Hopp til innhold
Støtt oss

Kommunepolitikk på 1-2-3

Dette er en kortversjon av kurset «Kommunepolitikk på 1-2-3» som du kan ta i NRF-skolen

For å kunne påvirke en beslutning i en kommune er det en fordel å ha en viss forståelse av hva er en kommune, hvilke ansvarsområder kommunen har og hvordan det politiske arbeidet er organisert i en kommune.

Hva er en kommune?

En kommune er et geografisk avgrenset område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet innen en stat. En kommune har delvis selvstyre i lokale saker.

Norge er sentralstyrt. Når vi sier at staten er sentralstyrt vil det si at det er de sentrale myndighetene, i dette tilfellet Storting og regjering som legger rammene for virksomheten i hele landet. Storting og regjering kan velge å delegere myndighet til andre forvaltningsnivå, som fylke og kommune.

Hvilke ansvarsområder har kommunene?

En kommune har delvis selvstyre i saker som undervisning (barnehage og skole), samferdsel og tekniske oppgaver (lokale veier, kollektivtransport, vann og avløp, brannsvesen), helse (primærhelsetjenesten, sykehjem, hjemmetjeneste, fysioterapi) og kultur- og fritid (kirker, fritidstilbud, bibliotek). I andre saker som for eksempel arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og spesialisthelsetjenesten så har kommunene ikke noe de skulle sagt.

Dersom man skal påvirke en sak er det derfor viktig å finne ut hvem er det som har beslutningsmyndighet i saken. Er det kommunen, fylket, regjering eller Storting? Det hjelper lite å snakke med kommunepolitikerne om endringer i uføretrygden eller en stortingspolitiker om antall fysioterapeuter fordi de ikke har beslutningsmyndighet i sakene.

Politikk handler om å prioritere!

Politikk handler om å si at noe er viktigere enn noe annet. Gjennom valg, velger vi politikere som har ansvar for å prioritere.

Kommunen har bare en pengesekk og den skal dekke alle tjenesteområder som nevnt over. Dersom politikerne skal bygge et varmtvannsbasseng i kommunen er det nødvendig at de sier at dette er viktigere enn feks en fotballbane som idrettslaget ønsker seg. Norsk Revmatikerforbund sin rolle er å fortelle politikerne hva som er viktig for oss. Norsk Revmatikerforbund må rett og slett fortelle politikerne om hvilke tjenester vi trenger fra kommunen for å leve så friske liv som mulig.

Hvordan er det politiske arbeidet organisert i en kommune?

De fleste kommunene styres av et formannskap, unntakene er de største byene som styres av et byråd. Formannskapet er kommunestyrets arbeidsutvalg og består av representanter fra kommunestyret. Formannskapet velges av kommunestyret og består ofte av både posisjon og opposisjon. Der hvor det finnes byråd består byrådet av posisjonen og styringsformen er parlamentarisk, på linje med Stortinget og regjeringen.

I tillegg til formannskap/byråd organiserer kommunestyret arbeidet i saksforberedende utvalg. Hvor mange utvalg en gitt kommune har er avhengig av kommunens størrelse. En sak som skal behandles i kommunestyret saksbehandles i utvalget først før den kommer til kommunestyret.

Ut over dette har kommunestyret en rekke rådgivende utvalg, hvor det viktigste for oss er Råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette rådet skal høres i alle saker som angår personer med nedsatt funksjonsevne, men Norsk Revmatikerforbund kan også be om at saker blir behandlet i rådet selv om man ikke sitter i rådet.

Kommunestyret består av enkeltrepresentanter valgt inn fra ulike politiske parti. Partiene organiserer seg ofte på denne måten:

  • Partigruppe: Alle representantene i et parti organiseres i en partigruppe.
  • Gruppeleder: Gruppelederen er den som har ansvar for å koordinere partiets arbeid i kommunestyret.
  • Gruppemøter: Dette er møter der alle partiets folkevalgte møtes før kommunestyremøtene for å diskutere hva man mener i de ulike sakene.
  • Fraksjoner og fraksjonsledere: Dette er de som har ansvar for et gitt saksfelt. Det kan feks være en fraksjonsleder for helse innen en partigruppe. Vedkommende har da ansvar for å forberede og følge opp saker innen helse. Litt avhengig av størrelsen på gruppen vil man ha en fraksjon for helsepolitikk.

For Norsk Revmatikerforbund betyr dette at det er flere innfallsporter for å påvirke et politisk parti. Man kan snakke med partiets gruppeleder, men det er også viktig å snakke med partiets fraksjonsleder innenfor det politikkområdet som er viktig for oss. For det er vedkommende som i stor grad vil bestemme hva partiet mener i en sak.