Hopp til innhold
Støtt oss

Lønn/Honorar og frivillig arbeid

TRT til lønn/honorar kan brukes på mange måter. Lønn/honorar som det søkes støtte om, må selvfølgelig være knyttet til et kurs.

Denne tilknytningen til kurs kan være både forberedelser, gjennomføring og eventuelt etterarbeid/evaluering. Hele tiden snakker vi om merkostnader for å hjelpe noen som trenger dette for å kunne delta på kurset på grunn av ulike utfordringer.

Her er noen eksempler fra TRT skjema:

 • Lønn til ledsager/kursassistent. Hele honoraret som brukes under kurset på slik assistanse.
 • Lærer med ekstra kompetanse (du som frisklivskoordinator/lærer kan passe her) dette gir vi 25-30% av totalt honorar av.
 • Lærer med sjelden kompetanse. Om dere har noen i administrasjonen i NRF som har så spesiell kompetanse at nesten ingen andre i Norge har denne kompetansen, kan hele honoraret dekkes
 • Avlastning, barnepass. Kan for eksempel være aktuelt der du på en stor samling har med barn av foreldre som er syke. Hele honoraret under kurset.
 • Transport. Om noen ansatte bruker egen bil/eller organisasjonens bil/buss for å frakte passasjerer til/i/eller hjem i tilknytning til kurs der disse ellers ikke kunne deltatt. Honorar timebasert under slik transport/eventuelt bensin, bompenger, elektrisitet.
 • Ekstra planlegging-, utviklings. og oppfølgingsarbeid fra ansatte i organisasjonen. Dette punktet er mye brukt til å dekke honorar /lønn til ansatte. Men da må tiden som brukes kunne relateres til ekstra merkostnader fordi kurset skal tilrettelegges for særskilte grupper/deltakere.

Når det gjelder føringen av kostnader gjelder de vanlige reglene. I TRT skjema føres bare søknadssummen for TRT totalt. I KursAdmins økonomifane føres alle utgifter i forbindelse med kurset. Her finnes et eget punkt for honorar.

Frivillig innsats for tilrettelegging av kurs

Tilretteleggingstilskudd (TRT) er ment for deltagere som har dokumentert behov for særskilt tilrettelegging av undervisningen, og som ellers ikke kunne deltatt på kurset. Ikke alle kurs har imidlertid rett på tilretteleggingstilskudd. Frivillig innsats for å tilrettelegge kurs er spesifikk ulønnet innsats, som utføres for å fjerne hindringer slik at alle kan delta på kurset. Dette er bruk av frivillige timer for å tilrettelegge kursprogram, kurssted, bruk av ulønnet ledsager, transport osv. Frivillig arbeid generelt og frivillig arbeid for tilrettelegging av kurs For å søke om tilretteleggingstilskudd hos Funkis, er det viktig å forstå forskjellen på frivillig arbeid generelt og frivillig arbeid som utføres for å tilrettelegge kurs.

Det er ikke alt frivillig arbeid som kvalifiserer til TRT, bare der den frivillige innsatsen er av en slik art at den inkluderer mennesker som ellers ikke kunne ha deltatt på kurset. For ordinære kursutgifter, som kaffekoking og generell bevertning, kan det ikke søkes om tilretteleggingstilskudd. Dette betraktes som frivillig arbeid generelt. Bilag som dokumenterer frivillig innsats for tilrettelegging, lager dere selv ved å beskrive hva den frivillige innsatsen bestod av og hvor lenge den varte (timer). Bilaget underskrives av kursansvarlig og tas vare på i tilfelle stikkprøvekontroll. Økonomien i forbindelse med frivillig innsats skal bare føres som beløp i TRT- skjema og ikke i KursAdmin som kostnader/utgifter.

Eksempler på frivillig arbeid som ikke gir tilretteleggingstilskudd, men som er frivillig arbeid generelt:

 • Kaffekoking
 • Generell bevertning og matservering
 • Sette ut stoler og åpne kurslokalet
 • Rydding av lokalet
 • Opprigg/nedrigg av musikkanlegg
 • Registrering av timelister/deltakerlister
 • Sende SMS, e-post til medlemmene (generell informasjon om kurset)
 • Generelt kontorarbeid
 • Kontraktskriving/avtaler med instruktører og lokaler til kurset

Eksempler på frivillig arbeid hvor det kan søkes tilretteleggingstilskudd:

 • Tid brukt på transport av deltakere (ved særskilte tilfeller)
 • Ekstra tid brukt på motivasjon og oppmuntringsarbeid for å få deltakere på kurs
 • Tid brukt på planlegging av mat/diett til kursdeltakere med spesielle matbehov (eks.
  diabetikere, revmatikere og allergikere)
 • Ekstra tid brukt på å tilrettelegge kursprogram- og materiell (f.eks. punktskrift og ekstra
  materiell for synshemmede)
 • Ekstra tid på å finne egnede kurslokaler som er universelt utformet
 • Ekstra ulønnet ledsager som er nødvendig støtte for kursdeltakere