Hopp til innhold
Støtt oss

Stortinget – budsjettprosess

Statsbudsjettet er det viktigste dokumentet en regjering legger frem for Stortinget hvert år. I statsbudsjettet gjøres satsinger og nedprioriteringer for det neste kalenderåret. Det viktigste interessepolitiske arbeidet som gjøres er å arbeide for å få våre saker prioritert i budsjettene. 

Det mange kanskje ikke er klar over, er hvor lang tid departementene bruker på arbeidet med et gitt statsbusjett. For burdsjettåret 2021 ser prosessen slik ut:

 • tidlig høst 2019: satsingsområder identifiseres og diskuteres
 • høst 2019 – vår 2020: det arbeides med statsbudsjettet
 • mars 2020: første budsjettkonferanse for regjeringen
 • august 2020: andre budsjettkonferanse for regjeringen
 • oktober 2020: statsbudsjettet legges frem for Stortinget
 • november/desember 2020: Stortinget vedtar statsbudsjettet
 • mai 2021: Revidert nasjononalbudsjett legges frem og vedtas av Stortinget

Det vil si at dersom Norsk Revmatikerforbund skal klare å påvirke statsbudsjettet må vi være tidlig på og komme med konstruktive innspill.

I statsbudsjettarbeidet vårt sender vi innspill til departementene, men vi søker også å få møter med statsråder. I tillegg arbeider vi opp mot komiteene på Stortingene og stortingsrepresentantene.

For budsjettåret 2020 har vi blant annet bedt om at regjeringen prioriterer:

 • helhetlig behandlingsforløp for muskel- og skjelettplager på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten
 • styrking av Statens behandlingsreiser til utlandet
 • reversering av endringer i AAP-ordningen (arbeidsavklaringsordningen)
 • tiltak for at flere kronikere kan stå i arbeid, deriblant prioritering av utdanningstiltak for revmatikere i NAV
 • økning av tilskuddet til de funksjonshemmedes organisasjoner, samt styrking og utvikling av brukermedvirknings- og likepersonsarbeidet
 • å utarbeide en anleggspolitikk for bygging av idrettsanlegg i kommunene
 • øke satsene for bostøtte slik at nye uføre ikke faller ut av ordningen

Dersom du er interessert i statsbudsjettprosessen kan du lese mer om statsbudsjettprosessen på regjeringens nettsiderom stortingsbehandlingen av statsbudsjettet, eller denne artikkelen av Kristin Clemet, om hvordan det er å sitte som statsråd å kjempe for sine saker.