinator vil sende ut en e-post til alle som har e-postadresse som slutter med revmatiker.no og revmatiker.org, når søknadsskjema for Express er tilgjengelig.

 • Andre finansieringskilder

  Det finnes er stort antall steder det kan søkes midler til revmatiske formål. Her er en oversikt over noen søkeinstanser:

  Kommunen og fylkeskommunen som din forening tilhører – Se deres respektive nettside

  Helseforetakene som fordeler tilskudd til brukerorganisasjonene i helseregionen:

  HELSEDIREKTORATET 
  Her finner du kunngjøringer om aktuelle tilskuddsordninger.

  BUFETAT
  Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet, Deltasenteret, forvalter en tilskuddsordning for kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming. Formålet er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet og bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.

  UTDANNINGSDIREKTORATET
  Formålet med tilskuddsordninga er å stimulere offentlige, private og frivillige organisasjoner til å iverksette tiltak som på ulike måter kan bidra til å nå sektormålene for grunnopplæringa.

  Tilskuddet skal være til drift av organisasjonene.

  FUNKIS
  Funksjonshemmedes Studieforbund (FS).

  INNOVASJON NORGE
  Innovasjon Norge (litt på siden, men en utfordring for den kreative!!)

  TUBFRIM 
  Støtter trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn

  SPAREBANKSTIFTELSEN

  Målgrupper for formålene varierer fra år til år. Følg med på nettsidene.

  FORSKNINGSRÅDET
  Støtte til forskning fra Norges Forskningsråd

  GJENSIDIGESTIFTELSEN 
  Prioriterer prosjekter som fremmer trygghet og helse.

  FRIFOND 
  For barn og unge under 26 år. Bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn.

  KAVLIFONDET
  Forskning, kultur og humanitær forskning. Kavlifondet tar ikke imot søknader bortsett fra etter invitasjon. Det er likevel mulig å sende korte prosjektskisser til Kavlifondet for en foreløpig vurdering.

  TRYG 
  Gir økonomisk støtte til trygghetsskapende og allmennyttige formål.

 • Verktøykasse

 • Vellykkede prosjekter i NRF

Fant du det du lette etter?

9 25