Hopp til innhold
Støtt oss

Opprette en lokalforening

Generelt

 • Det er fylkeslagets ansvar å opprette og godkjenne lokalforeninger.
 • Initiativ til å opprette ny lokalforening kan komme fra enkeltmedlemmer eller fra fylkeslaget.
 • Det må være medlemsgrunnlag i kommunen / området som foreningen skal dekke, for å danne ny forening.
 • Det må fastsettes klare geografiske grenser for den nye foreningen. Det er medlemmets postnummer som bestemmer medlemstilhørighet.
 • Hvis en forening opprettes ved deling eller fradeling fra en allerede eksisterende forening, må opprettelsen skje i forståelse med den gamle foreningen. Gammel og ny forening må bli enige om hvor de geografiske skillelinjene skal gå.
 • Diagnosegrupper kan velge å danne forening (i stedet for å være diagnosegruppe under fylket). En diagnoseforening dekker gjerne et større geografisk område enn det en lokalforening normalt gjør. Det er derfor viktig her at FYLKESLAGET informerer de berørte lokalforeninger i forkant.

Prosedyre ved opprettelse av lokalforening

 • Fylkeslaget innkaller til åpent møte / stiftelsesmøte i NN kommune/ sted med intensjon å danne ny forening.
 • Dersom interessen er til stede på stiftelsesmøtet for å opprette forening, og medlemsgrunnlaget er i orden, velges et interimsstyre som består av minst 3 personer. Interimsstyret fungerer fram til første ordinære årsmøte.
 • Det skrives protokoll fra stiftelsesmøtet. Protokollen skal angi hvor mange medlemmer som var til stede på møtet (inklusive de nye som meldte seg inn i foreningen på møtet). Protokollen skal inneholde informasjon om det enkelte medlem, dvs navn, fødselsdato, adresse og annen kontaktinformasjon, samt informasjon om diagnose (det siste er frivillig).
 • Protokollen skrives under og sendes til fylkeslaget.
 • Fylkeslaget gjør formelt vedtak om å godkjenne foreningen.
 • Fylkeslaget bistår den nye foreningen i å registrere foreningen i Enhetsregisteret.
 • Etter at Brønnøysundregistrene har godkjent opprettelsen av foreningen og tildelt denne et organisasjonsnummer, oppretter foreningen bankkonto.
 • Fylkeslaget betaler et oppstarttilskudd og dekker også kostnadene med stiftelsesmøtet.
 • Fylkeslaget bistår det nye laget med praktisk informasjon og sørger for at de tillitsvalgte får nødvendig opplæring i organisasjonsarbeid og medlemstilbud.
 • Fylkeslaget melder det nye laget inn til NRF sentralt med opplysninger og kontaktadresse til laget, med kontonummer etc og legger ved medlemsliste med nødvendige data og protokoll fra stiftelsesmøtet.
 • NRF sentralt registrerer laget i medlemsregisteret og andre interne registre og sørger for at nødvendige tilganger blir gitt.