Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Prosjektarbeid
Støtt oss

Prosjektarbeid

Her er viktig informasjon om ting å tenke på før du setter i gang med prosjektarbeidet.

Det begynner med en idé

Før du søker prosjektmidler er det aller først viktig å formulere idéen. Hvorfor er prosjektet viktig? Hvem er prosjektet viktig for (målgruppen)? Hvor og hvordan skal det gjennomføres? Hvem skal være prosjektleder og medarbeidere?

Når prosjektidèen er klar sjekk alltid søkerveiledningen og retningslinjene for tildeling av midler til søkeinstansen. Vilkårene for tildeling varierer avhengig av hvor det søkes midler. Her kan det spares mye arbeid, og kan sammenlignes med en eksamen uten å lese eksamensoppgaven nøye.

Målsetting, resultater og evaluering

For å se om målene oppnås sammenlignes resultatene med prosjektplanen. Målene skal være S-M-A-R-T-E (Spesifikke, Målbare, Aksepterte, Realistiske, Tidsavgrenset, Enkle). Resultatene evalueres i forhold til om det er grunnlag for å videreføre aktiviteten, eller lage nye prosjekter av de oppnådde resultatene.

Hvis prosjektet har fått støtte, stilles det ulike krav til rapportering.

Vurderer du å søke midler fra Stiftelsen Dam?

Da bør du se denne videoen: Her kan du se video

 • Hva er et prosjekt?

  Et prosjekt er

  • En effektiv måte å organisere arbeid eller aktiviteter på
  • Avgrenset fra løpende driftsoppgaver eller faste rutinene i organisasjonen
  • Oppgavene løses i et begrenset tidsrom med et avgrenset budsjett. Prosjektet oppløses når oppgaven er gjort
  • Prosjekter kan organiseres sentralt i organisasjonen, i fylkeslag, lokallag, diagnosegrupper, på tvers av avdelinger, faggrenser, og med eksterne samarbeidspartnere
  • Gir muligheter til å søke støtte fra ulike aktører
 • Stiftelsen Dam - Helseprosjekt

  Helseprosjekt

  På området Helse kan det søkes prosjektmidler til helseformål med et faglig innhold. Prosjektene er noe mer omfattende enn for Express, men mulighetene er større. Se gjerne prosjektbiblioteket for inspirasjon og tips til prosjektideer og gjennomføring. Her finner du eksempler på 9500 gjennomførte prosjekter.

  På området Helse kan det søkes inntil tre år, når det er progresjon i aktivitetene fra år til år. Det kreves fremdriftsrapportering for hvert år som krav for tildeling for år 2 eller år 3. Det kan søkes om:

  • Arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede
  • Forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid
  • Utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående
  • Opplysningsarbeid

  Vi har lagt ved en oversikt der du blant annet kan få informasjon om:

  Frister for Helseprosjekter

  Det er NRF sentralt som kvalitets sikrer søknaden og foretar innsendingen. Ved utfylling av skjema er det noen obligatoriske felt og krav til vedlegg. Se eksempel på søknadsskjema på dam.no

  Frist for søknad 2022 er 15. mars 

  For spørsmål om helseprosjekter og gjeldende retningslinjer, se mer på www.dam.no under «Søke midler à Helse», eller ta kontakt med prosjektkoordinator Joachim Sagen: jos@revmatiker.no eller telefon 95 75 67 23.

 • Express

  Express

  På dette området kan det søkes om kr. 5.000-30.000.-

  Veiledningstekst i søknadsskjemaet og brukerveiledning gir nyttige tips og rettledning til utfyllingen. Det er liten kapasitet til veiledning for søknader til Express fra NRF sentralt.

  Trykk her for brukerveiledning!

  Slik søker du:

  Søknadsskjemaet er webbasert og det er fylkessekretær som gir tilgang til skjemaet. Skjemaet er enkelt og uten mulighet til å legge ved vedlegg.

  Hvordan få tilgang til søknadsskjema:

 • Søk støtte - forsker

  Ønsker dialog med forskere og institusjoner

  Norsk Revmatikerforbund har lange tradisjoner når det gjelder å støtte forskning på revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager. Vi har vårt eget forskningsfond og disponerer flere legater øremerket for støtte til forskning.

  Vi oppfordrer også relevante forskningsmiljøer til å søke midler fra Stiftelsen Dam gjennom Norsk Revmatikerforbund som søkerorganisasjon. Her er det i mange år gitt midler til viktige forskningsbidrag til våre formål. Vi ønsker å fortsette å samarbeide om viktig forskning for våre målgrupper, og oppfordrer forskningsmiljøer å ta kontakt med oss.

  Foreløpig prosjektbeskrivelse

  I første omgang vil vi gjerne ha informasjon om forskningen, slik at vi kan vurdere om temaet  er noe NRF vil støtte og gå videre med. En foreløpig prosjektbeskrivelse bør kort inneholde:

  • Foreløpig arbeidstittel
  • Kort om målsetting med prosjektet
  • Kort om målgruppe for prosjektet
  • Kort beskrivelse av prosjektet med tidsperspektiv
  • Hvilken type forskning dreier det seg om? Stiftelsen Dam støtter ikke basalforskning
  • Navn på stipendiat dersom denne er kjent
  • Navn på hovedveileder
  • Navn på forskningsinstitusjon og eventuelle samarbeidspartnere dersom de er kjent
  • Er det søkt eller tenkt å søke forskningsmidler andre steder, eventuelt hvor og når?

  Foreløpig prosjektbeskrivelse kan sendes til prosjektkoordinator i Norsk Revmatikerforbund, Joachim Sagen på jos@revmatiker.no / 95 75 67 23 eller Ida Løchting / ida@revmatiker.no.

  Forskning finansiert av Stiftelsen Dam

  Tradisjonelt har Stiftelsen Dam gitt støtte til anvendt forskning, herunder utvikling av nye behandlingsmetoder, forebygging av fysisk og psykisk sykdom, rehabilitering/habilitering av funksjonshemmede og kronisk syke.

  Følg også med på www.dam.no for mer informasjon. Her finner du også informasjon om påkrevde rapporteringer, lønnsmidler, krav til søknaden og brukerveiledninger for forskningssøknader.

  Husk å oppgi om det søkes midler til hele, eller deler, av samme prosjekt andre steder. Dette er viktig for å unngå dobbelfinansiering og i verste fall risikere å miste midlene begge steder. For øvrig styrker det søknaden å vise til at en søker flere steder.

  Dersom prosjektet finansieres av Stiftelsen Dam og/eller Norsk Revmatikerforbund skal forskere som holder foredrag, informasjonsmøter, publiserer artikler til faglige tidsskrift, ukeblader etc., informasjon på nettsider, eller lager brosjyrer etc, alltid kreditere finansieringskilden. Se regler for kreditering på www.dam.no

 • Viktige datoer

  Stiftelsen Dam

  Helseprosjekt

  15. mars 2022

  Forskningsprosjekter

  15. februar 2022 – Skissesøknad

  Express

  Har kontinuerlig søknadsopptak

 • Andre finansieringskilder

  Det finnes er stort antall steder det kan søkes midler til revmatiske formål. Her er en oversikt over noen søkeinstanser:

  Kommunen og fylkeskommunen som din forening tilhører – Se deres respektive nettside

  Helseforetakene som fordeler tilskudd til brukerorganisasjonene i helseregionen:

  Trykk på navnet dersom du vil se deres hjemmeside!

  HELSEDIREKTORATET 
  Her finner du kunngjøringer om aktuelle tilskuddsordninger.

  BUFETAT
  Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet, Deltasenteret, forvalter en tilskuddsordning for kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming. Formålet er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet og bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.

  UTDANNINGSDIREKTORATET
  Formålet med tilskuddsordninga er å stimulere offentlige, private og frivillige organisasjoner til å iverksette tiltak som på ulike måter kan bidra til å nå sektormålene for grunnopplæringa.

  Tilskuddet skal være til drift av organisasjonene.

  FUNKIS
  Funksjonshemmedes Studieforbund (FS).

  INNOVASJON NORGE
  Innovasjon Norge (litt på siden, men en utfordring for den kreative!!)

  TUBFRIM 
  Støtter trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn

  SPAREBANKSTIFTELSEN

  Målgrupper for formålene varierer fra år til år. Følg med på nettsidene.

  FORSKNINGSRÅDET
  Støtte til forskning fra Norges Forskningsråd

  GJENSIDIGESTIFTELSEN 
  Prioriterer prosjekter som fremmer trygghet og helse.

  FRIFOND 
  For barn og unge under 26 år. Bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn.

  KAVLIFONDET
  Forskning, kultur og humanitær forskning. Kavlifondet tar ikke imot søknader bortsett fra etter invitasjon. Det er likevel mulig å sende korte prosjektskisser til Kavlifondet for en foreløpig vurdering.

  TRYG 
  Gir økonomisk støtte til trygghetsskapende og allmennyttige formål.

 • Verktøykasse

 • Vellykkede prosjekter i NRF

Fant du det du lette etter?

You already voted!