Hopp til innhold
Støtt oss

Legge ned lokalforening

Hvis foreningen skal legges ned, er det visse prosedyrer som skal følges. Her er en oversikt.

Lokallagets ansvar:

Første steg er at lokallagsleder/ styret ber om et møte med fylkeslaget for å diskutere muligheter og alternativer:

 • Er alle muligheter tømt for videre drift av laget?
 • Er det muligheter for å slå sammen laget med en naboforening (NRF)? Dette alternativet må vurderes på dette tidspunktet.
 • Er det noen lokallagsaktiviteter som må/ bør videreføres (for eksempel bassengtrening)? Hvordan skal dette ivaretas dersom laget blir nedlagt?
 • Har foreningen noen igangværende avtaler som må videreføres / avvikles?
 • Orienterer om foreningens økonomiske status og om eventuelle eiendeler.

Alternativ 1: Prosedyre når foreningen foreslås nedlagt – behandles av årsmøtet

 • Forslag om nedleggelse av laget må behandles av årsmøtet.
 • Forslag om nedleggelse må sendes til lokalforeningens styre innen 2 måneder før årsmøtet (forslag kan også lages av styret selv).
 • Medlemmene må gjøres kjent med dette forslaget minimum 1 uke før møtet
 • Når saken behandles på årsmøtet, kan nedleggelse bare skje dersom forslaget får ¾ av de avgitte stemmer.
 • Det må skrives protokoll på årsmøtet, og det må gå fram at saken  ”Nedleggelse av lokalforeningen” står på dagsorden, og vedtaket må protokolleres.
 • Dersom forslaget får tre fjerdedeler av de avgitte stemmer, skal lokalforeningen sende utskrift av vedtaket (i underskrevet protokoll) til fylkeslaget.

Alternativ 2: Prosedyre når foreningen foreslås nedlagt – behandles av ekstraordinært årsmøte

Hvis laget i løpet av året ønsker å legge seg ned, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

 • De som kan kreve ekstraordinært årsmøte er: et flertall av styret eller 1/3 av medlemmene eller 1/6 av medlemmer i foreninger med mer enn 200 medlemmer.
 • Møtet skal innkalles med minimum 2 ukers varsel.
 • Det må skrives protokoll på årsmøtet, og det må gå fram at saken ”Nedleggelse av lokalforeningen” står på dagsorden, og vedtaket må protokolleres.

Alternativ 3: Prosedyre når foreningen ikke har aktivitet og burde nedlegges, men der ingen tar initiativ til dette

Noen ganger er det ingen aktivitet i lokalforeningen, og ingen tar initiativ til å legge ned laget. Når et lag ikke svarer på henvendelser, ikke åpner post /mailer, ikke deltar på årsmøter og andre arrangement i regi av fylkeslaget, så er fylkesstyret forpliktet til å prøve å få kontakt med representanter for det sittende styre. Lykkes ikke dette, bør fylkesstyret innkalle til et ekstraordinært årsmøte i foreningen der ”nedleggelse av foreningen” står på dagsorden.

Alternativ 4: Prosedyre når foreningen ikke har aktivitet og burde nedlegges, men ingen av de tre foregående alternativ er gjennomført

Dersom en forening ikke har hatt aktivitet i løpet av de siste to år, det vil si at foreningen ikke har gjennomført årlige årsmøter, så anses foreningen som nedlagt. Alle fullmakter som tidligere tillitsvalgte i foreningen hadde, opphører.

Prosedyre og ansvarsforhold etter at en forening er vedtatt nedlagt (eventuelt er nedlagt etter 2 år uten aktivitet):

Ansvar lokallagsleder:

 • Tidligere lokallagsleder gir fylkeslaget beskjed om årsmøtevedtak innen 1 uke etter årsmøtet. Protokoll fra årsmøtet sendes fylkeslaget.
 • Lokallagsleder og kasserer overfører de gjenværende midler til fylkeslaget og gir fra seg arkivmateriale og eventuelle eiendeler (pc, nettbrett etc).

Ansvar fylkeslaget:

Ansvar medlemsregister:

 • Når fylkeslaget mottar beskjed om årsmøtevedtak blir NRF sentralt v/medlemsregisteret og organisasjonsavdelingen varslet.
 • Fylkeslagets kasserer overfører de mottatte midler til låst konto og sletter gamle fullmakter i banken.
 • Fylkeslaget setter ”fordeling av lokalforeningens medlemmer” opp på styremøteagenda og fatter vedtak på medlemmenes nye foreningstilhørighet.
 • Fylkeslagets forslag til fordeling av lokalforeningens medlemmer sendes medlemsregisteret i NRF sentralt.
 • Medlemsregisteret sender ut brev til medlemmene om at foreningen er nedlagt og at medlemmene vil bli overført til nn-lag dersom ikke medlemmet selv ønsker tilhørighet til et annet lag. Frist for tilbakemeldning: 1 måned.
 • Medlemsregisteret flytter samtlige medlemmer over til annet/andre lag og sender liste til fylkeslaget
 • Medlemsregisteret sletter det nedlagte laget fra lagsoversikten og andre interne registre og informerer økonomiansvarlig i NRF

Ansvar fylkeslaget:

 • Fylkeslaget fatter evt vedtak på fortsettelse av trening under fylkeslagets regi hvis nødvendig.
 • Fylkeslaget sletter all informasjon om den gamle lokalforeningen fra websidene.
 • Fylkeslaget sender melding til Enhetsregisteret og eventuelle andre eksterne registre om at laget er nedlagt.
 • Fylkeslaget tar hånd om eiendeler (pc, inventar og utstyr, protokoller og regnskapsmateriale med mer).
 • Fylkeslaget skal oppbevare midler og eiendeler i 2 år. I mellomperioden er det mulighet for å ”restarte” foreningen. Fylkeslaget har også mulighet til å forsøke å starte ny forening igjen. I så fall går midler og eiendeler tilbake til laget.
 • Dersom ikke det er kommet ny aktivitet i laget når to år er gått, betraktes laget som endelig nedlagt og midlene tilfaller fylkeslaget.