Hopp til innhold
Støtt oss

Fysioterapi

Tilgang til fysioterapi når man trenger det er viktig for opprettholde og styrke funksjonsevnen. Retten til fysioterapi er hjemlet i forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. I denne forskriften, sammen med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester hjemles kommunens plikt til å tilby forsvarlige helsetjenester, at rehabilitering er et kommunalt ansvar og en av NRFs store seire: at rehabilitering må skje planmessig i et livsløpsperspektiv.

Det dette betyr i praksis er at kommunene har plikt til å tilby fysioterapi til kommunens innbyggere. Det den dessverre sier lite om er hva som menes med «forsvarlige helsetjenester». Dette er en skjønnsmessig vurdering, men som REMUS-rapporten avdekket er det stor variasjon i ventetider på fysioterapi. Les mer om REMUS-rapporten her.

Lokallagene har mange innfallsvinkler for hvordan de kan arbeide med å bedre fysioterapitilbudet i sin kommune:

  • få flere fysioterapeuter med driftsavtale med kommunene
  • få flere manuellterapeuter med driftsavtale med kommunen

Der det er lange ventelister hvor personer med revmatisk sykdom ikke får time hos fysioterapeut eller må vente uforholdsvis lenge kan lokallagene:

  • be om møte med kommunelegen/kommuneoverlegen. Her kan man for eksempel be om ventelister for behandling hos fysioterapeuter (kommunene skal ha oversikt over dette) og utfordre kommuneoverlegen på hvor lang ventetid på fysioterapitime vedkommende mener er riktig for at kommunen skal tilby «forsvarlige helsetjenester».
  • klage på tilbudet til pasient- og brukerombudet i fylket eller klage på tilbudet til fylkesmannen. Både fylkesmannen og pasient- og brukerombudet behandler i utgangspunktet individuelle klager, men her kan lokallaget samle saker og rådføre seg.

Vi har utarbeidet et leserinnlegg som kan sendes til lokalavisa eller brukes som bakrgunnsinformasjon:

NB! alle utkastene til leserinnlegg har deler som er markert med gul skrift. Dette er tekst dere kan tilpasse til deres kommune.