Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Prosjekter
Støtt oss

Prosjekter

Har du en god prosjektide? Da finner du nyttig informasjon her om hva du bør tenke på før du setter i gang med prosjektarbeidet.

Et prosjekt er:

 • En effektiv måte å organisere arbeid eller aktiviteter på
 • Avgrenset fra de løpende oppgavene eller faste rutinene i organisasjonen
 • Oppgavene skal løses innenfor et begrenset tidsrom med et avgrenset budsjett
 • Prosjekter kan organiseres på flere måter, for eksempel internt i organisasjonen, eller på tvers av lokallag, diagnosegrupper, avdelinger og faggrenser
 • I tillegg gir prosjekter muligheter til å søke støtte fra ulike aktører

Det begynner med en idé

Hva går idéen ut på? Skal du søke støtte til et prosjekt, er det viktig først å formulere idéen. Hvem er målgruppen? Hvorfor er prosjektet viktig? Hvor og hvordan skal det gjennomføres? Hvem skal være prosjektleder og prosjektmedarbeidere?

Evaluering underveis og i etterkant

Ved å sammenligne resultatene med prosjektplanen, ser man om målene er nådd, og om det er grunnlag for å videreføre aktiviteten eller lage nye prosjekter av de oppnådde resultatene. Dette beskrives i prosjektets sluttrapport.

Hvis prosjektet har fått støtte, stilles det som regel ulike krav til rapportering.

Vurderer du å søke midler fra ExtraStiftelsen?

Da bør du se denne videoen:

 • Extrastiftelsen - Helseprosjekt

  Estrastiftelsen – Helseprosjekt

  Dette er gjennomføring av litt større prosjekter med helseformål, og med budsjett på 30 000 kroner og oppover. Prosjektene er noe mer omfattende enn for ExtraExpress, men muligheten er også mye større. Se gjerne i prosjektbiblioteket til ExtraStiftelsen for inspirasjon og tips til prosjektideer. Her er eksempler på mer enn 8000 gjennomførte prosjekter, se her.

  Det kan søkes prosjektmidler til helseformål, som omfatter bl.a.

  • Arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede
  • Forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid
  • Utfordringer knyttet til
  • Tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående
  • Opplysningsarbeid
  • Utviklingsarbeid, slik som kartlegginger, utredninger og metodeutvikling.

  Noen eksempler som kan være relevant for NRF:

  • Nysatsninger – f.eks. innen brukermedvirkning, levevaner og økt mestring.
  • «Frisklivsagentene» er et godt eksempel, et annet er «Sterk som instruktør»
  • Bedre levekår for revmatikere
  • Pårørendearbeid – samlinger, kurs og informasjonsarbeid
  • Informasjonsarbeid innen diagnoser, inkludering, integrering og rettigheter.
  • Kurs over en lengre periode (men ikke som ordinært organisasjonsarbeid)

  ExtraStiftelsen støtter ikke:

  Helse defineres vidt i ExtraStiftelsen, men det er likevel noen begrensninger. Blant annet kan prosjekter hvor samme aktivitet, f.eks. en sommerleir som gjentas årlig kun søkes som ettårig. Midler til varmtvannstrening som gjentas fra uke til uke, kan søkes gjennom ExtraExpress.

  • Etablering og oppbygging av organisasjoner og organisasjonsledd.
  • Ordinært organisasjonsarbeid – årsmøter, møter/samlinger/kurs der tema er organisasjonsarbeid, medlemsverving, kompetansebygging for ansatte.
  • Utvikling av nettsider og apper der formålet er organisasjonens generelle informasjon og kommunikasjon.
  • Fagbøker og annet materiell som kun er beregnet for undervisning og opplæring av fagpersoner, med mindre brukere selv er sterkt delaktig i utviklingen.
  • Diagnoserelatert opplæring/utdanning av offentlige ansatte og ansatte i offentlig finansierte institusjoner.
  • Utbygging, tilrettelegging og utvikling av offentlig eller privat eide bygg og anlegg, herunder også bassenger (Dette gjelder ikke bygg og anlegg som eies av frivillige organisasjoner).
  • Støtte til utstyr som ikke er relatert til aktivitet i et prosjekt.
  • Offentlig tilbud som legges ned skal ikke kunne opprettholdes med ExtraStiftelsens midler.
  • Søknader fra offentlig og privat virksomhet uten klart samarbeid med søkerorganisasjonen.
  • Støtte til enkeltpersoner og deres tilbud.
  • Behandlingsreiser til utlandet.
  • NRF kan ikke søke på prosjekter under kr 30.000 i denne ordningen (se ExtraExpress).

  Utover dette er begrensningene i hovedsak innenfor følgende områder:

  • Organisasjonsarbeid (f.eks. ordinær møtevirksomhet og etablering av organisasjoner)
  • Utdanning og faglitteratur (f.eks. materiell beregnet på fagpersoner)
  • Utbygging og tilrettelegging (f.eks. utbygging av privat/offentlig eiendom)
  • Offentlig og privat virksomhet (f.eks. offentlig/privat virksomhet uten klart samarbeid med søkerorganisasjonen)

  Dette prioriteres og vektlegges i søknadens kvalitet innen Helse:

  • Prosjektets originalitet og gjennomførbarhet
  • Søkerorganisasjonens rolle i prosjektet
  • Helseutfordringens utbredelse og alvorlighetsgrad
  • Prosjektets antatte nytte sett opp mot oppgitt kostnad
  • Plan for videreføring av prosjekt eller begrunnelse for at prosjektet ikke er planlagt videreført
  • Der det er aktuelt vektlegges også:
  • Plan for rekruttering av prosjektdeltakere
  • Etiske vurderinger og hensyn til personvern
  • Grad av frivillighet
  • Grad av tilrettelegging for frivillighet
  • Grad av brukermedvirkning
  • Grad av betydning for bruker
  • Faglig kompetanse i prosjektet
  • Plan for måling av prosjektets resultat/effekter
  • Plan for formidling av resultat

  Hovedkravene til søknaden:

  • Sammendrag av søknaden etter oppsatt mal
  • Prosjektbeskrivelse på maks 8 sider
  • Budsjett
  • Forankring og samarbeid med søkerorganisasjon
  • Videreføring, formidling og etterbruk er diskutert
  • Detaljerte krav fremgår i veiledningstekstene i søknadsskjemaet.
  • Søkerorganisasjonens ansvar og rolle i prosjektet må framkomme tydelig av søknaden, spesielt når samarbeidsparter er offentlig institusjoner, private virksomheter og kommuner. Søknader som går inn på områder som skal prioriteres av det offentlige, som er lovpålagte eller der det offentlige har hovedansvar, må beskrive behovet for ekstern finansiering.
  • Det understrekes at nærhet til bruker, brukermedvirkning og frivillighet er viktig for ExtraStiftelsen. I søknaden må det vurderes om brukermedvirkning er relevant og praktisk mulig.

  Frister for Helseprosjekter

  • 10.juli: Intern frist for å melde inn din prosjektidè og kort skisse for Helseprosjekt inn til NRF sentralt. Ta kontakt i god tid!
  • 25.august: Ferdig prosjektbeskrivelse. Da er det relativt kort tid igjen til fristen til ExtraStfitelsen.

  Det er NRF sentralt som kvalitetssikrer søknaden og foretar innsendingen. Ved utfylling av skjema er det noen obligatoriske felt og krav til vedlegg. Se eksempel på søknadsskjema på www.extrastiftelsen.no Tildelingen gjøres kjent 15. desember. Midlene er til bruk fra 1.januar 2019.

  For spørsmål om helseprosjekter og gjeldende retningslinjer, se mer på www.extrastiftelsen.no under Søke midler à Helse, eller ta kontakt med prosjektkoordinator Arild Nybø i NRF. Han kan nås på any@revmatiker.no eller telefon 404 33 210.

 • ExtraExpress

  ExtraExpress

  På dette området kan det søkes om kr. 5.000-30.000.- (beløper skal være på hele kr. 1.000).

  Veiledningstekst i søknadsskjemaet og brukerveiledning gir nyttige tips og rettledning til utfyllingen.

  Det er liten kapasitet til veiledning for søknader til ExtraExpress fra NRF sentralt. Prosjektkoordinator oppretter søkere og sender link til utfylling av søknaden til epostadressen til den lokale søkeren.

  I vurderingene av søknadene legges det stor vekt på:

  • Prosjektets betydning. Søknadene må beskrive prosjektet, som sier noe om behovet, hva en vil gjennomføre, hvordan en skal gjennomføre det og hva nytten/resultatet vil være
  • Helseutfordringer
  • Frivillighet og tilrettelegging av frivillighet
  • Brukerinvolvering og at prosjektet eller tiltaket har nærhet til bruker
  • Stimulering til engasjement og ildsjelaktivitet lokalt
  • Originalitet
  • Når det søkes om støtte til utstyr skal søknaden beskriver hvordan utstyret skal brukes fremover, og hvem som skal ha ansvaret for vedlikehold og oppbevaring.

  Det kan søkes om:

  • Aktiviteter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse
  • Støtte til lokale aktiviteter og tilrettelegging for disse aktivitetene
  • Støtte til nye tiltak og aktiviteter i prosjekter som allerede har mottatt støtte fra ExtraStiftelsen i de ordinære ordningene
  • Prosjektet må ha oppstartsdato etter tildelingsdatoen (15.november)

  Eksempler på prosjekter som kan egne seg for ExtraExpress:

  • Ulike treninger som varmtvann, stavgang, yoga etc.
  • Kostholdskurs
  • Aktivitetskurs f.eks. instruktørkurs
  • Likepersonarbeid
  • Informasjonsmateriell
  • Aktiviteter innen levevaner og økt mestring for ulike diagnoser og aldersgrupper
  • Samlinger, turer og temamøter
  • Samle deltakere i bibliotekene i kommunene for samtalegrupper om ulike helsetema

  Søknadene til ExtraExpress kan ikke være finansiering av:

  • Landsomfattende prosjekter
  • Utstyr der utstyret ikke er knyttet opp mot planlagt og beskrevet prosjektaktivitet for deltakerne
  • Ordinært organisasjonsarbeid i form av ordinær møtevirksomhet, samlinger for styremedlemmer og andre tillitsvalgte, medlemsverving og opplæring/skolering i administrativt arbeid
  • Del av store prosjekter der søknadssummen utgjør mindre enn en tredjedel av totalbudsjettet
  • Prosjekter som retter seg mot en målgruppe spredt over store deler av landet

  For info om ExtraExpress, ta en kikk på www.extrastiftelsen.no under Søke midler à ExtraExpress.

  Slik søker du:

  Søknadsskjemaet er webbasert og det er sentralleddet i medlemsorganisasjonen som gir tilgang til skjemaet. Søker må ta kontakt med medlemsorganisasjonens prosjektkoordinator for å bli opprettet som bruker i ExtraWeb og få opprettet et søknadsskjema knyttet til seg.

  Skjemaet er enkelt og uten mulighet til å legge ved vedlegg.

  Frist for å søke midler via ExtraExpress:

  • 5. september for å legge inn søknaden i ExtraWeb. Husk det tar noen dager å utforme en god søknad.

  Kontakt prosjektkoordinator Arild Nybø på any@revmatiker.no for å bli opprettet som søker og for å få tilsendt en link til søknaden. Alle søknader må opprettes i søkerportalen ExtraWeb.

 • Søk støtte - forsker

  Ønsker dialog med forskere og institusjoner

  Norsk Revmatikerforbund har lange tradisjoner når det gjelder å støtte forskning på revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager. Vi har vårt eget forskningsfond og disponerer flere legater øremerket for støtte til forskning.

  Vi oppfordrer også relevante forskningsmiljøer til å søke midler fra ExtraStiftelsen gjennom Norsk Revmatikerforbund som søkerorganisasjon. Her er det i mange år gitt midler til viktige forskningsbidrag til våre formål. Vi ønsker å fortsette å samarbeide om viktig forskning for våre målgrupper, og oppfordrer forskningsmiljøer å ta kontakt med oss.

  Foreløpig prosjektbeskrivelse

  I første omgang vil vi gjerne ha informasjon om forskningen, slik at vi kan vurdere om temaet  er noe NRF vil støtte og gå videre med. En foreløpig prosjektbeskrivelse bør kort inneholde:

  • Foreløpig arbeidstittel
  • Kort om målsetting med prosjektet
  • Kort om målgruppe for prosjektet
  • Kort beskrivelse av prosjektet med tidsperspektiv
  • Hvilken type forskning dreier det seg om? ExtraStiftelsen støtter ikke basalforskning
  • Navn på stipendiat dersom denne er kjent
  • Navn på hovedveileder
  • Navn på forskningsinstitusjon og eventuelle samarbeidspartnere dersom de er kjent
  • Er det søkt eller tenkt å søke forskningsmidler andre steder, eventuelt hvor og når?

  Foreløpig prosjektbeskrivelse kan sendes til prosjektkoordinator i Norsk Revmatikerforbund, Arild Nybø på any@revmatiker.no  Han kan også nås på tlf. 404 33 210.

  Forskning finansiert av ExtraStiftelsen

  I 2016 varslet ExtraStiftelsen at de ønsket en dreining i hvilken type forskning de ønsker å støtte. I 2017 ble det prioritert forskning rettet mot Helse- og tjenestetilbud i kommunene og samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten. For 2018 vil Stiftelsen komme med nærmere informasjon om hva det kan søkes om, nye retningslinjer og informasjon når utlysningen av forskningsmidler er klart 1.mars.

  Tradisjonelt har ExtraStiftelsen gitt støtte til anvendt forskning, herunder utvikling av nye behandlingsmetoder, forebygging av fysisk og psykisk sykdom, rehabilitering/habilitering av funksjonshemmede og kronisk syke.

  Følg også med på www.extrastiftelsen.no for mer informasjon. Her finner du også informasjon om påkrevde rapporteringer, lønnsmidler, krav til søknaden og brukerveiledninger for forskningssøknader.

  Husk å oppgi om det søkes midler til hele, eller deler, av samme prosjekt andre steder. Dette er viktig for å unngå dobbelfinansiering og i verste fall risikere å miste midlene begge steder. For øvrig styrker det søknaden å vise til at en søker flere steder.

  Dersom prosjektet finansieres av ExtraStiftelsen og/eller Norsk Revmatikerforbund skal forskere som holder foredrag, informasjonsmøter, publiserer artikler til faglige tidsskrift, ukeblader etc., informasjon på nettsider, eller lager brosjyrer etc. skal finansieringskilden alltid krediteres. Se regler for kreditering på www.extrastiftelsen.no

 • Viktige datoer

  Last ned: Oversikt over frister og tildelinger 2019

  ExtraStiftelsen – Helseprosjekt

  Hele året: Idèskjema for Helsesøknader eller utkast prosjektbeskrivelse for forskning

  • 15. februar og 15. august – Interne frister inn til NRF for ferdig prosjektbeskrivelse
  • 15. juni og 15. desember – Offentliggjøring og tildeling av midler

  ExtraExpress

  • 1. mars og 1. september – Intern frist for å opprette søknad til NRF 15. mars og 15. september – Endelig frist for innsending av prosjektsøknad fra NRF
  • 15. juni og 15. desember – Tildeling av midler. Midler til fortløpende bruk

  Prosjektkoordinator vil sende ut mail til alle som har e-postadresse som slutter med revmatiker.no og revmatiker.org, når søknadsskjema for ExtraExpress er tilgjengelig.

  ExtraStiftelsen – Forskningsprosjekter

  • 1. mai – Intern frist inn til NRF for utkast til prosjektbeskrivelse og avklaring av samarbeidsavtale. 1. juni – Frist for innsending av ferdig søknad fra NRF
 • Andre finansieringskilder

  Det finnes er stort antall steder det kan søkes midler til revmatiske formål. Her er en oversikt over noen søkeinstanser:

  Kommunen og fylkeskommunen som din forening tilhører – Se deres respektive nettside

  Helseforetakene som fordeler tilskudd til brukerorganisasjonene i helseregionen:

  www.helse-sorost.no
  www.helse-midt.no
  www.helse-nord.no
  www.helse-vest.no

  www.regjeringen.no
  Gå videre til det aktuelle departement (sosial- , helse-, kultur og kirkedep., osv.).

  www.helsedirektoratet.no/tilskudd
  Her finner du kunngjøringer om aktuelle tilskuddsordninger.

  www.bufetat.no/uu/deltasenteret
  Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet, Deltasenteret, forvalter en tilskuddsordning for kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming. Formålet er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet og bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.

  www.udir.no/tilskudd-og-prosjektmidler
  Formålet med tilskuddsordninga er å stimulere offentlige, private og frivillige organisasjoner til å iverksette tiltak som på ulike måter kan bidra til å nå sektormålene for grunnopplæringa.

  Tilskuddet skal være til drift av organisasjonene.

  www.funkis.no
  Funksjonshemmedes Studieforbund (FS).

  www.innovasjonnorge.no/finansiering
  Innovasjon Norge (litt på siden, men en utfordring for den kreative!!)

  www.tubfrim.no
  Støtter trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge i Norge.

  www.sparebankstiftelsen.no
  Målgrupper for formålene varierer fra år til år. Følg med på nettsidene.

  www.forskningsradet.no
  Støtte til forskning fra Norges Forskningsråd

  www.gjensidigestiftelsen.no
  Prioriterer prosjekter som fremmer trygghet og helse.

  www.frifond.no
  For barn og unge under 26 år. Bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn.

  www.kavlifondet.no
  Forskning, kultur og humanitær forskning. Kavlifondet tar ikke imot søknader bortsett fra etter invitasjon. Det er likevel mulig å sende korte prosjektskisser til Kavlifondet for en foreløpig vurdering.

  www.tryg.no/om-tryg/samfunnsansvar/tryg-allmennyttige-stiftelse
  Gir økonomisk støtte til trygghetsskapende og allmennyttige formål.

Fant du det du lette etter?

9 24