Hopp til innhold
Støtt oss

Viktig informasjon fra FUNKIS

Funkis har tilpasset etter Korona situasjonen rettet mot deler av sitt tilskuddssystem.

Lettelser og endringer i kursgjennomføringen

Kunnskapsdepartementet gir Studieforbundene midlertidig unntak fra forskriften, for å gjøre det enklere for organisasjonene å drive kursaktivitet under coronakrisen. Letterlser i nettbaserte kurs, nye nedre tidsramme for kurs og opplæringstilskudd på 130 kr/t fortsetter.

Tidligere annonserte lettelser i nettbaserte kurs, ny nedre tidsramme for kurs og økning av opplæringstilskudd fortsetter inntil annen beskjed blir gitt:

1. Funkis opprettholder opplæringstilskuddet på 130 kr pr. time

2. Funkis har gitt en egen informasjon (se nedenfor) om hvordan nettbaserte kurs kan benytte seg av tilretteleggingstilskuddet (TRT)

Husk at minstesatser fremdeles gjelder for kurs som går med overskudd eller som ikke har utgifter. Tilskuddene vil gjelde inntil andre beskjeder kommer. Satsene gjelder for alle fremtidige kurs og kurs som ikke er utbetalt. Kurs utover høsten kan bli vurdert til et annet tilskudd, dette vil vi komme tilbake til om myndighetene gir nye føringer.

Foreløpige frister som gjelder for 2020

 • Siste frist for 2019- kurs som er avsluttet, er 31. mars 2020.
 • Kurs fra vårsemestert 2020 (januar-juni) skal være avsluttet i KursAdmin før 1. september 2020.
 • Kurs fra sommersemesteret (juni til og med august) 2020 skal være avsluttet i KursAdmin innen 30. november 2020.
 • Kurs gjennomført i høstsemesteret (september til og med november) skal være avsluttet i KursAdmin innen 15. desember 2020.
 • Kurs med sluttdato i desember 2020 skal være avsluttet i KursAdmin innen 22. januar 2021.
 • Årsavslutning for 2020 kommer vi tilbake med.
 • Ta kontakt med Funkis om dere har utfordringer med å overholde fristene!

Informasjon om bruk av Tilretteleggingstilskudd (TRT) ved nettbaserte kurs

Det vil bli mindre bruk av tilretteleggingstilskudd (TRT) i år, særlig fordi kostnader knyttet til det å samle mange mennesker på et sted er det som gir store utslag (tilrettelagt kurssted, kursprogram og transport, bare for å nevne noen ting). Det at kurset er nettbasert gir ikke TRT i seg selv, TRT skal knyttes til den ekstra merkostnaden som kreves for at alle skal kunne delta på kurset. Utlegg til lisenser, spesialutstyr for å sende nettbasert eller spesiallokaler for å sende nettbasert, regner vi ikke som tilretteleggingsutgifter.

Les om TRT og nettbaserte kurs her

Lettelser for kursgjennomføring i koronatiden

 • Kurs kan godkjennes for tilskudd med minst 4 timer (tidligere 8 timer)
 • Rene nettkurs godkjennes for tilskudd (også med minst 4 timer)
 • Kombinerte nettkurs – fysisk samling kan også gjennomføres med minst 4 timer (eks. to timer nettbasert – to timer fysisk samling)

Det er et krav om samtidighet på nettkurs. Kravet til samtidighet er oppfylt når læringsplattformen som benyttes har kommunikasjonsmuligheter med lærer, veileder og andre kursdeltaker via en direkte elektronisk kommunikasjonskanal og deltakerne er samtidig logget på innenfor et avtalt tidsrom

Unntaket gjelder midlertidig framover høsten 2020, til annen beskjed blir gitt.

Hvordan gjøres dette rent praktisk

 • Alle kurs som har 8 timer som nedre ramme, kan i utgangspunktet omgjøres til 4 timers kurs
 • Dette gjelder også for kurs som er avbrutt, men som har minst 4 timer undervisning. Her må arrangør ta kontakt med Funkis
 • Nettkurs (både rene nettkurs og kombinert med fysisk samling) føres i KursAdmin som timer med lærer (ikke bruk kategorien onlinekurs)
 • Når det søkes om godkjenning av nettkurs, må det markeres med «Nettkurs i …» i kursnavnrubrikken. Kombinerte nettkurs/fysisk samling; gjør det samme, men marker i kursnavn hvor stor andel som er nettkurs (eks. Nettkurs Engelsk fysisk 2t, nett 2t …)
 • For kurs som allerede har startet og gått over til elektronisk kommunikasjon, må kursnavn endres
 • Kunnskapsdepartementet sier at «studieplaner må oppdateres slik at det fremgår at opplæringen arrangeres ved elektronisk kommunikasjon». Rent praktisk gjør Funkis dette for medlemsorganisasjonene ettersom kurssøknader kommer inn
 • Organisasjonsspesifikke studieplaner: Arrangør må selv kontakte organisasjonen og de vil avgjøre/vurdere om timene kan settes ned til 4 timer og om kurset kan holdes nettbasert. Hvis ok – gjøres det samme som over

Opplæringstilskudd (OT)

 • Vi setter timesats for OT til – kr 130 per kurstimer med dokumenterte utgifter.
 • Vi beholder minstesats for OT – kr 800 for kurs uten eller inntil kr 800 i utgifter.

Tilretteleggingstilskudd (TRT)

 • Innslagspunkt for fordeling av tilretteleggingsmidler mellom Funkis sine forhåndsbudsjetterte, søkbare midler og medlemsorganisasjonenes, går på over og under 3000 kr slik som det meste av fjoråret.
 • (Nytt) Minste søkbare TRT sum er nå 400 kr.
 • (Nytt) Vi innfører en minstesats for TRT på 400 kr for kurs som går med overskudd eller ikke har utgifter.
 • (Nytt) Tiltaket «Frivillig innsats for tilrettelegging av kurset», kan gis TRT der det oppfyller kravene til denne kategorien, med en sats på 200 kr timer og maksimalt for 4 timer. Maksimalt TRT for et kurs er 200 kr x 4 timer = 800 kr.