Hopp til innhold
Støtt oss

Styremøte

Det er lokallagsleders ansvar at det blir organisert styremøter. Det er alles ansvar at stemningen på styremøte er god og at arbeidet i lokallaget bidrar til å nå NRFs mål og er i henhold til NRFs verdier og visjon.

Rutiner for styremøter:
Styremøtene blir best dersom de er forberedt. Det er vanlig at leder gjør dette sammen med nestleder eller kasserer. Her er forslag til rutiner for styremøter som sikrer at møtene blir best mulig

 • Innkalling bør sendes ut i god tid før møtet, senest en uke før møtet, og den skal inneholde en saksliste.
 • Styret har en klar avtale på hvordan et styremedlem melder en sak, til hvem saken meldes og hvilken frist som gjelder. Vanlig frist pleier å være før innkallingen sendes ut. Dersom denne modellen velges må styremøtet varsles i god tid før innkallingen skal sendes ut.
 • Sakslista bør inneholde alle saker som er meldt inn – i nummerert rekkefølge.
 • Alle saker bør ha et saksfremlegg, som kort redegjør for innholdet i saken. Dersom saken har økonomiske konsekvenser skal dette påpekes i saksfremlegget. Det bør formuleres et forslag til vedtak som står i saksfremlegget. Dette strukturerer debatten og tydeliggjør hva det egentlig er man skal debattere.
 • Sakslista inneholder en post ”Eventuelt”, der saker som ikke står på dagsorden, kan meldes inn. Husk at normal kotyme tilsier at man ikke fatter vedtak i eventueltsaker. Dette for å sikre at alle styremedlemmer får godt tid til å forberede seg på saken og at de styremedlemmene som ikke har anledning til å delta på et styremøte kan ytre seg i saken før vedtak.
 • Sjekk årshjulet før hvert styremøte om det er saker som man må behandle.

Protokoll

Når du fører protokollen følger du visse standardrutiner.

 • Protokoll lages med grunnlag i innkallingen og sakslista.
 • Overskriften ”Innkalling til styremøte” endres til ”Protokoll fra styremøte”.
 • ”Forslag til saksliste” endres til ”Saksliste”.
 • Under hver sak utfylles det med eventuelle momenter som kommer fram i styremøtet, uten å referere diskusjonen og hvem som sa hva.
 • ”Forslag til vedtak” endres til ”Vedtak”. Her legges inn det vedtaket som ble fattet på møtet, der dissenser i eventuell avstemming kommer fram, f.eks: Framlagt forslag ble vedtatt mot 1 stemme.
 • Dersom protokollen blir ferdig på møtet, kan denne refereres på slutten av møtet, voteres over og underskrives. Hvis den ikke blir ferdigstilt under møtet, gjøres den ferdig etter møtet, underskrives av leder og eventuell «sekretær» og sendes ut til styret for godkjenning.