Hopp til innhold
Støtt oss

Tiltak 2: flere varmtvannsbasseng

Mange med revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager har god effekt av å trene i varme. I hverdagen vil det innebære trening i varmtvannsbasseng. Brukerne opplever som viktig for egen helse og livskvalitet, og treningen beskrives av mange som avgjørende for å opprettholde en fysisk form som gjør det mulig å stå i arbeid. For enkelte brukere er treningen i varmtvannsbasseng den eneste fysiske aktiviteten som de klarer å gjennomføre. Nyere forskning viser god effekt i form av redusert smerte, fatigue og stivhet i perioder med bassengtrening sammenlignet med perioder uten trening i basseng.

Ansvaret for tilbud av terapibasseng ligger i dag formelt hos kommunene. I praksis driftes mange terapibasseng av alt fra spesialhelsetjenesten til treningssentre og organisasjoner. I flere regioner finnes det ikke tilbud av terapibasseng. I en undersøkelse blant NRFs tillitsvalgte kommer det frem at 51 prosent opplever varmtvannsbassengtilbudet i kommunene som utilstrekkelig. Det går på den fysiske utformingen av bassenget, åpningstider og pris. Nesten 10 prosent har ikke tilbud om varmtvannsbasseng i sin region.

Et konservativt anslag gir en årlig kostnad på 2,25 millioner kroner knyttet til investering, drift og vedlikehold av et terapibasseng. Gitt at kostnadene er finansiert med offentlige midler blir de årlige samfunns­kostnadene ved terapibassenget 2,7 millioner kroner.

For at investering i, og drift av, et terapibasseng skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt må den samlede samfunnsnytten av bassenget være lik eller større enn samfunnskostnaden. Vi estimerer at den samlede nytten i gjennomsnitt tilsvarer 125 000 kroner per person som bruker bassenget på jevnlig basis. Dette er fordelt på 17 000 kroner i redusert produksjonstap og 108 000 kroner i redusert helsetap.

Gitt disse premissene vil det kreves minst 22 jevnlige brukere av terapibassenget per år for å oppnå samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 30 brukere vil gi 1 million kroner i reduserte samfunns­kostnader og 50 og 100 brukere vil redusere samfunnskostnadene med henholdsvis 3,5 og 9,8 millioner kroner. Til sammenligning hadde det nå nedlagte terapibassenget ved Diakonhjemmet Sykehus 800 brukere.

NRF arbeider for at alle skal ha tilgang på trening i varmtvannsbasseng i sitt nærmiljø.

Les hele REMUS-rapporten her.