Hopp til innhold
Støtt oss

Ofte stilte spørsmål

I en lokalforening vil tillitsvalgte erfare at det dukker det opp mange spørsmål og problemstillinger som ingen i styret har noen erfaring med fra før. Da er det greit å vite hvor en skal gå for å finne svar.

Spørsmål om hvor mange personer et styre skal bestå av og hvilke verv som skal besettes i et styre, finner vi i Norsk Revmatikerforbund sine vedtekter. Her finner vi også svar på spørsmål omkring planlegging og avvikling av årsmøter.

 • Kan fylkesårsmøtet velge lokalforeninger som valgkomitè?
  • Det er navngitte personer som skal velges i en valgkomite, dette gjelder både i lokalforeninger, fylkeslag og sentralt. Dersom fylkesårsmøtet ønsker at valgkomiteen skal bestå av personer fra et bestemt område eller en bestemt kommune, så kan de gjerne velge navngitte personer fra derfra. En forening kan ikke være valgkomite.
 • Årsmøtet valgte ikke valgkomite i fjor, kan styret ivareta oppgaven?
  • Det skal velges valgkomite på årsmøtet. Blir valgkomite ikke valgt, vil det ikke være noen som har legitimt mandat til å ivareta valgkomiteens oppgaver. Og uten valgkomite, så vil neste årsmøte bli stilt overfor et virkelig stort problem. Det vil derfor være naturlig at det valgte styret må ivareta valgkomiteens oppgaver, enten selv eller ved å oppnevne noen personer utenfor styret. Dette er ingen optimal løsning, men likevel den beste i denne situasjonen.
 • Valgkomiteen har funnet kandidater til de fleste verv, inklusive nestleder, men det er ingen som vil ta på seg ledervervet. Hva gjør vi da?
  • Alle foreninger skal ha en leder. I demokratisk oppbygde organisasjoner med et valgt styre, er det en forutsetning at styret har en leder. Det er styrets leder som har ansvaret for styret og for alle vedtak som styret gjør. Dersom styret har valgt nestleder, så blir denne automatisk leder i valgt leders fravær. Betegnelsen ”nestleder” vil da bli erstattet med ”fungerende leder”. Et styre uten leder er intet styre.
 • Skal årsberetningen gjelde for kalenderåret eller fra årsmøte til årsmøte?
  • I NRF er det ikke vedtektsfestet om årsmøtedokumenter skal gjelde for forrige kalenderår, eller om de skal gjelde fra årsmøte til årsmøte. Men det er tradisjon i NRF for at styret rapporterer for forrige kalenderår og at både årsberetning (årsmelding) og regnskap gjelder fra 1. januar til 31. desember.
   Noen foreninger er av den oppfatning at de ikke kan ”svare for” aktiviteter og økonomi fra tiden før det nå sittende styret overtok, og insisterer på å lage en årsberetning for perioden fra årsmøte til årsmøte. Dermed må jo også årsregnskapet følge samme periode, noe som er upraktisk. I mange sammenheng etterspørres årsmelding og årsregnskap fra forrige år, og da er det praktisk å kunne legge fram dokumentasjon for hele året. Det er derfor sterkt å anbefale at styret lager årsmøtedokumenter som gjelder for hele kalenderåret.
 • Gjelder angrefristloven for lokalforeninger og fylkeslag?
  • Nei, Angrefristloven gjelder ”ved salg av varer og tjenester til forbruker”. I lokalforeninger og i en del fylkeslag er det gjerne tillitsvalgte som inngår avtaler om kjøp av varer og tjenester på vegne av foreningen. De tillitsvalgte er dermed ikke ”profesjonelle” parter i et kjøp, de er frivillige. Til tross for det, gjelder ikke angrefristloven dersom man i ettertid skulle angre seg og ha behov for å kansellere avtalen/ kjøpet. Vi er altså ikke beskyttet på samme måte som når vi inngår avtaler som privatpersoner.
 • Oppføring i telefonkatalogen?
  • Hvert år opplever lokallagsledere og fylkeslag at pågående selgere av ”telefonkatalogen” ringer og spør om dere også i år ønsker oppføring av foreningen i telefonkatalogen. Allerede nå bør det ringe en varselklokke. Det er meget stor sannsynlighet for at den som ringer, er fra en privat katalogutgiver som kommer til å sende deg / din forening en stor faktura i ettertid, og som vil plage deg med påkrav og inkasso dersom du ikke betaler.
   Så rådet er: Si ”NEI TAKK!”. Eventuelt kan du be om et skriftlig tilbud og si at dette spørsmålet må du ta opp i neste styremøte før du kan ta en avgjørelse.
 • Har NRF forsikring for sine medlemmer?
  • Ulykkesforsikring: Mange lurer på om NRF har tegnet forsikring som dekker personskade som kan oppstå i forbindelse med varmtvannstrening. NRF har vurdert spørsmålet og har innhentet pris, men dette ville ha medført en så vidt stor økning i medlemskontingenten, at det ble ansett som uaktuelt. Dersom en person blir skadet i bassenget, så er det den enkeltes private reiseforsikring som vil gjelde.
  • Reiseforsikring: NRF har ikke tegnet reiseforsikring for sine medlemmer. Den enkelte anbefales derfor å tegne privat reiseforsikring som kan benyttes på kortere og lengre reiser.